Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg

Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg‌

Amdanom Ni

Ein diben yw cael effaith sylweddol ar leihau anghydraddoldeb addysgol yng Nghymru drwy weithio ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i sicrhau newid drwy welliannau ar sail tystiolaeth mewn polisi ac ymarfer.

Rydym ni wedi’n sefydlu i fod yn ganolfan genedlaethol flaenllaw ar gyfer polisi ac ymchwil cymwysedig, yn canolbwyntio ar bob math o anfantais sy’n gysylltiedig â chyflawniad addysgol isel yng Nghymru. Rydym ni’n fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Yn sylfaen i’n gwaith ceir ymrwymiad i hyrwyddo cyfiawnder a chynhwysiad cymdeithasol mewn modd sy’n cefnogi datblygu system addysg gyfartal, addas i’r diben mewn modd cynaliadwy er budd cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym ni’n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth yn ymwneud â chwmpas, achosion ac effaith anghydraddoldebau mewn cyflawniad addysgol a sut i fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â nhw. Fe wnawn ni hyn drwy wneud y canlynol:

  • Datblygu a chefnogi’r gwaith o roi modelau a strategaethau ymyrryd arloesol ar waith.
  • Rhannu ymarfer effeithiol a lledaenu tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.
  • Datblygu, monitro a gwerthuso polisi.

Mae ein gwaith yn cwmpasu’r holl sectorau o fewn y system addysg gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, ysgolion, addysg bellach ac uwch, a dysgu oedolion ac yn y gymuned. Rydym ni’n pwysleisio mor bwysig yw hi i deuluoedd a chymunedau gydweithio gyda darparwyr dysgu i oresgyn effeithiau anfantais ar gyflawniad addysgol.

Ewch i'n gwefan am fwy o wybodaeth