Mae Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn llawer o arolygon a thablau cynghrair; isod, ceir canlyniadau’r rhai diweddaraf.


Times Higher Education Logo

The Times Higher Education Student Experience Survey

Cafodd y Brifysgol ganlyniadau gwych yn y Times Higher Education Student Experience Survey sy’n atgyfnerthu’r profiad addysgu a dysgu personol a gynigir gan y Brifysgol: 

 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn yr 20 prifysgol orau yn y DU am brofiad academaidd.
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 9fed yn y DU am staff/darlithoedd ansawdd uchel, ac yn gydradd 1af yng Nghymru.
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 13eg yn y DU am staff cymwynasgar/sy’n dangos diddordeb.
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 4ydd yn y DU am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu, ac yn gydradd 1af yng Nghymru.

 

 

 Student Barometer Logo

Student Barometer

Mae’r Student Barometer yn arolwg o brofiad myfyrwyr. Yn y Global International Student Barometer and Student Barometer, Autumn Wave 2016, daeth Y Brifysgol yn 1af o 45 sefydliad am:
 
 • Ddarlithoedd o Ansawdd
 • Maint Dosbarthiadau
 • Asesu
 • Tiwtoriaid Personol
 • Gwasanaethau Cwnsela.
 

National Student Survey Logo

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) yn casglu barn myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf am eu profiad ar y cwrs. Cafwyd gynnydd o 5% ym moddhad cyffredinol ein myfyrwyr ers y flwyddyn flaenorol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS). Yn NSS 2016, cafodd Y Drindod Dewi Sant sgoriau boddhad cyffredinol o 100% mewn:

 • Plentyndod Cynnar (cwrs cyfrwng Cymraeg)
 • Applied Psychology
 • BA (Hons) 3D Computer Animation
 • BA (Hons) Creative Computer Games Design
 • BA (Hons) Advertising and Brand Design 
 • Social Care Studies
Complete University Guide logo

Tabl Cynghrair y Complete University Guide

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc.

Cafodd Y Brifysgol safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2017, a’r uchafbwyntiau oedd:

 • Daeth Y Brifysgol yn 1af yng Nghymru am Gelf a Dylunio.
 • Daeth Gwaith Cymdeithasol Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am foddhad myfyrwyr.
 • Daeth Astudiaethau Celtaidd yn y Brifysgol yn 6ed yn y DU.
 • Daeth Anthropoleg a Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau yn 6ed yn y DU am foddhad myfyrwyr.
 • Daeth Y Clasuron a Hanes yr Henfyd yn Y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr.
 • Daeth Gwyddor Chwaraeon Y Brifysgol yn 9fed yn y DU am foddhad myfyrwyr.

 
The Guardian Logo

Guardian League Table

Mae Guardian University Guide yn dangos safleoedd cyffredinol prifysgolion, gyda thablau ychwanegol ar gyfer pob un o’r 53 maes pwnc a restrir.

Uchafbwyntiau Y Drindod Dewi Sant yn Guardian League Table 2016 oedd:

 • Daeth Y Brifysgol yn 1af yng Nghymru am Gynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth.
 • Daeth Y Brifysgol yn 2il yng Nghymru am Ddylunio a Chrefftau.
 • Daeth Y Brifysgol yn 3ydd yng Nghymru am Beirianneg Fecanyddol.

 
People and Planet Logo

People & Planet University League Table

Y People & Planet’s University League yw’r unig dabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y DU sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Dyfarnwyd statws ‘Dosbarth Cyntaf’ i’r Drindod Dewi Sant yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2016.

 

DHLE Logo

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch

Mae arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn gofyn i’r rheiny sy’n gadael addysg uwch beth y maent yn ei wneud chwe mis wedi iddynt raddio.

Yn arolwg CYAU 2014/15:

 • Roedd 92% o fyfyrwyr israddedig y Brifysgol mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis wedi iddynt raddio.
 • Roedd 97% o fyfyrwyr ôl-raddedig y Brifysgol mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis wedi iddynt raddio.

 

REF 2014 Logo

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw’r system newydd ar gyfer asesu ansawdd ymchwil sefydliadau addysg uwch y DU.

Yn FfRhY 2014, cafodd 60% o waith ymchwil y Brifysgol ei farnu’n eithriadol (23.3%) neu’n sylweddol iawn (36.7%) o ran ei effaith a’i arwyddocâd. Dengys hyn gryfder gwaith ymchwil y Brifysgol a’r cyfraniad a wna wrth chwilio am ddatrysiadau i heriau’r byd go iawn.

Ceir y canlyniadau llawn yma

 

Postgraduage Taught Experience Logo

Arolwg Profiad Addysgu Ôl-raddedig

Yr Arolwg Profiad Addysgu Ôl-raddedig yw’r unig arolwg o’r sector cyfan i gasglu barn myfyrwyr ôl-raddedig am eu profiad dysgu ac addysgu.

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau ardderchog yn yr arolwg hwn yn 2015; yr uchafbwyntiau oedd:

 • Cytunodd 91% (272/300) o ymatebwyr bod y staff yn frwdfrydig am yr hyn y maent yn ei addysgu.
 • Cytunodd 88.2% (253/287) o ymatebwyr eu bod yn cael eu hannog i ofyn cwestiynau neu wneud cyfraniad mewn sesiynau a addysgir (wyneb i wyneb a/neu ar-lein).
 • Cytunodd 84% (257/306) o ymatebwyr bod y cwrs yn symbylol yn ddeallusol.
 • Cytunodd 83.3% (255/306) o ymatebwyr bod y cwrs wedi cyfoethogi eu gallu academaidd.Postgraduages Research Experience Logo

Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig

Yr Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig yw’r unig arolwg o’r sector cyfan i gasglu barn myfyrwyr ôl-raddedig am eu profiad dysgu a goruchwyliaeth.

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau ardderchog yn yr arolwg hwn yn 2015; yr uchafbwyntiau oedd:

 • Cytunodd 89% (146/164) o ymatebwyr bod eu sgiliau dadansoddi beirniadol a gwerthuso canfyddiadau a chanlyniadau wedi datblygu yn ystod eu rhaglen.
 • Cytunodd 88% (145/165) o ymatebwyr eu bod yn deall y safon a oedd yn ofynnol ar gyfer eu traethawd hir.
 • Cytunodd 88% (146/166) o ymatebwyr eu bod yn deall eu cyfrifoldebau fel myfyriwr gradd ymchwil.
 • Cytunodd 88% (144/164) o ymatebwyr bod eu sgiliau cymhwyso methodolegau, arfau a thechnegau ymchwil priodol wedi datblygu yn ystod eu rhaglen.
 • Cytunodd 88% (141/160) o ymatebwyr bod eu goruchwylydd/goruchwylwyr yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth pwnc gofynnol i allu cefnogi eu hymchwil.