Cyrsiau Ôl-raddedig


Mae’r portffolio Dialogau Cyfoes yn cynnig math newydd cyffrous ac arloesol o ddarparu astudiaethau Ôl-raddedig sy’n adlewyrchu ffordd strategol o feddwl Coleg Celf Abertawe. Mae’r portffolio'n hwyluso symud rhwng gwahanol ddisgyblaethau thematig, gan archwilio syniadau ac ymagweddau cysyniadol newydd i alluogi artistiaid a dylunwyr ifanc i fynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu cymdeithas yr oes sydd ohoni ac yn y dyfodol.

Mae Coleg Celf Abertawe yn cynnig portffolio o raddau ôl-raddedig sy'n galluogi graddedigion a gweithwyr proffesiynol o ystod o feysydd arbenigedd i ymgysylltu â dysgu amlddisgyblaeth, cyfleusterau eithriadol a darlithwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes.

Ar hyn o bryd, y llwybrau rydym yn eu cynnig o fewn y portffolio Dialogau Cyfoes yw:

Cewch gyfle i ddefnyddio profiadau a gwybodaeth ar draws gwahanol lwybrau ac adlewyrchu hyn yn eich astudiaethau personol eich hun.

Mae ethos  y portffolio o ddialogau cydweithredol drwy arferion defnydd yn darparu model arloesol o addysg dylunio, celf gain a chelf gymhwysol. Mae’r datblygiad hwn yn galluogi i fyfyrwyr o bob llwybr brofi a rhannu arferion creadigol a ffyrdd arloesol o feddwl drwy ddialogau rhyngddisgyblaethol a thraws-ddisgyblaethol. Caiff yr ethos hwn ei gyfoethogi o fewn pob rhaglen i annog arferion ‘cydweithredol’ ac arbrofi ar draws sbectrwm ehangach o feysydd arbenigol, gan ddatblygu graddedigion a chanddynt ymwybyddiaeth gyd-destunol, sgiliau meddwl creadigol a thechnegol i weithredu ar ben blaen eu disgyblaeth.

Yn ystod eich astudiaethau, cewch eich cefnogi gan staff arbenigol, gweithwyr proffesiynol dylanwadol ac artistiaid gweithredol drwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai a thiwtorialau. Mae gennym gyfleusterau traddodiadol a digidol eithriadol, a gedwir mewn gweithdai un-pwrpas mawr. Drwy’r rhain, anogwn ryddid creadigol yn ein holl fyfyrwyr a byddwn yn eich cefnogi i herio dulliau meddwl confensiynol ac arferion sefydledig a hwyluso datblygiadau technolegol newydd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Drwy arbrofi'n gydweithredol ac ystyried dylunio mewn ffyrdd arloesol, rydym wedi darganfod y gall ein myfyrwyr gynhyrchu gwaith sy'n bodloni'r heriau ac yn ymateb i ofynion yr 21ain ganrif.

Rydym hefyd yn cynnig y cyrsiau ôl-raddedig a ganlyn yn ein Hysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol, cliciwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth.