Teithio i Gaerfyrddin

Wedi ei leoli 1 filltir yn unig y tu allan i ganol tref Caerfyrddin a gyda chysylltiadau cludiant gwych, mae’n hawdd cyrraedd ein Campws yng Nghaerfyrddin ar droed, ar feic neu gyda’r bws.

Mae parcio ar ein campws yng Nghaerfyrddin yn gyfyngedig, ac o ddydd Llun 27ain Chwefror 2017 bydd yn cael ei reoli gan y cwmni gorfodi allanol CP Plus. Bydd dirwyon parcio yn cael eu cyflwyno o’r dyddiad hwn a bydd unrhyw un sy’n parcio naill ai heb drwydded barcio ddilys, trwydded i ymwelwyr neu docyn talu ac arddangos yn cael eu dirwyo. Os defnyddiwch feysydd parcio Campws Caerfyrddin ac rydych heb drwydded barcio ddilys PCYDDS erbyn y dyddiad hwn mae’n hanfodol eich bod yn prynu tocyn talu ac arddangos rhwng 8am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener er mwyn peidio â derbyn dirwy.

Map yr Campws

Cyrraedd ein campws 

Mae cerdded i’n campws yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon.

O’r Orsaf Fysiau
1.0 filltir (20 munud ar droed)

O’r Orsaf Drenau
1.2 filltir (27 munud ar droed) 

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Mae Campws Caerfyrddin yn hygyrch o Lwybr Beicio Cenedlaethol 4 ac mae llawer o barthau ar gael ar y campws i gloi’ch beic.

Gellir cyrraedd ein campws yng Nghaerfyrddin yn hawdd drwy’r bysiau rheolaidd sy’n stopio wrth y safleoedd bws ar Heol y Coleg a Heol Ffynnon Jôb.

227 (Heol y Coleg)
226 (Helo y Coleg)
228 (Heol Ffynnon Jôb)

Rydym wedi cydweithredu â Traveline Cymru i lansio gwasanaeth gwybodaeth deithio i’n myfyrwyr. Mae Myunijourney yn wefan ryngweithiol sy’n helpu myfyrwyr teithio i, o, ac o gwmpas ein campysau. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, gall myfyrwyr gynllunio teithiau, gweld mapiau a dod o hyd i safleoedd bws lleol ac amserlenni.

Mae gan Orsaf Drenau Caerfyrddin gysylltiadau rheilffordd gwych gyda threnau'n rhedeg yn rheolaidd o ac i Abertawe, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Manceinion Piccadilly.

Mae’n campws ond yn 27 munud o’r orsaf ar droed, neu cewch ddal un o’r bysiau rheolaidd sy’n stopio'n agos at ein campws, sef; 227, 226, 228.

Cewch gynllunio’ch taith yma.

Mae’r gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin yn rhedeg bob hanner o Faes Sioe Nantyci a Gorsaf Trên Caerfyrddin, ac mae’n rhad ac am ddim!

Cewch barcio eich car a dal y bws o: Faes Sioe Nantyci, Manor Way, SA31 3SA neu o Orsaf Trên Caerfyrddin.

Os ydych yn teithio i Gaerfyrddin ar drafnidiaeth gyhoeddus, cewch ddal y bws Parcio a Theithio o: Gorsaf Trên Caerfyrddin.

Cewch ddal y bws yn ôl o: Safle Bws Heol y Coleg, ger y groesfan gerddwyr gyferbyn ag Adeilad Dewi.

 

Carmarthen Park & Ride Schedule

Car

Mae parcio ar y campws yn gyfyngedig ac fe’i reolir gan y cwmni gorfodi allanol CP Plus. Mae’n orfodol i arddangos naill ai trwydded barcio neu docyn Talu ac Arddangos.

Y cyfeiriad ar gyfer ein maes parcio yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP.

Talu ac Arddangos

Gellir dod o hyd i docynnau Talu ac Arddangos o’r peiriannau tocynnau, a’r ffi ar gyfer parcio drwy’r dydd yw £2.50.
Noder nad yw’r peiriannau tocynnau yn rhoi newid felly gwnewch yn siŵr fod yr arian cywir gennych. 
Bydd cerbydau sy’n parcio ar y campws heb arddangos trwydded barcio na thocyn Talu ac Arddangos yn agored i ddirwy o £40.00.

Yn ogystal, bydd unrhyw gerbyd;

  • sydd wedi ei barcio mewn ffordd sy’n achosi rhwystr i gerbydau eraill neu gerddwyr;
  • sydd heb ei barcio mewn bae sydd wedi ei farcio; 
  • sydd ddim yn cadw at y rhybuddion cyfyngu parcio neu farciau’r heol;
  • sydd ddim yn arddangos Bathodyn Glas wrth barcio mewn bae i’r anabl; 

hefyd yn agored i ddirwy.

Yn dod o ymhellach i ffwrdd? Mae ein campws Caerfyrddin yn ychydig dros awr i ffwrdd o Fferi Terminal Abergwaun ac o dan dwy awr o Faes Awyr Caerdydd.

Dyma rai dolenni defnyddiol

Fferi

Meysydd Awyr