Buddsoddwyr mewn Teuluoedd

Mae Buddsoddwyr Mewn Teuluoedd wedi newid.

Cliciwch yma i fynd i'r gwefan newydd.

Trefniadau newydd Buddsoddwyr mewn Teuluoedd

Mae Buddsoddwyr mewn Teuluoedd a Chanolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg (WCEE) wedi cytuno i beidio ag adnewyddu eu cytundeb partneriaeth sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2016.

Eglurodd Chris Waterman, Cyfarwyddwr Gweithredol Buddsoddwyr mewn Teuluoedd:

“Er bod cydweddu clos rhwng athroniaeth BmT a WCEE, rydym ni’n awyddus i ehangu i feysydd eraill. Yn ogystal â lledaenu BmT ar draws Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym ni hefyd wedi addasu’r nod ansawdd ar gyfer yr ystâd ddiogeledd, fydd yn golygu y bydd BmT yn cydweithio gyda charchardai ar draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae galw cynyddol am BmT yn Lloegr hefyd.

Byddwn yn parhau i weithio gyda WCEE ar brosiectau penodol o ddiddordeb i’r ddwy ochr.”

Dywedodd yr Athro David Egan, Cyfarwyddwr WCEE:

“Mae hwn yn benderfyniad rydym ni wedi’i wneud gyda BmT ac rydym yn credu mai dyma’r ffordd iawn ymlaen i’r ddau gorff. Rydym ni’n gwbl argyhoeddedig o bwysigrwydd ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned ar gyfer datblygu addysg yng Nghymru yn y dyfodol ac rwyf i’n siŵr y bydd y ddau gorff yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd i symud yr agenda hwn yn ei flaen.”

Bydd Buddsoddwyr mewn Teuluoedd yn cysylltu â’r ysgolion sy’n aelodau gyda manylion am y rhaglen haf ac am y trefniadau pontio. Hyd nes y caiff y wefan newydd ei sefydlu, gall ysgolion gysylltu â BmT drwy ebostio kate@waterman.education neu ffonio 0773 606 9191 neu 01494 866099

Bydd Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn parhau i weithio gydag ysgolion i ddatblygu strategaethau ac ymyriadau’n seiliedig ar ymchwil a pholisi a hyrwyddo pwysigrwydd teuluoedd a chymunedau’n gweithio gyda darparwyr dysgu i oresgyn effeithiau anfantais ar gyflawniad addysgol. Gellir cysylltu â WCEE drwy ebostio wcee@uwtsd.ac.uk neu ffonio 02920 376979.