BA Rheolaeth Marchnata


 • Rheolaeth Marchnata

Dylai graddedigion y rhaglen BA Marchnata allu arddangos gwybodaeth o’r holl swyddogaethau busnes a gwybodaeth fanwl o’r swyddogaeth farchnata. Datblygir gwybodaeth eang am strategaeth a heriau amgylcheddol ynghyd â’r gallu i ymgymryd ag amrywiaeth o rolau a thasgau yn ymwneud â marchnata sy’n ofynnol gan gyflogwyr heddiw ymhob sector.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N500
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd
Dyddiad Dechrau: Medi

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Andrew Thomas
E-bost Cyswllt:
andrew.thomas@sm.pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegWrth i gyflogwyr chwilio am raddedigion sydd ag ystod eang o sgiliau ac sy’n gwerthfawrogi dynameg yr amgylchedd busnes sy’n newid yn barhaus, lluniwyd y rhaglen Rheolaeth Marchnata i baratoi darpar farchnadwyr ar gyfer realiti’r byd go iawn. Gan ganolbwyntio ar gyflogadwyedd bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau a luniwyd i ychwanegu gwerth i’w profiad dysgu ac unrhyw ddarpar gyflogwr. Bydd darlithoedd gwadd gan gynrychiolwyr o gwmnïau rhyngwladol yn ogystal â BBaChau yn darparu deunydd astudiaeth achos go iawn a syniadau ar gyfer gwaith prosiect, gan sicrhau bod digon o gyfleoedd i gael profiad ymarferol o’r byd busnes.

Os hoffech fod gam ychwanegol ar y blaen ym myd marchnata, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn cwblhau cymhwyster CIM (Sefydliad Siartredig Marchnata), sy’n cyd-redeg â’r rhaglen Rheolaeth Marchnata. Cydnabyddir y cymhwyster hwn yn eang gan gyflogwyr yn rhyngwladol ac mae’n darparu cyfle i fyfyrwyr marchnata ddatblygu sgiliau ymarferol a gwybodaeth i lunio a gweithredu gweithgareddau strategol/tactegol ynghyd â chael hygrededd ym maes marchnata ymhlith darpar gyflogwyr.

Mae Blwyddyn 1 yn rhoi cyflwyniad i’r prif ddisgyblaethau busnes ac yn datblygu sgiliau hanfodol. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliad allanol i weld y ddamcaniaeth ar waith ac ennill sgiliau gwerthfawr. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i faterion allweddol yn ymwneud â’r amgylchedd farchnata a rheoli marchnata mewn busnes, megis cysylltiadau marchnata, y cymysgedd marchnata, gwasanaeth cwsmeriaid, ac ymchwil i'r farchnad.

Mae Blwyddyn 2 yn ymdrin â'r amgylchedd marchnata, systemau gwybodaeth marchnata a chysylltiadau marchnata a bydd hefyd yn cynnwys ymarfer entrepreneuriaeth. Mae’n caniatáu dewis o opsiynau mewn meysydd datblygol cyfredol o fewn rheolaeth busnes. Mae cyfle am interniaeth a gaiff ei asesu ar gyfer credydau.

Mae Blwyddyn 3 yn datblygu'r themâu strategaeth, cynllunio ac arferion marchnata ac mae'n archwilio materion cyfoes ym maes rheolaeth marchnata. Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau naill ai traethawd hir ar bwnc cyfoes ym maes rheolaeth busnes neu brosiect ymgynghori sefydliadol lle byddant yn cymryd arnynt rôl yr ymgynghorydd rheoli gan ddatblygu cyngor ar gyfer sefydliad.

Lluniwyd y rhaglen hon i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym myd marchnata, a'u bod hefyd yn gallu parhau â'u datblygiad proffesiynol trwy gael eu heithrio o ofynion ar gyfer Diploma Siartredig Ôl-raddedig y Sefydliad Siartredig Marchnata. 

Erbyn diwedd yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn gallu cynnal archwiliad marchnata llawn ar gyfer unrhyw sefydliad; datblygu a chynhyrchu system wybodaeth marchnata a llunio ymgyrch cyfathrebu yn seiliedig ar fframwaith cynllunio cysylltiadau marchnata.

