performio course

Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar y cwrs bob blwyddyn Gan mai cwrs dwy flynedd llawn amser yw hwn nid yw’r system semester draddodiadol yn berthnasol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: C68M
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
2 flynedd

Lleoliad:
Caerdydd
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Berfformio Cymru
E-bost Cyswllt:
dave.taylor@pcydds.ac.uk
  Cymraeg

Facebook  Twitter

instagram  UCAS  • Trueni nad oedd (BA Perfformio) yn bodoli yn fy amser i fel myfyrwraig.

    Catrin Darnel Actores


Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu dros chew chyfnod dysgu penodol,dau gyfnod ar gyfer pob lefel academaidd. Bydd y cyfnodau hyn yn para tua 12 wythnos yr un. Un o gryfderau’r rhaglen hon yw’r bartneriaeth gref rhwng y Brifysgol a chynrychiolaeth briodol o’r diwydiannau creadigol. 

Byddwn yn chwilio am fyfyrwyr sydd â photensial I ddatblygu’n berfformwyr  hyderus a llwyddiannus a fydd yn gallu perfformio  mewn theatr, neuaddau cyngerdd neu o fewn  stiwdios radio neu deledu. Gan y bydd y cwrs yn un dwys - gyda sesiynau hyfforddi yn digwydd trwy gydol yr wythnos – bydd gofyn i fyfyrwyr fod yn gorfforol ffit a heini. Yr elfen  bwysicaf, serch hynny, fydd parodrwydd i ddysgu gan arbenigwyr yn y maes ac ymateb i’r cyngor a roddir iddynt yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Yn y pen draw, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dymuno gweld y cwrs hwn yn darparu  graddedigion talentog, hyblyg a phroffesiynol ar gyfer llwyfannau Cymru a thu hwnt. Mae’r cwrs yn un uchelgeisiol o ran cynnwys a strwythur a bydd y profiadau a gaiff y myfyrwyr yn rhai cyfoethog, amserol ac amrywiol a fydd yn sicrhau y cânt eu paratoi’n drwyadl  ar gyfer nifer o yrfaoedd posibl  sy’n ymwneud â pherfformio.

Mae hwn yn gwrs blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioe gerdd a’r theatr.