Amdanom Ni

Ein diben yw cael effaith sylweddol ar leihau anghydraddoldeb addysgol yng Nghymru drwy weithio ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i sicrhau newid drwy welliannau ar sail tystiolaeth mewn polisi ac ymarfer.

Rydym ni wedi’n sefydlu i fod yn ganolfan genedlaethol flaenllaw ar gyfer polisi ac ymchwil cymwysedig, yn canolbwyntio ar bob math o anfantais sy’n gysylltiedig â chyflawniad addysgol isel yng Nghymru. Rydym ni’n fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Yn sylfaen i’n gwaith ceir ymrwymiad i hyrwyddo cyfiawnder a chynhwysiad cymdeithasol mewn modd sy’n cefnogi datblygu system addysg gyfartal, addas i’r diben mewn modd cynaliadwy er budd cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym ni’n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth yn ymwneud â chwmpas, achosion ac effaith anghydraddoldebau mewn cyflawniad addysgol a sut i fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â nhw. Fe wnawn ni hyn drwy wneud y canlynol:

  • Datblygu a chefnogi’r gwaith o roi modelau a strategaethau ymyrryd arloesol ar waith.
  • Rhannu ymarfer effeithiol a lledaenu tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.
  • Datblygu, monitro a gwerthuso polisi.

Mae ein gwaith yn cwmpasu’r holl sectorau o fewn y system addysg gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, ysgolion, addysg bellach ac uwch, a dysgu oedolion ac yn y gymuned. Rydym ni’n pwysleisio mor bwysig yw hi i deuluoedd a chymunedau gydweithio gyda darparwyr dysgu i oresgyn effeithiau anfantais ar gyflawniad addysgol.