• 9.12.2015

    Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn datblygu strand o waith yn ymwneud ag ethnigrwydd ac addysg, gan edrych ar brofiadau grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru a’r ffactorau posibl sy’n dylanwadu ar eu dyheadau a’u cyrhaeddiad. Fel rhan o’r gwaith hwn rydym yn falch iawn i’r Athro Simon Burgess, ymchwilydd blaenllaw ym maes economeg addysg ym Mhrifysgol Bryste, ddod i siarad yn ein seminar am ei ymchwil ar oblygiadau ethnigrwydd i gyrhaeddiad addysgol yn Lloegr. Roedd y seminar yn llwyfan i gynrychiolwyr fynegi a chyfnewid syniadau’n ymwneud ag addysg disgyblion o wahanol gefndiroedd ethnig gan hwyluso ein meddylfryd am sut y gallai canfyddiadau yn Lloegr fod yn ddefnyddiol ar gyfer gwella addysg yng Nghymru.  • 23.10.2015

    Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf. Credwn ar yr adeg hon yn ein datblygiad ei bod yn amserol cofnodi ein cyflawniadau hyd yma ynghyd â'n cynlluniau uchelgeisiol at y dyfodol