Ardal Arloesi Newydd ar Lannau Abertawe

01.03.2017

Mae datblygiad newydd £300 miliwn SA1 Glannau Abertawe gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymffurfio yng nghanol y ddinas.  Mae cyfleusterau newydd ar gyfer y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a’r Gyfadran Addysg a Chymunedau, yn ogystal â chyfleusterau llyfrgell newydd, yn cael eu creu yn y lleoliad dethol ar y glannau. 

interior structure

Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw cymdogaeth â gweithgarwch academaidd yn greiddiol iddi er mwyn denu cwmnïau i gyd-leoli gyda’r Brifysgol a gallu manteisio ar wybodaeth, datblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau presennol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.   

Bydd y datblygiad arloesol yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol, ynghyd â mannau cymdeithasol a hamdden i’w defnyddio gan y Brifysgol a’r gymuned ehangach yng nghanol y ddinas.   

Bydd canolfannau menter newydd yn cael eu creu ynghyd â chynlluniau sbarduno â sgiliau lefel uchel, er mwyn meithrin busnesau newydd yn gysylltiedig â phortffolio’r Brifysgol, datblygu sgiliau busnesau cyfredol ymhellach a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL:  “Dyma fuddsoddiad £300 miliwn yng nghanol Abertawe.   Mae ein huchelgais ni ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yn cysylltu’n uniongyrchol â’r blaenoriaethau strategol ar gyfer y ddinas a’r rhanbarth.   Fel Prifysgol ddinesig Abertawe, rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu brand Abertawe.   Mae dinas gadarn yn hanfodol er mwyn sefydlu rhanbarth cadarn, a gan ein bod ni’n Brifysgol sydd â champysau ar draws de-orllewin Cymru, mae’r Drindod Dewi Sant mewn sefyllfa gref i ddarparu’r cysylltiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod y buddion i’w gweld ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.”

Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, mae’r Drindod Dewi Sant wedi buddsoddi mwy na £100 miliwn o’i hadnoddau'i hun ynghanol Abertawe, ac mae’n parhau i wneud hynny. Diben hyn yw darparu cyfleoedd i bobl a chwmnïau lleol gael mynediad i ddatblygu sgiliau uchel mewn meysydd o flaenoriaeth allweddol i’r rhanbarth; a defnyddio'r sgiliau hynny er budd y rhanbarth.  Mae strategaeth y Brifysgol yn cysylltu â’r uchelgeisiau ar gyfer y rhanbarth drwy ddarparu’r system gymorth a’r ffrwd sgiliau i gyflwyno effaith economaidd a fydd yn arwain yn y pen draw at swyddi.  

Bydd Datblygiad SA1 Glannau Abertawe yn:

*sefydlu Canolfannau Rhagoriaeth ar draws gwahanol sectorau a fydd yn dod â manteision economaidd a masnachol amlwg er mwyn gyrru yn ei flaen y gwaith o adfywio’r ddinas a’r rhanbarth

*creu ecosystem arloesi a menter integredig sy’n darparu ar gyfer cydweithredu ynghylch trosglwyddo gwybodaeth rhwng diwydiant ac academia

*gyrru datblygiad cymdeithasol ac economaidd trwy alluogi cwmnïau i fanteisio ar gyngor a chymorth sy’n gysylltiedig â gallu a medrusrwydd technolegol

*darparu mannau deori o ansawdd uchel i gwmnïau, entrepreneuriaid a graddedigion

*creu mas critigol o arbenigedd a thechnoleg a fydd yn denu cwmnïau, partneriaethau a buddsoddiad newydd

*darparu cyfleoedd ar gyfer cynnydd cyflogeion trwy Ganolfan Datblygiad Proffesiynol Parhaus

*dod ag arfer gorau i Gymru a dangos yr hyn sydd orau am greadigrwydd ar arloesedd Cymru

*adeiladu ar y cysylltiadau diwydiannol helaeth sy’n bodoli ar draws y Brifysgol

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Cate Hopkins, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau ar: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk / 07872 423 788