BA Rheolaeth Adnoddau Dynol


Lluniwyd y rhaglen Rheolaeth Adnoddau Dynol (RhAD) lwyddiannus hon i ddatblygu cymhwysedd a gallu i reoli pobl yn seiliedig ar ddealltwriaeth o sut i gasglu timau o bobl ynghyd gyda’r sgiliau, yr agweddau a’r priodoleddau angenrheidiol i gyflawni amcanion y sefydliad. Mae’n canolbwyntio ar ymagweddau strategol, beirniadol a chymhwysol at RhAD sydd yn eu tro yn cefnogi hyfywedd a chynaliadwyedd sefydliadol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N620
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Andrew Thomas
E-bost Cyswllt:
andrew.thomas@sm.pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegBydd y rhaglen yn ddeniadol i’r sawl sy’n dymuno bod yn rheolwyr Adnoddau Dynol (AD) effeithiol mewn busnes ac a fyddai’n elwa o’n dulliau addysgu ac asesu arloesol. Mae’r modylau wedi’u mapio yn erbyn cynllun y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) sy’n caniatáu i fyfyrwyr ennill yn ogystal Ddyfarniad y CIPD a gydnabyddir yn rhyngwladol a/neu Dystysgrif mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol. Mae gan yr ymgeiswyr hynny sydd â diddordeb mewn cymhwyso syniadau RhAD nifer o gyfleoedd ar y rhaglen i ymgysylltu â’r gymuned a mynd ar leoliadau neu interniaethau.

Mae’r rhaglen hon yn addas i’r rhai sy’n dymuno meithrin gwybodaeth a sgiliau RhAD yn ogystal â derbyn achrediad proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ystod o dasgau yn gysylltiedig â sefydliadau, a byddant yn mwynhau datblygu datrysiadau cymhleth i broblemau a materion RhAD.

Mae Blwyddyn 1 yn rhoi cyflwyniad i’r prif ddisgyblaethau busnes ac yn datblygu sgiliau hanfodol. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliad allanol i weld y ddamcaniaeth ar waith ac ennill setiau sgiliau priodol a gwerthfawr.

Mae Blwyddyn 2 yn cynnwys modylau a luniwyd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o rôl a chyfraniad y gweithiwr AD proffesiynol, y fframwaith cyfreithiol y mae RhAD yn gweithio o’i fewn a’r sgiliau a’r ymddygiadau gofynnol i reoli pobl er mwyn cyfrannu at gynaliadwyedd a thwf sefydliadol. Yn ogystal caiff myfyrwyr gyfle i ddewis opsiynau i gefnogi’u datblygiad personol.
Mae cyfle am interniaeth a gaiff ei asesu ar gyfer credydau.

Mae Blwyddyn 3 yn datblygu’r themâu strategaeth, cysylltiadau a thaliadau cyflogeion, datblygiadau cyfoes ym maes RhAD, gyda’r cyfle i ddewis opsiynau. Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau naill ai traethawd hir ar bwnc cyfoes ym maes Rheolaeth Adnoddau Dynol neu brosiect ymgynghori sefydliadol lle byddant yn cymryd arnynt rôl yr ymgynghorydd RhAD gan ddatblygu cyngor ar gyfer sefydliad.

Mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth ddamcaniaethol a chymhwysiad i achosion yn y byd go iawn. Gwneir hyn o fewn strategaeth addysgu pob modwl a hefyd wrth ryngweithio’n uniongyrchol â phartneriaethau allanol y Brifysgol, yn cynnwys sefydliadau cyflogwyr, cymdeithasau proffesiynol, partneriaid rhyngwladol a gweithgareddau entrepreneuraidd deilliedig.

Bwriedir i’r sgiliau a’r profiad a geir gynyddu effeithiolrwydd personol a phroffesiynol i’r eithaf ar draws ystod o alluoedd sy’n angenrheidiol ar gyfer rheolaeth adnoddau dynol lwyddiannus. Gan fod y modylau wedi’u mapio’n uniongyrchol i Dystysgrif y CIPD mewn RhAD, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau cyfredol mewn meysydd a gydnabyddir gan y proffesiwn fel rhai sy’n angenrheidiol ar gyfer ymarferwyr AD y presennol a’r dyfodol. Yn benodol mae gan raddedigion sgiliau dadansoddi, ymchwil, rhyngbersonol, cyfathrebu trawsddiwylliannol a rheoli pobl.

