Teithio i Abertawe

Cod Post (i'r satnav)

 • Mount Pleasant - SA1 6ED
 • Townhill - SA2 0UT
 • Dinefwr - SA1 3EU
 • Ysgol Fusnes Abertawe - 

Mae cysylltiadau ffordd a rheilffordd ardderchog rhwng Abertawe a phob rhan o Brydain ac mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd o fewn taith 50 munud mewn car. 

Dolenni Teithio Defnyddiol

Teithio mewn Car - Cyfarwyddiadau o'r M4 Dwyrain i Gampws Mount Pleasant, Ysgol Fusnes Abertawe a Dinefwr

 1. Gadewch yr M4 ar Gyffordd 42, sydd â'r arwydd A483 i Abertawe. Dilynwch y ffordd ddeuol am bedair milltir i gyfeiriad Abertawe. Wrth i chi gyrraedd Abertawe byddwch yn pasio'r fynediad i Ddatblygiad SA1/Gwesty'r Village ar yr ochr chwith.
 2. Ewch yn syth yn eich blaen dros y bont gyda Sainsburys ar eich ochr chwith a Toys 'R' Us ar eich ochr dde.
 3. Yn syth ar ôl croesi'r bont, sicrhewch eich bod yn symud i'r lôn ar y dde.
 4. Wrth y drydedd set o oleuadau traffig, ar ôl y bont, trowch i'r dde, sydd â'r arwydd i Ddwyrain Canol y Ddinas a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe (Mount Pleasant). Ewch i fyny Stryd y Gwynt.
 5. Wrth y cylchfan bach ewch heibio i'r Castell ar eich ochr dde, dros groesfan gerddwyr, ac wrth y set nesaf o oleuadau traffig trowch i'r chwith, sydd â'r arwydd Gŵyr (A4118) a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe (Mount Pleasant).
 6. Bron y syth ar ôl i chi droi i'r chwith byddwch yn gweld goleuadau traffig.
 7. Wrth y goleuadau o flaen Gwesty'r Dragon, dylai'r rheiny sy'n ymweld â Dinefwr droi i'r chwith ar y Kingsway, dylai'r rheiny sy'n ymweld â Mount Pleasant ac Ysgol Fusnes Abertawe aros yn y lôn dde a dal ati i fynd yn syth ymlaen.
 8. Ar gyfer Dinefwr: Trowch i'r chwith i'r Kingsway a symudwch i'r lôn ar y dde. Ar ôl yr ail set o oleuadau croesfan Pelican gyferbyn â'r Bank Co-operative, trowch i'r dde i fyny Stryd Horton at Ddinefwr.
 9. Ar gyfer Mount Pleasant: Symudwch i'r lôn dde ac ewch yn syth yn eich blaen wrth y goleuadau traffig i Ffordd Belle Vue, gan droi i'r chwith ar y pen. Wrth y goleuadau traffig a leolir y tu allan i brif fynedfa Canolfan Dinefwr ewch yn syth yn eich blaen i gyfeiriad Mount Pleasant.
 10. Mae Campws Mount Pleasant ar eich ochr dde, tua chwarter milltir i fyny'r allt ar ôl y troad.
 11. Ar gyfer Ysgol Fusnes Abertawe: Ar ôl y goleuadau traffig, arhoswch yn y lôn dde ac ewch i'r dde o flaen gorsaf yr Heddlu. Ewch ar hyd Alexandra Road gan basio Oriel Glyn Vivian ar eich chwith ac arhoswch yn y lôn dde. Ewch trwy'r goleuadau traffig ac arhoswch yn y lôn chwith. Yn y goleuadau sydd o flaen yr orsaf drenau, ewch i'r chwith ar hyd y Stryd Fawr, ewch syth ymlaen wrth y cylchfan mini a gyda'r Eglwys ar eich chwith, trowch i'r dde ar Powell Street. Ysgol Fusnes Abertawe yw'r adeilad mawr arian sydd ar ben y stryd hon.

