BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned


Youth & Community Work BA

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn cynnig cymhwyster proffesiynol a seilir ar egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae’r rhaglen wedi’i chymeradwyo gan ETS Cymru ac mae’n gymhwyster a gydnabyddir gan y JNC ac yn eang ar draws y byd.

ETS Logo

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: L591
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser, cyfnod cyfatebol yn rhan amser

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
Enw Cyswllt:
Angharad Lewis
E-bost Cyswllt:
angharad.lewis@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

Twitter‌  facebook‌  UCAS‌  You Tube‌‌Mae’r radd yn archwilio sut i hwyluso a chefnogi twf a datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc mewn amryw o leoliadau anffurfiol a rhai heb fod yn ffurfiol. Mae’n adlewyrchu polisi ac arfer ieuenctid cyfredol yng Nghymru a’r DU ac mae’n berthnasol i’r sector galwedigaethol, cyflogwyr lleol a chenedlaethol a’r sector gwirfoddol.

Mae lleoliadau mewn sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol yn rhan ganolog o’r cwrs, ac yn sail iddynt y mae asesiadau beirniadol o faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc, megis natur cymdeithas a materion yn gysylltiedig â chynhwysiant cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg pobl ifanc. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau 800 awr o leoliadau maes gwaith a asesir yn ystod y rhaglen, yn ogystal â gwneud ymweliadau arsylwi i gefnogi modylau eraill.

Cynigir y rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg ac yn ddwyieithog. Fe’i cefnogir gan e-lyfrgell gynyddol sy’n cynnwys yr holl brif gyhoeddiadau sy’n effeithio ar waith gyda phobl ifanc yng Nghymru. Hefyd, mae rhan o Gasgliad Llyfrgell Gwaith Ieuenctid Cymru bellach wedi’i lleoli yn y Brifysgol, sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio testunau hanesyddol a dogfennau polisi allweddol, yn ogystal ag adnoddau allweddol eraill ym maes gwaith ieuenctid.

Mae gwaith ieuenctid yn broffesiwn â phwrpas, gwerthoedd ac egwyddorion a ddatganwyd yn eglur. Prif bwrpas gwaith ieuenctid yn y Deyrnas Gyfunol yw:

‘Galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n holistaidd, gan weithio gyda nhw i hwyluso’u datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu llais, dylanwad a lle yn y gymdeithas ac i gyrraedd eu llawn botensial'.

Mae’r datganiad hwn yn cyfeirio at ddatblygiad holistaidd pobl ifanc, gan gydnabod y gall datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol hefyd gynnwys, er enghraifft, ddatblygiad corfforol, gwleidyddol ac ysbrydol (Gwasanaeth Dysgu a Gwella Sgiliau (LSIS), 2012).


Mae modylau yn cynnwys:

  • Egwyddorion ac Arfer Gwaith Ieuenctid
  • Cyflwyniad i Bobl Ifanc mewn Cymdeithas
  • Pasbort i Waith Ieuenctid a Chymuned
  • Ble mae Gwaith Ieuenctid yn Digwydd
  • Gwaith Maes 1
  • Iechyd a Lles Pobl Ifanc
  • Prosiect Ymchwil Cymhwysol
  • Gwaith Ieuenctid: Gweithgarwch Hamdden
  • Sgiliau Goruchwylio a Chefnogi

Mae gan y rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned staff dwyieithog brwdfrydig a chefnogol sydd â chymwysterau proffesiynol ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymuned ynghyd ag arbenigedd cydnabyddedig. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r unig fan lle y gallwch astudio’r radd hon drwy gyfrwng y Gymraeg.    

Mae ffocws ymarferol a galwedigaethol i’r cwrs, gyda llawer o gyfleoedd i ddysgu y tu allan i’r ystafell ddarlithio.   Mae ymweliadau maes yn rhan o’r rhaglen, pan fydd myfyrwyr yn cael cyfle i brofi gwaith ieuenctid gwledig, trefol ac amlddiwylliannol.   

Mae’r rhaglen yn gosod pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol yr unigolyn, a’r Brifysgol yn cynnig cymorth a chyfarwyddyd rhagorol ar yrfaoedd.   Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael eu haddysgu mewn grwpiau bach ac mewn amgylchedd dysgu cefnogol. 

Bydd cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor fel rhan o'u hastudiaethau a daw'r cyfle hwn yn ystod yr ail flwyddyn. 

Defnyddir asesu parhaus fel modd o asesu cynnydd, ac mae’r asesiadau’n cynnwys prosiectau’n seiliedig ar bortffolio, traethodau, seminarau, cyflwyniad poster grŵp, ac asesiadau ymarferol sy’n cynnwys dylunio a chyflwyno sesiwn 30 munud i’ch cyfoedion i fynd i’r afael â materion. Mae Tiwtoriaid Ymweld hefyd yn cynnal asesiadau ar waith dysgu'r myfyrwyr ar leoliadau.

Y gofynion ar gyfer y rhaglen yw rhwng 80 a 104 o bwyntiau neu fwy, neu’r Radd Sylfaen Mynediad i AU. Caiff myfyrwyr eu derbyn i’r rhaglen ar sail teilyngdod unigol. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod angen i bob ymgeisydd feddu ar o leiaf 100 awr o brofiad diweddar a pherthnasol ym maes Gwaith Ieuenctid  am fod cymeradwyaeth broffesiynol i'r rhaglen radd.

Yn unol â’u dyheadau wrth wneud cais am y rhaglen radd, mae llawer o’n graddedigion yn dod o hyd i waith yn uniongyrchol ym maes gwaith ieuenctid a chymuned, yn y sector gwirfoddol a’r sector a gynhelir. Gall hyn fod ar lefel wyneb yn wyneb, yn gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau (yn cynnwys gwaith ieuenctid mewn ysgolion, gwaith ieuenctid datgysylltiedig, gwaith ieuenctid ym maes iechyd ac ati), neu efallai y byddant yn cael eu cyflogi ar lefel reoli.

Mae graddedigion eraill wedi mynd yn Swyddogion Lles Addysg, neu’n gweithio mewn canolfannau preswyl i blant a phobl ifanc. Mae hyn yn dangos sut y gellir trosglwyddo’r sgiliau y mae’r graddedigion wedi’u datblygu wrth astudio ar y rhaglen radd i leoliadau eraill.

Mae rhai graddedigion wedi sicrhau gwaith o fewn addysg gymunedol, o fewn cyfiawnder ieuenctid, gydag asiantaethau gwirfoddol, gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol ac mae eraill wedi parhau i astudio drwy ymgymryd ag astudiaethau / ymchwil ôl-raddedig.

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn ennill cymhwyster proffesiynol a ardystir gan y Cydgyngor Trafod Telerau (JNC) mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned a gydnabyddir yn eang ledled y byd.

Wrth astudio ar y rhaglen radd hon, mae ein myfyrwyr yn dysgu sut i wneud defnydd o ystod eang o adnoddau deallusol, safbwyntiau damcaniaethol a disgyblaethau academaidd i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion Gwaith Ieuenctid a’r cyd-destunau lle digwydd y rhain.

 Bydd myfyrwyr yn datblygu’r gallu i fynd i’r afael â gwybodaeth a dealltwriaeth eang a chytbwys o brif nodweddion Gwaith Ieuenctid mewn cyd-destunau yng Nghymru a thu hwnt.  

Blwyddyn Academaidd ym Mywyd Myfyriwr y Flwyddyn Gyntaf