Tystysgrif Ȏl-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd

women talking on the headphones

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru a Thrywydd cynigia Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyfle unigryw i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
2 semester (blwyddyn academaidd)

Lleoliad:
Llambed
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
Enw Cyswllt:
Prof Jane Cartwright
E-bost Cyswllt:
j.cartwright@tsd.uwtsd.ac.uk
  CymraegYn aml mae myfyrwyr wedi ymarfer cyfieithu testun yn ystod eu graddau israddedig, ond nid ydynt wedi cael eu hyfforddi i gyfieithu ar lafar o’r Gymraeg i’r Saesneg. Hefyd yn bur anaml mae cyfieithwyr sy’n cyfieithu ar y pryd yn y gweithle yn derbyn adborth ar eu performiadau ac awgrymiadau ynglŷn â sut i wella.

Yn y cwrs hwn cyflwynir myfyrwyr i faes cyfieithu ar y pryd yn benodol a’r offer cyfieithu ar y pryd y disgwylir iddynt eu defnyddio yn y proffesiwn cyfieithu. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu a mireinio’r holl sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfieithydd ar y pryd a darperir digonedd o gyfle i fyfyrwyr ymarfer y dechneg o gyfieithu ar y pryd yn y labordy iaith cyn iddynt fentro i’r byd go iawn a chyfieithu yn y gweithle.

Trafodir yr ystod o sgiliau sy’n angenrheidiol wrth gyfieithu ar y pryd yn effeithiol, e.e. cywair llais, stamina, rheoli goslef y llais, ynganu, gwrando a siarad ar yr un pryd, a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd.
Bydd myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag adnoddau perthnasol wrth ymchwilio’n annibynnol i feysydd arbenigol (e.e. ffynonellau electroneg, terminoleg a geirfa arbenigol). Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ymarfer cyfieithu mewn nifer o gyd-destunau gwahanol a genres gwahanol (e.e. iaith busnes, hamdden, y gyfraith, cyfarfodydd ffurfiol, darlithiau academaidd ayb.).

Cyflwynir y myfyrwyr i’r modd y gall cyfieithu ar y pryd ddylanwadu ar sut y caiff y Gymraeg ei defnyddio mewn cyfarfodydd a chyd-destun CAP wrth gynllunio’n ieithyddol. Trafodir y sgiliau busnes sylfaenol y mae eu hangen ar y cyfieithydd llawrydd a threfnir i fyfyrwyr dreulio wythnos (neu 35 awr) ar leoliad gyda chwmni cyfieithu neu uned gyfieithu lle y byddant yn dysgu am ofynion ymarferol a threfniadol y man gwaith proffesiynol.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ymXHYONkMAY

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau 60 credyd yn llwyddiannus ar gyfer y Dystysgrif Ôl-radd mewn Cyfieithu ar y Pryd, sef:

(i) CYCY7001C Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd (10 credyd),

(ii) CYCY7002C Cyfieithu ar y Pryd: Arfer ac Ymarfer (20 credyd) a

(iii) CYCY7003C Cyfieithu ar y Pryd Proffesiynol (30 credyd).

Anogir pob myfyriwr i gwblhau’r tri modwl, ond mewn rhai achosion os oes cryn brofiad blaenorol gan y darpar fyfyriwr o gyfieithu ar y pryd, gall y myfyriwr wneud cais i gael ei eithrio o’r modwl cyntaf (Cyflwyniad i Gyfieithiad ar y Pryd).

Byddai’n rhaid i’r ymgeisydd lunio traethawd byr yn adfyfyrio ar ei gyfrifoldebau yn y maes fel y gallai staff yr Ysgol ystyried a fyddai’n bosibl mapio ei brofiad i ddeilliannau dysgu CYCY7001C a chefnogi cais i’r Bwrdd RPEL a fyddai’n gwneud y penderfyniad terfynol. Y mae pob modwl yn adeiladu ar yr un blaenorol ac oherwydd hynny bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddilyn y modylau’n gronolegol yn y drefn a nodir uchod

