Dr Jane Davidson

Dr Jane Davidson

Dr Jane Davidson yw’r Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd ar daith i ymgorffori cynaliadwyedd ar draws diwylliant, campws a chwricwlwm y brifysgol. Mae Jane wedi ennill nifer o wobrau ledled y DU ar gyfer y gwaith hwn.     

Rhwng 2007 a 2011 Jane oedd Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yng Nghymru lle cynigiodd ddeddfwriaeth i wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol - daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i rym ym mis Ebrill 2015.  Creodd Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, 800 milltir llwybr arfordirol Cymru, deddfu ar wastraff sydd wedi gwneud Cymru yn brif wlad ailgylchu Prydain a chyflwyno tâl ar fagiau siopa.

Rhwng 2000 a 2007 Jane oedd y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yng Nghymru. Cyflwynodd newidiadau mawr i'r cwricwlwm - y Cyfnod Sylfaen a Bagloriaeth Cymru ac addysg integredig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn y cwricwlwm yng Nghymru.

Mae Jane yn un o noddwyr Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) a Tools for Self Reliance Cymru (TFSR Cymru). Mae ganddi gymrodoriaethau anrhydeddus gan CIWM (Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff), CIWEM (Sefydliad Siartredig Rheoli Dŵr a'r Amgylchedd) ac mae’n aelod o Gyngor Llysgenhadon y WWF yn y DU.  Hi yw Cadeirydd RSA yng Nghymru ac fe'i gwahoddwyd yn ddiweddar i ymuno â’r gyfadran ym Mhrifysgol Harvard.