Ar ôl cwblhau eu blwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn gallu llunio cynllun marchnata llawn a fydd yn cynnwys strategaethau marchnata addas i'r pwrpas. Cânt eu hannog hefyd i ddynodi materion cyfoes sy'n effeithio ar y modd mae marchnadwyr yn arfer eu proffesiwn.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol.  Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain. Mae’r cyfle i astudio busnes a rheolaeth ar waith yn brofiad deallusol gwerthfawr sydd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa yn y dyfodol.  

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, yn rhai pynciol a chymdeithasol, yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr ymhellach.

Gall y rhaglen hon ymfalchïo mewn cyfradd gyflogadwyedd uchel ar gyfer myfyrwyr sydd mewn swydd ymhen chwe mis ar ôl graddio.  Mae nifer sylweddol o raddedigion hefyd yn mynd yn eu blaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y brifysgol hon ac eraill.

 • Mike Davies
 • Sandra Dettmer
 • Richard Dunstan
 • Will Fleming
 • Ian Jackson
 • Glen Jenkins
 • Owen Lewis
 • Samantha Morgan
 • Boyd Patrick
 • Vic Saunders
 • Ainger Scanlon
 • Huw Thomas
 • Chris Thomas
 • David Trenberth
 • Andrew Williams
 • Jayne Williams

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaeth maes, portffolios datblygiad, arholiadau, adolygiadau, a blogiau. Lluniwyd asesiadau i ganolbwyntio ar y sgiliau cyflogadwyedd sy’n ofynnol gan y diwydiant. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau galwedigaethol eu ffocws hefyd yn ceisio cefnogi meddwl beirniadol, datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, gwaith tîm, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Mae’r radd yn croesawu’r rheini sydd wedi astudio meysydd pynciol eraill cyn cael eu derbyn yn ogystal â’r ymgeiswyr hynny sydd wedi astudio’r pwnc hwn yn y gorffennol. Caiff ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith, ond heb lawer o gymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen yn dilyn asesiad o’u gallu. Yn enwedig, mae’r rhaglen yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi cael dyfarniadau lefel A ac Edexel ynghyd ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol.  Sylwer hefyd nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i ystod lawn eich sgiliau, eich profiad a’ch cyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Bydd graddedigion yn gadael gyda gwybodaeth bynciol sylweddol a sgiliau cyfoes a ddatblygwyd ar gyfer marchnad gystadleuol. Mae'r gyrfaoedd posibl yn amrywiol iawn gan gynnwys dilyn cwrs rheoli ôl-raddedig, rhaglenni rheolwyr dan hyfforddiant yn y sector cyhoeddus a phreifat, rolau cymorth, hunan-gyflogaeth a hyfforddiant ym maes marchnata gweithredol.

Gallai swyddi marchnata posibl gynnwys: rheolwr gwasanaethau marchnata; rheolwr brand; rheolwyr cynnyrch a chategori; rheolwyr cyfrifon hysbysebu; rheolwr gwerthiant; ac yn y pen draw cyfarwyddwr marchnata. Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr ynghyd â'r corff proffesiynol (CIM) yn amlygu ymhellach gyflogadwyedd graddedigion a pherthnasedd cynnwys y rhaglen.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA mewn Marchnata i’r rhai sydd yn dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach. Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol. Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr, y posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen. Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DU, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Mae gan Ysgol Busnes Abertawe gysylltiad hir a balch â’r Sefydliad Siartredig Marchnata, gan gynnig Diploma Ôl-raddedig y CIM yn ei phortffolio o raglenni proffesiynol. Lluniwyd y rhaglen i ganiatáu achrediad gyda rhaglenni'r Sefydliad Siartredig ar Lefelau 5 a 6 lle bo modd. Felly mae cymeriad arbennig y rhaglen i'w weld yn glir trwy natur orfodol y modylau craidd a'r modylau dewisol sy'n canolbwyntio ar feincnodau'r ASA mewn perthynas â chwsmeriaid a marchnadoedd, a mapio'r modylau yn erbyn cymwysterau proffesiynol y CIM.

Mae tîm marchnata Ysgol Busnes Abertawe wedi ymgynghori'n eang â'r cyhoedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus a dielw, yn ogystal â'r prif gorff proffesiynol, y Sefydliad Siartredig Marchnata. Mae hefyd wedi ymgynghori â chydweithwyr a myfyrwyr mewn ysgolion ac addysg bellach yn rhanbarth De-orllewin Cymru ac mae'r trafodaethau hyn wedi cyfrannu'n helaeth at ddatblygu'r rhaglen arfaethedig.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.