Prosiectau Cyfredol

Ymchwil Teach First

Elusen yw Teach First sy’n darparu hyfforddiant a chymorth i alluogi graddedigion o ansawdd uchel gael effaith gwirioneddol drwy fynd i’r afael ag un o broblemau cymdeithasol mwyaf niweidiol y DU, sef anfantais addysgol. Mae’r Ganolfan yn cynnal ymchwil ar hyn o bryd i werthuso effaith Teach First yng Nghymru er mwyn ymchwilio’r graddau y mae Teach First yn cyfrannu at ddatblygu athrawon rhagorol. Llwyddiant i Bawb Cymru


Llwyddiant i Bawb

Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth gyda i gyflwyno’r rhaglen yng Nghymru, datblygu a chreu cyd-destun i'r deunyddiau ac adrodd ar brosiect braenaru gyda 14 o ysgolion yn rhanbarth canolbarth y de.

Fframwaith gwella ysgol gyfan yw Llwyddiant i Bawb sy’n codi dyheadau, mantais a llwyddiant disgyblion bregus a difreintiedig, gan gynnwys rhai sy’n gymwys am Grant Amddifadedd Disgyblion, rhai sydd ag anghenion addysgu ychwanegol ac anableddau a phlant sy’n derbyn gofal. Mae’n helpu ysgolion i: cynnig tystiolaeth o ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn effeithiol; paratoi at arolygon Estyn a dod ag ymyriadau a mentrau cenedlaethol, lleol ac ysgol at ei gilydd mewn un fframwaith effeithiol.

Mae’r Rhaglen wedi’i pheilota mewn 14 o ysgolion yn rhanbarth canolbarth y de ers mis Ionawr 2014, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, consortia addysg rhanbarthol ac ysgolion Cymru. Dangosodd Asesiad o’r Effaith Cymdeithasol yn 2014 yn Lloegr fod y rhaglen yn helpu plant bregus oed cynradd i wneud cynnydd llawer mwy sylweddol na’r cyfartaledd mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg. Roedd disgyblion oed uwchradd yn gwneud yr hyn oedd yn cyfateb â phedair lefel o gynnydd, o’i gymharu â disgwyliad Ofsted o dair lefel cwricwlwm cenedlaethol.

Gall ysgolion yng Nghymru gofrestru NAWR i ymuno â rhaglen Llwyddiant i Bawb Cymru. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma neu ebostiwch enquiries@afa3as.org.uk.


Ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned

Mae’r Ganolfan wedi bod yn datblygu ffrwd waith o gwmpas ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned, sy’n elfen allweddol yng nghynllun y Llywodraeth ar gyfer trechu effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Comisiynwyd Dr Adela Baird i gynnal adolygiad llenyddiaeth o strategaethau a mentrau i godi cyrhaeddiad yng Nghymru ac yn ddiweddar cynhaliwyd seminar ar y cyd ar godi cyrhaeddiad ar ymgysylltu â theuluoedd ar y cyd â NIACE Cymru.

Cynyddu Cyrhaeddiad Addysgol drwy Ymgysylltu â Theuluoedd

Dynodwyd nifer o gyd-flaenoriaethau yn y seminar gan gynnwys sefydlu fforwm cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned. Rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi hyn yn ogystal â symud ein hymchwil ein hunain ar well ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned yn ei flaen.


Arsyllfa Polisi – Lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol

Bu’r Ganolfan yn gweithio gyda’r pedwar consortiwm addysgol rhanbarthol a gyda’r CGGC i sefydlu Arsyllfa Polisi gydag astudiaethau achos o ymarfer effeithiol o hanesion diweddar o lwyddiant yng Nghymru. Mae’r Arsyllfa’n cyfrannu at ddatblygu corff mwy gwydn o dystiolaeth y gellir ei defnyddio gan ysgolion ac eraill i ddangos beth sy’n gweithio i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Gellir gweld 12 astudiaeth achos yn cwmpasu ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig a lleoliadau cymunedol ar draws Cymru yma.‌

Adroddiad Prosiect yr Arsyllfa Polisi