Mae gennym hanes cadarn o ehangu mynediad at addysg uwch ac rydym yn credu na ddylai ffioedd fod yn anghymhelliad i fyfyrwyr. I’r perwyl hwn, rydym yn cynnig ystod o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gefnogi myfyrwyr talentog o bob cefndir. Os oes gennych chi’r dalent a’r gallu, mae arnom ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael y cyfle i astudio yma, ni waeth beth fo’ch amgylchiadau ariannol.

Mae’r Brifysgol yn datblygu system ymgeisio ar-lein a fydd yn cael ei lawnsio’n fuan drwy eich cyfrif MyTSD.

Yn y cyfamser, os am wneud cais am fwrsari neu ysgoloriaeth, defnyddiwch y ffurflenni isod.

Mae gwybodaeth lawn am yr holl fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sydd ar gael ar gyfer 2017/18,  gan gynnwys terfynau amser ceisiadau, ar gael yn ein Fframwaith Ysgoloriaethau a Bwrsarïau 2017/18

Fe fydd ceisiadau yn agor ar lein drwy'r porth MyTSD ym mis Medi 2017.  Os oes angen copi papur arnoch, cysylltwch a'r Swyddog Cyllid Myfyrwyr ar y campws priodol.

Ffurflenni cais 2017/18 - Ewch Yma

Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â’r Swyddfa Ysgoloriaethau.

Myfyrwyr Israddedig Amser Llawn

 • Gwobr Rhagoriaeth AAA Academaidd – i fyfyrwyr sy’n ennill tri gradd A yn eu arholiadau lefel A cyn cychwyn yn y brifysgol
 • Bwrsari Colegau Partner – i fyfyrwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion sy’n symud ymlaen i gwrs PCYDDS
 • Bwrsariaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – Dyfernir i fyfyrwyr o gefndir incwm isel y tu allan i Gymru
 • Ysgoloriaethau Adrannol – Dyfernir yn ôl perfformiad ‘cyffredinol’ myfyrwyr
 • Bwrsariaethau Preswyl (Pob myfyriwr preswyl amser llawn o’r DU a’r UE) – Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd.
 • Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog – I fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhannol neu’n llawn trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog
 • Bwrsariaethau Gofal Plant - Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd
 • Swydd Preswyl – I fyfyrwyr sy’n dymuno profiad gwaith perthnasol gyda chwmni/grŵp
 • Bwrsari Addysgiadol – I fyfyrwyr sydd angen cymorth gyda chostau sy’n gysylltiedig â’u cwrs
 • Bwrsari Cyrsiau Galwedigaethol – i fyfyrwyr sydd am wneud cyrsiau datblygu sgiliau sy’n gweddu i’w cwrs
 • Bwrsari Astudio Dramor - I fyfyrwyr sydd yn ymgymeryd a chyfnod o astudio dramor am semester llawn mewn prifysgol partner. 


Myfyrwyr Israddedig Rhan-amser

 • Bwrsariaeth ran-amser - I helpu myfyrwyr gyda chostau sy’n gysylltiedig â’u cwrs
 • Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog – I fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhannol neu’n llawn trwy gyfrwng y Gymraeg/ yn ddwyieithog
 • Bwrsariaethau Gofal Plant – Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd


Myfyrwyr Ôl-raddedig

 • Ysgoloriaethau Astudiaethau Ôl-raddedig – I fyfyrwyr y DU sydd angen cymorth gyda’u ffioedd
 • Bwrsariaeth Gofal Plant - Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd


Myfyrwyr sy’n astudio o bell

 • Bwrsari Myfyrwyr sy’n Astudio o bell – i fyfyrwyr Ôl-radd sydd wedi cofrestru ar gwrs Meistr llawn


Bwrsariaeth Pobl sy’n Gadael Gofal

 • Bwrsariaeth Pobl sy’n Gadael Gofal – I fyfyrwyr sy’n dod i’r Brifysgol o gefndir gofal


Bwrsariaeth Oedolion Ifanc â Chyfrifoldeb Gofal

 • Bwrsariaeth i Ofalwyr Ifanc – Yn benodol i ofalwyr ifanc


Bwrsariaeth Myfyrwyr Anabl

 • Bwrsariaeth Myfyrwyr Anabl – I fyfyrwyr sydd angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig


UE Cronfa Amgylchiadau Eithriadol

 • Cronfa Amgylchiadau Eithriadol (myfyrwyr UE) – i fyfyrwyr UE sy’n gwynebu anawsterau ariannol


Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Ysgoloriaeth Rhyngwladol Astudiaethau Ol-radd - Ar gyfer cymorth gyda ffioedd dysgu
 • Gwobr Dilyniant Cwrs Meistr Rhyngwladol - I fyfyrwyr sydd yn cwblhau cwrs israddedig PCYDDS yn llwyddianus ac yn gwneud cais ar gyfer cwrs Meistr perthnasol
 • Ysgoloriaeth Rhyngwladol Astudio Israddedig - Ar gyfer cymorth gyda ffioedd dysgu
 • Rhaglenni Profiad Gwaith - Ar gyfer cymorth gyda chostau teithio/astudio/offer yn gysylltiedig a'r cwrs
 • Cronfa Amgylchiadau Eithriadol - cymorth i fyfyrwyr sydd yn gwynebu costau annisgwyl.


Bwrsariaeth Gradd Meistr Integredig

 • Bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr ym mlwyddyn olaf cwrs Gradd Meistr Integredig

 

Cyswllt:

Delyth Lewis
Gwasanaethau Myfyrwyr,
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,
Campws Caerfyrddin
SA31 3EP
Ffôn: 01267 676 830
E-bost: d.lewis@uwtsd.ac.uk

Lynda Lloyd-Davies
Gwasanaethau Myfyrwyr,
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,
Campws Llambed
SA48 7ED
Ffôn: 01570 424722
E-bost: l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Sharon Alexander
Gwasanaethau Myfyrwyr,
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,
Campws Abertawe
SA1 6ED
Ffôn: 01792 481123
E-bost: sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Ymwadiad: Mae’r wybodaeth hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi ac mae’n bosibl y gall newid.