Teithio mewn Car - Cyfarwyddiadau o'r M4 Dwyrain i Gampws Townhill

 1. Gadewch yr M4 ar Gyffordd 42 sydd â'r arwydd A483 i Abertawe.
 2. Dilynwch y ffordd ddeuol am bedair milltir i gyfeiriad Abertawe.
 3. Wrth i chi agosáu at Abertawe byddwch yn croesi pont ac yn syth wedyn fe welwch Sainsburys ar eich ochr chwith a Toys 'R' Us ar eich ochr dde. Parhewch drwy nifer o setiau o oleuadau traffig gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer Gorllewin Canol y Ddinas a Gŵyr (A4067). Wrth i chi deithio ar hyd y ffordd hon, byddwch yn gweld Amgueddfa Abertawe ar eich ochr chwith.
 4. Parhewch ar hyd y ffordd hon gan basio'r Marina a Neuadd y Sir ar eich ochr chwith. Wrth i chi yrru ar hyd glan y môr byddwch yn pasio'r Neuadd Ddinesig a Neuadd y Brangwyn a'r Maes Rygbi a Chriced Swansea ar eich ochr dde. Ar ôl hyn, byddwch yn mynd yn syth drwy ddwy set o oleuadau traffig.
 5. Yr ail set o oleuadau traffig yw'r brif fynedfa i Brifysgol Abertawe. Pan gyrhaeddwch y drydedd set o oleuadau traffig ewch i'r lôn dde a throwch i'r dde. Fe welwch arwyddbyst i Gaerfyrddin (A4216) a Gŵyr. Byddwch hefyd yn gweld arwyddion i Faes Awyr Abertawe ac i Brifysgol Fetropolitan Abertawe (Townhill).
 6. Ewch heibio i Ysbyty Singleton ar eich ochr dde, parhewch ar hyd y ffordd nes i chi gyrraedd cylchfan bach. Cymerwch yr ail allanfa sydd â'r arwydd Caerfyrddin (A4216) a Gŵyr, a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe (Townhill). Wrth y set nesaf o oleuadau traffig trowch i'r dde, gan ddilyn yr arwyddion i Gaerfyrddin (A4216).
 7. Wrth y set nesaf o oleuadau traffig ewch yn syth yn eich blaen nes i chi gyrraedd cylchfan bach. Ewch yn syth dros y cylchfan bach hwn nes i chi gyrraedd dau gylchfan bach cyfagos
 8. Wrth y cyntaf o'r cylchfannau bach trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwydd i Lanelli (A4216) ac wrth yr ail cymerwch yr ail allanfa a throwch i'r dde ar unwaith i gyfeiriad Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Townhill).
 9. Parhewch ar hyd Heol Townhill am tua chwarter milltir a byddwch yn cyrraedd Campws Townhill ar eich ochr dde.

Teithio mewn Car - Cyfarwyddiadau o'r M4 Gorllewin i Townhill, Mount Pleasant, Ysgol Fusnes Abertawe

 1. Gadewch yr M4 ar Gyffordd 47. Ar y cylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa a dilyn yr A483 i gyfeiriad Abertawe. Parhewch ar hyd y ffordd ddeuol nes byddwch yn cyrraedd cylchfan arall.
 2. Cymerwch yr allanfa gyntaf sydd â'r arwydd Abertawe A483/Gŵyr. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Abertawe ar hyd y ffordd ddeuol.
 3. Pan gyrhaeddwch y chweched set o oleuadau traffig, trowch i'r dde i gyfeiriad yr A4216 Gŵyr. Mae arwydd ar gyfer Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Townhill) ar y gyffordd hon. Parhewch yn syth yn eich blaen ar hyd yr A4216 drwy ddwy set o oleuadau traffig. Byddwch yn pasio gorsaf betrol ar eich ochr chwith ac ychydig ymhellach ymlaen byddwch yn cyrraedd cyffordd gyda dau gylchfan bach cyfagos. Wrth y cyntaf o'r rhain trowch yn syth i'r chwith, gan ddilyn yr arwyddbost i Brifysgol Fetropolitan Abertawe (Townhill). Mae Campws Townhill ar eich ochr dde, tua chwarter milltir ymlaen, ar Heol Townhill.
 4. Ar gyfer Campws Mount Pleasant, Ysgol Fusnes Abertawe a Dinefwr, parhewch heibio i Gampws Townhill nes byddwch yn cyrraedd cylchfan. Wrth y cylchfan hwn, cymerwch yr ail allanfa a pharhewch ar hyd y ffordd hon nes byddwch yn cyrraedd cylchfan arall. Gadewch hwn ar y drydedd allanfa, gan fynd i lawr rhiw serth am tua hanner milltir, yna byddwch yn cyrraedd Campws Mount Pleasant ar eich ochr chwith.
 5. Mae Dinefwr ar waelod yr allt  hon.
 6. Ar gyfer Ysgol Fusnes Abertawe: trowch i'r chwith ar waelod yr allt ac ewch ar hyd Alexandra Road heibio Oriel Glyn Vivian ar eich chwith, cadwch yn y lôn dde. Ewch trwy'r goleuadau traffig ac arhoswch yn y lôn chwith. Yn y goleuadau sydd o flaen yr orsaf drenau, ewch i'r chwith ar hyd y Stryd Fawr, ewch syth ymlaen wrth y cylchfan mini a gyda'r Eglwys ar eich chwith, trowch i'r dde ar Powell Street. Ysgol Fusnes Abertawe yw'r adeilad mawr arian sydd ar ben y stryd hon.

Mae National Express yn cynnal gwasanaeth uniongyrchol i Orsaf Fysiau'r Quadrant yn Abertawe.

O Orsaf Fysiau'r Quadrant cymerwch gwasanaeth Rhif 12 neu Rhif 13 i Sgwâr Graiglwyd (ar gyfer Campws Townhill).

Mae Trenau Great Western yn cynnal gwasanaethau uniongyrchol o Paddington Llundain i Orsaf Stryd Fawr Abertawe.

Mae'r daith yn para 2 awr 50 munud.

Mae gwasanaethau aml yn cysylltu â phob dinas fawr, yn cynnwys Caerdydd, Bryste a Birmingham.

Mae tacsis ar gael yng ngorsaf y Stryd Fawr.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Cymru-Caerdydd yn daith 40 munud mewn car.

Mae coestsys yn teithio o ddau faes awyr rhyngwladol Llundain.

Mae teithiau ar y trên yn mynd drwy Brif Orsaf Reading.

Mae gwasanaethau fferi geir uniongyrchol yn gweithredu rhwng Abertawe a Cork.

Mae llwybr môr cyfleus arall yn gweithredu rhwng Abergwaun a Rosslare