Os ydych am fentro i fyd cyfiethu neu os hoffech feithrin eich sgiliau cyfieithu / cyfiethu ar y pryd, dyma’r cwrs i chi. Gellwch ddilyn y cwrs tra’ch bod yn gweithio’n llawn amser - fel hyfforddiant mewn swydd neu ddatblygiad proffesiynol parhaus. Ni ddisgwylir i chi fynychu darlithiau bob wythnos, ond trefnir nifer o sesiynau dwys sy’n parhau am ddeuddydd drwy’r flwyddyn (fel rheol ar ddydd Sul a dydd Llun). Cewch ddigon o gyfle i ddysgu’r grefft ac ymarfer cyfieithu ar y pryd ac os ydych yn gyfieithydd proffesiynol yn barod, cewch adborth adeiladol ar eich cyfieithiadau ac awgrymiadau am wella’ch perfformiad tra’n ennill cymhwyster ôraddedig, cydnabyddedig.

Y dyddiadau perthnasol ar gyfer 2014-15 yw:

26-27 Hydref (modwl 1)

16-17 Tachwedd (modwl 2, rhan i)

14-15 Rhagfyr (modwl 2, rhan ii)

18 Ionawr (modwl 3, rhan i)

Yna 35 awr o brofiad gwaith dyddiadau i’w trefnu

27 Ebrill (modwl 3, rhan ii)

Tystysgrif alwedigaethol, ymarferol yw hon; felly rhoddir y prif bwyslais ar asesu sgiliau ymarferol y myfyrwyr wrth iddynt gyfieithu ar y pryd. Recordir y profion cyfieithu ar y pryd yn y labordy iaith. Yn ogystal, gofynnir i fyfyrwyr gwblhau gwaith ysgrifenedig ar eu cynnydd a’u profiad ar y cwrs ac yn y gweithle.

 • Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd: dau brawf CAP 5 munud yr un (80%), Adroddiad 1,000 o eiriau (20%)
 • Cyfieithu ar y Pryd: Arfer ac Ymarfer: dau brawf CAP 10 munud yr un (80%) cyflwyniad llafar (20%)
 • Cyfieithu ar y Pryd Proffesiynol: dau brawf CAP 10 munud yr un (60%), traethawd adfyfyriol 3,000 o eiriau yn seiliedig ar brofiad gwaith 35 awr (40%)

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn rhugl ar lafar yn Gymraeg ac yn Saesneg. Fel rheol gofynnir am radd BA, ond mae modd trafod eich cymwysterau a’ch profiad proffesiynol â Chyfarwyddwr y Rhaglen os ydych yn ansicr.

 • Cyfieithu
 • Cyfieithu ar y pryd
 • Gweithio i’r llywodraeth, cynghorau sir, unedau cyfieithu, mentrau iaith, cwmnïau cyfieithu

Mae nifer o’r myfyrwyr sy’n dilyn y rhaglen yn gyfieithwyr profiadol sy’n awyddus i fireinio’u sgiliau cyfieithu a chyfiethu ar y pryd a dilyn hyfforddiant mewn swydd. Ar y llaw arall, mae rhai o’r myfyrwyr yn ddwyieithog a chanddynt ddiddordeb mewn cyfieithu, ond yn dod o feysydd eraill megis dysgu neu isdeitlo. Mae rhai o’n cynfyfyrwyr wedi ennill dyrchafiad yn y gweithle a mynd yn uwch-gyfieithwyr ar ôl ennill y cymhwyster hwn; mae eraill wedi mentro i gyfieithu ar y pryd am y tro cyntaf a dechrau gweithio gyda chmwni cyfieithu; mae eraill wedi cychwyn eu busnesau eu hunain yn arbenigo ar gyfieithu ar y pryd.

Datblygwyd y cymhwyster hwn mewn cydweithrediad agos â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru a chyfieithwyr ar y pryd profiadol megis Cwmni Trywydd. Cynigia’r rhaglen alwedigaethol hon profiad gwaith 35 awr i fyfyrwyr.

Prif nodweddion y rhaglen:

 • cyfle i ennill cymhwyster galwedigaethol sy’n berthnasol i’r gweithle
 • cymhwyster a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru a Trywydd sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant cyfieithu
 • hyfforddiant mewn grwpiau bychain yn y brifysgol
 • digonedd o gyfle i ymarfer cyfieithu ar y pryd cyn mentro i’r gweithle
 • cyfle i ddysgu sut i osod a gofalu am offer cyfieithu ar y pryd
 • cyfle i ennill profiad yn y gweithle o dan hyfforddiant