Cymeradwywyd yn arbennig sgiliau rheoli, cyfathrebu â chymheiriaid a sefydliadau allanol, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, rhesymu moesegol, arfarnu beirniadol a hunanreolaeth. Mae cynnydd myfyrwyr trwy’r rhaglen yn sicrhau eu bod yn dod yn fwyfwy hunanhyderus ac yn gallu rheoli eu dysgu eu hunain. Bydd graddedigion wedi datblygu hunanhyder a’r gallu i weithio mewn amgylcheddau amrywiol a chyfathrebu ar ystod eang o lefelau.

Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol. Mae’r sgiliau a ddatblygir i gyflawni llwyddiant academaidd yn cyfateb i’r rhai sydd hefyd yn ofynnol gan gyflogwyr ac er mwyn astudio ar lefelau uwch. Mae hyblygrwydd y rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn RhAD a hefyd i astudio modylau dewisol ychwanegol i allu bodloni tueddiadau newidiol yn y farchnad swyddi.

Mae cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd a sefydliadau eraill wrth gyflwyno’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio gyda rhwydweithiau allanol ac i weld perthnasedd eu hastudiaethau.

 • Mike Davies
 • Sandra Dettmer
 • Richard Dunstan
 • Will Fleming
 • Ian Jackson
 • Glen Jenkins
 • Owen Lewis
 • Samantha Morgan
 • Boyd Patrick
 • Vic Saunders
 • Ainger Scanlon
 • Huw Thomas
 • Chris Thomas
 • David Trenberth
 • Andrew Williams
 • Jayne Williams

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaeth maes, portffolios datblygiad, arholiadau, adolygiadau, a blogiau. Lluniwyd asesiadau i ganolbwyntio ar y sgiliau cyflogadwyedd sy’n ofynnol gan y diwydiant. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau galwedigaethol eu ffocws hefyd yn ceisio cefnogi meddwl beirniadol, datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, gwaith tîm, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Mae’r radd yn croesawu’r rheini sydd wedi astudio meysydd pynciol eraill cyn cael eu derbyn yn ogystal â’r ymgeiswyr hynny sydd wedi astudio’r pwnc hwn yn y gorffennol. Caiff ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith, ond heb lawer o gymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen yn dilyn asesiad o’u gallu. Yn enwedig, mae’r rhaglen yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi cael dyfarniadau lefel A ac Edexel ynghyd ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol.  Sylwer hefyd nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i ystod lawn eich sgiliau, eich profiad a’ch cyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Mae graddedigion yn gadael gyda gwybodaeth bynciol sylweddol a sgiliau cyfoes a ddatblygwyd ar gyfer y gweithle modern. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â swyddi AD lle mae ganddynt gyfrifoldeb i wneud penderfyniadau AD o fewn sefydliad ar lefel weithredol, ar lefel dactegol a, gyda phrofiad cynyddol, ar lefel strategol. Gellir cyflogi graddedigion RhAD hefyd fel “prentis" ymgynghorwyr sy’n cynorthwyo sefydliadau i gyflawni a rhagori ar eu nodau AD.

Gan fod y rhaglen yn datblygu sgiliau rheoli pobl, byddai’n bosibl cael mynediad i’r gyrfaoedd rheoli, rhaglenni rheolwyr dan hyfforddiant mewn gwasanaethau neu sefydliadau gweithgynhyrchu, rheoli mewn sefydliadau sector cyhoeddus a 3ydd sector, ac mae hunangyflogaeth hefyd yn bosibilrwydd.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA neu nifer o gymwysterau ôl-raddedig y CIPD ar gyfer y rhai sy’n dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach. Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol. Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr, y posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen. Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DU, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain. Mae’r cyfle i astudio RhAD ar waith yn brofiad deallusol gwerthfawr sydd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa yn y dyfodol.

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol megis y CIPD yn sicrhau cynnwys perthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, yn rhai pynciol a chymdeithasol, yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr ymhellach.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.