• 6.11.2015

    Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf. Credwn ar yr adeg hon yn ein datblygiad ei bod yn amserol cofnodi ein cyflawniadau hyd yma ynghyd â'n cynlluniau uchelgeisiol at y dyfodol.


Cyhoeddiadau ac Adnoddau

Gwneud defnydd effeithiol o Grant Amddifadedd Disgybl Blynyddoedd Cynnar: Adnodd i Arweinwyr ac Ymarferwyr

Mae’r adnodd hwn wedi cael ei gynhyrchu i gynorthwyo ymarferwyr ac arweinwyr y Blynyddoedd Cynnar wrth ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar yn effeithiol.

Mae’n tynnu ar dystiolaeth gan ymchwil, arolygu ac arfer proffesiynol yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill ac yn cynnwys astudiaethau achos o arfer effeithiol.


Seminar – Dyfodol Llwyddiannus: Adroddiad ar y Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru

Cynhaliodd WCEE seminar efo’r Athro Graham Donaldson ar 5 Mehefin 2015. Lawrlwythwch gwybodaeth y seminar isod.


Beth sydd wir yn gweithio ar gyfer y blynyddoedd cynnar? - Canllawiau ar gyfer Grant Amddifadedd Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar

Bwriad y canllawiau hyn yw rhoi cyngor ymarferol i ysgolion a lleoliadau ar y ffordd orau o ddefnyddio eu Grant Amddifadedd Disgyblion. 
 
Paratowyd y canllawiau hyn ar ran Llywodraeth Cymru gan Dr Sarah Chicken, yr Athro David Egan, Alys Parkins, yr Athro Iram Siraj a Dr Jane Waters yng Nghanolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 
 

Seminar - Dyfodol y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru

Lawrlwythwch wybodaeth y seminar yma:

Firm Foundations: Focus on the Future Taking action to improve the FP and Primary Education


Seminar - Ysgolion Dibynadwy Iawn

Ar 4 Rhagfyr, cynhaliodd WCEE seminar ar bwnc Ysgolion Dibynadwy Iawn sy’n cael ei gyflwyno i ysgolion drwy Geredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

Lawrlwythwch wybodaeth y seminar yma:

High Reliability Schools (HRS) Wales 12-5-2014

Wales Presentation December 2014 short version

Wales 12-2014


Gwersi gan ysgolion Llundain ar gyfer bylchau cyrhaeddiad a symudedd cymdeithasol 

Ar 7 Tachwedd cynhaliodd Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg (WCEE) seminar yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar adroddiad diweddar y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol (IFS) ar leihau bylchau cyrhaeddiad.

Lawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar ymaLawrlwythwch gyflwyniad y seminar yma


Y Newyddion Da - Beth mae ysgolion yng nghymru'n ei wneud i leihaueffaith tlodi ar gyrhaeddiad disgyblion

Ein hadroddiad a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2014 yn edrych ar sut mae rhai ysgolion a lleoliadau cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru’n llwyddo i leihau effeithiau tlodi ar gyflawniad addysgol.

Y Newyddion Da - Beth mae ysgolion yng nghymru'n ei wneud i leihaueffaith tlodi ar gyrhaeddiad disgyblion


Lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys 12 o astudiaethau achos wedi eu seilio ar nifer o ysgolion a lleoliadau sy'n goresgyn rhai o'r rhwystrau sy'n wynebu dysgwyr dan anfantais yn llwyddiannus.

Mae wedi'i anelu at:

  • ysgolion
  • consortia addysg rhanbarthol
  • Llywodraeth Cymru.

Dewiswyd yr ysgolion a’r lleoliadau gan y prosiect yr arsyllfa polisi i dynnu allan themâu cyffredin o ran eu dulliau.

Cynhyrchwyd yr adroddiad gan Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol - Adroddiad Prosiect Yr Arsyllfa Polisi


Adroddiad seminar am Godi Cyrhaeddiad Addysgol drwy Ymgysylltu â’r Teulu

Yn ddiweddar cynhaliwyd seminar ar y cyd â NIACE Cymru ar Godi Cyrhaeddiad Addysgol drwy Ymgysylltu â’r Teulu.

Ceir adroddiad llawn o’r seminar, ynghyd ag adborth o’r trafodaethau yma: Cynyddu Cyrhaeddiad Addysgol drwy Ymgysylltu â Theuluoedd


Gwneud Defnydd Effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion

Ym mis Ebrill 2014 cyhoeddwyd adnodd i helpu arweinwyr ac ymarferwyr addysg i wneud defnydd effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae’r canllaw hylaw hwn yn cynnwys cyngor ymarferol ar sut i dargedu’r grant, cynllunio ymyriadau a monitro a gwerthuso eu heffaith.

Lawrlwythwch yr adnodd yma: Gwneud Defnydd Effeithiol o'r Grant Amddifadedd Disgyblion


Adroddiad lansio Canolfan Cymru er Cydraddoleb mewn Addysg

Siarter ar gyfer Cydraddoldeb mewn Addysg yng Nghymru i nodi lansio’r Ganolfan yn swyddogol ym mis Rhagfyr 2013.