BA Astudiaethau Addysg Gynradd


Ed Stud Primary

Mae’r radd hon yn rhoi cyfle ichi ddatblygu’ch sgiliau, eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth am addysg yng nghyd-destun ysgolion cynradd. Mae'r radd yn canolbwyntio ar addysg mewn cyd-destun eang, yn cynnwys pwysigrwydd materion cynhwysiant, sut mae plant yn dysgu a'r gwerthoedd a'r arfer proffesiynol sy'n gysylltiedig ag addysg gynradd. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 14F3
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
Enw Cyswllt:
Lynwen Roberts
E-bost Cyswllt:
l.roberts@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegBydd y rhaglen yn rhoi ichi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n berthnasol i weithio gyda phlant oed ysgol gynradd.    Archwilir y cysylltiad rhwng theori, polisi ac arfer mewn addysg gynradd, gan dynnu ar addysgeg, seicoleg a chymdeithaseg.  

Mae pwyslais ar faterion cyfredol mewn addysg gynradd ac mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i wneud ymchwil ar raddfa fach mewn maes sydd o ddiddordeb iddynt, yn ogystal â thraethawd estynedig yn eu trydedd flwyddyn.  

Bydd y rhaglen yn archwilio materion megis:

 • Ble a sut bydd plant yn dysgu?
 • Beth yw’r rhwystrau i ddysgu y mae plant yn eu profi ac ym mha fodd y gellir eu goresgyn?
 • Beth yw’r prif ffactorau sy’n effeithio ar addysg gynradd yng Nghymru heddiw?
 • Sut mae oedolion yn gweithio’n fwyaf effeithiol gyda phlant mewn lleoliad addysgol?
 • Beth yw buddion addysg ddwyieithog?
 • Beth yw’r sgiliau pwysicaf y mae’u hangen ar ddysgwyr ar gyfer y dyfodol?

Hefyd bydd y rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol yn cynnwys datrys problemau, gwaith tîm, cyfathrebu a meddwl yn feirniadol.     

Modiwlau enghreifftiol

 • Galluogi Amgylcheddau
 • Mapio'r Cwricwlwm
 • Y Plentyn sy'n Datblygu
 • Trywydd Ymholi
 • Traethawd Hir

Mae’r rhaglen hon yn un ddiddorol, amrywiol a pherthnasol os ydych yn dymuno gweithio gyda phlant oed ysgol gynradd.   

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar y gwerthoedd a’r egwyddorion perthnasol sy’n sail i addysg gynradd ac yn berthnasol iddi.  Mae’n canolbwyntio ar addysg yn ei hystyr ehangach.  

Mae gan y tiwtoriaid brofiad proffesiynol sylweddol o weithio ym myd addysg cyn mynd yn diwtoriaid addysg uwch ac felly maent yn dod â thoreth o sgiliau a dealltwriaeth gyfredol am leoliadau ysgol gynradd i’r rhaglen. Mae’r tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn hawdd mynd atynt a’r campws yn fach ac yn gyfeillgar. Ewch chi ddim ar goll yn y dorf.   

Mae gennych gyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu’n ddwyieithog.  Bydd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog yn rhoi sgil ychwanegol ichi i’w gynnig i gyflogwyr mewn marchnad swyddi ddwyieithog yng Nghymru sy’n fwyfwy cystadleuol. Mae cyrsiau i ddysgwyr ar gael ar y campws.  

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno’u gwaith mewn nifer o ddulliau er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau tîm yn ogystal â’u sgiliau dysgu annibynnol. Mae’r asesiadau’n cynnwys senarios dysgu seiliedig ar broblemau, cyflwyniadau grŵp, cyflwyniadau posteri academaidd, portffolios, aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau seminar unigol. Nid oes arholiadau.

Cynnig Nodweddiadol:  pwyntiau UCAS = 88

Mae myfyrwyr sy’n gwneud cais am y cwrs yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, rhai o gyrsiau Safon Uwch neu gyrsiau Lefel 3 eraill (e.e. CACHE) neu rai sydd wedi gadael byd addysg ac yn dymuno dychwelyd iddo.  

Nid oes angen unrhyw bwnc penodol ar lefel Safon Uwch.  Os ydy’r myfyrwyr yn dymuno mynd yn athrawon yng Nghymru ar ôl graddio, bydd angen graddau B TGAU arnynt mewn Saesneg, Mathemateg a Chymraeg (os ydynt yn dymuno hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg).  Bydd angen gradd C arnynt mewn Gwyddoniaeth.  

Mae’r cwrs yn croesawu’n fawr fyfyrwyr o gefndiroedd nad ydynt yn safonol o ran gofynion mynediad, a byddem yn ystyried profiad, sgiliau bywyd perthnasol a photensial academaidd i ymuno â’r cwrs.  

Yn ystod y semester cyntaf bydd yr holl fyfyrwyr yn gwneud modwl sgiliau astudio, sy’n helpu paratoi pob myfyriwr ar gyfer gofynion astudio ar lefel addysg uwch.  

Mae myfyrwyr sy’n graddio o’r rhaglen hon yn cael gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau.  Mae llawer o fyfyrwyr yn dymuno hyfforddi i fod yn athrawon a byddai angen iddynt astudio Tystysgrif Addysg i Raddedigion ar ôl graddio.  

Mae graddedigion wedi nodi bod y radd hon yn berthnasol a defnyddiol iawn er mwyn symud ymlaen i astudio TAR gan ei bod yn rhoi'r cefndir a’r ddealltwriaeth ehangach am fywyd mewn ysgol gynradd iddynt.

Dynoda natur y radd a'r sgiliau a enillir fod gan raddedigion y priodoleddau a’r galluoedd i weithio mewn amryw sectorau gan gynnwys addysg, lleoliadau gofal cymdeithasol, iechyd a phroffesiynau perthynol yn ogystal â’r sector gwirfoddol.