students posing

Ethos sylfaenol y ganolfan yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

BA (ANRH) PERFFORMIO
Côd UCAS: C68M | Côd sefydliad: T80

360 Credyd dros ddwy flynedd drwy gyfrwng y Gymraeg
Dyddiad Dechrau: Medi 2016


Artist iach, hyblyg, proffesiynol ac unigryw yw artist sy’n apelio. Dyma’r artistiaid fydd yn llwyddo wedi graddio o’r cwrs yma. Cyffrous iawn!

Lauren Phillips, Actores (Gwaith Cartref, S4C)


Mae hwn yn gwrs blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, noder mai hyn a hyn o lefydd a gynigir o fewn y cwrs yn flynyddol.

Darperir y rhan fwyaf o’r cwrs mewn canolfan gelfyddydol bwrpasol yng Nghaerdydd gyda chyfnod penodol yn cael ei dreulio ar Gampws Caerfyrddin. Bydd cyfle hefyd i’r myfyrwyr dreulio cyfnod yn astudio mewn prifysgol dramor lle cynigir gogwydd gwahanol ar agweddau ar y diwydiannau creadigol.

Craidd y cwrs fydd datblygu’r llais a’r corff ac o gwmpas y modylau hyn, bydd cyfle i ganolbwyntio ar feysydd megis crefft yr actor, coreograffi, profiad gwaith ac astudiaeth dramor. Mi fydd y cwrs yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i berfformio ac arddangos cynnydd. Byddwn yn cynnig hyfforddiant pwrpasol a fydd yn rhoi sylw neilltuol i gynnydd a datblygiad yr artist unigol drwy ganolbwyntio ar bedair agwedd:

Llais y Perfformiwr: Cynnal a thaflu'r llais, actio, ynganu, acenion, canu unigol a chorawl, estill, techneg meic, gwaith radio

Corff y Perfformiwr: Rhyddhau’r corff (techneg Alexander, yoga, pilates, Tai Chi), dawns (tap, bale, jazz), ystum, masg, clownio, meim, crefft llwyfan, ymladd ar lwyfan ayb

Meddwl y Perfformiwr: Adeiladu cymeriad, dehongli, ymchwil i gyd-destun, seicoleg, hanes y theatr, theori cerddorol

Gyrfa’r Perfformiwr: Paratoi cyfweliadau, profiad gwaith, creu C.V., lluniau proffesiynol, paratoi ‘showreel’, ‘showcase’, paratoi ar gyfer gweithio’n hunangyflogedig, mentergarwch a rheoli cyllid

Yn ystod y ddwy flynedd rhoddir cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol iddynt eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio'n broffesiynol ac i fanteisio ar y galw cynyddol am berfformwyr medrus, hyblyg a dibynadwy sy'n gallu cyfuno actio a/neu ddawn gerddorol ar y lefel uchaf.

 • Llais
 • Corff
 • Canu
 • Dawns
 • Crefft yr Actor
 • Y Diwydiant
 • Prosiectau Ymarferol
 • Teledu a Radio
 • Cynyrchiadau
 • Arddangosiad Terfynol
 • Astudiaeth Ryngwladol
 • Profiad Gwaith

Mae pwyslais mawr o fewn y radd arbennig hon ar gysylltiadau gyda’r diwydiant. Mi fydd ymarferwyr proffesiynol yn gweithio gyda’r myfyrwyr drwy gydol eu cyfnod astudio. Drwy wneud hyn bydd ein myfyrwyr yn elwa'n sylweddol ar brofiadau, cysylltiadau ac arbenigedd yr ymarferwyr hyn.

Mi fydd y cysylltiadau hyn a’r cyfleon profiad gwaith amrywiol a gynigir yn sylfaen gref er mwyn sichrhau cyflogaeth yn y dyfodol o fewn y diwydiannau creadigol.

Caiff rhan sylweddol o’r cwrs ei addysgu yng nghanolfan y Gate yng Nghaerdydd. Lleolir y ganolfan hon yng nghanol ardal lle ceir digonedd o dai a neilltuir ar gyfer myfyrwyr y brif-ddinas yn benodol. Bydd dewis gan fyfyrwyr naill ai i chwilio am eu llety eu hunain neu bydd y Brifysgol yn gallu trefnu – trwy bartneriaeth ffurfiol ag asiantaeth rhentu tai yng Nghaerdydd – bod tai penodol ar gael at ddefnydd myfyrwyr a fydd yn cofrestru ar y cwrs BA Perfformio.

Bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i adrodd mwy ynghylch y bartneriaeth hon adeg y clyweliadau yn 2015.

Cartref CBC

Canolfan Gelfyddydol “The Gate” yw cartref CBC. Mae naws gartrefol y lleoliad hwn yn rhoi cyfle arbennig iawn i’r myfyrwyr ddatblygu. Mae gofodau pwrpasol ar gael ar gyfer pob agwedd o’r cwrs; Theatr aml-bwrpas, dwy stiwdio ddawns a stiwdio ymarfer hefyd a fydd yn cynnig profiad cyflawn o fewn un adeilad i’r myfyriwr.

Yn ogystal a hyn mae llefydd i ymlacio rhwng drarlithoedd yn y Bar Coffi a mannau tawel o fewn yr adeilad er mwyn astudio.