Go Wales Achieve through Work Experience logo    

Sefydlwyd GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith i’ch helpu i ddatblygu a mireinio’ch sgiliau cyflogadwyedd fel y gallwch gynyddu’ch gobeithion o gael swydd ar Lefel Raddedig ar ôl gadael y Brifysgol a lleihau’r tebygrwydd y byddwch yn dod yn NEET (heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).

Byddwn yn eich helpu i drefnu cyfnodau Blas ar Waith (yn para hyd at 3 diwrnod), Profiad Gwaith (yn para 3-20 diwrnod) a Chyfleoedd am Leoliadau Gwaith â Thâl (21-30 diwrnod) wedi’u teilwra’n benodol i bob unigolyn. Gallwn helpu gyda threuliau teithio, costau cinio, addasiadau rhesymol yn y gweithle a chostau gofal plant os yn briodol. I fod yn gymwys i gymryd rhan yn y rhaglen, mae’n rhaid ichi fod:

  • O dan 25 oed adeg cofrestru ar y rhaglen
  • Mewn addysg amser-llawn yn astudio cwrs AU (mewn sefydliad yng Nghymru)
  • Â hawl gyfreithiol i weithio yn y DU

A chwympo i mewn i un (neu ragor) o’r categorïau canlynol:

  • Dod o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME)
  • Bod â chyfrifoldebau gofal
  • Wedi bod mewn gofal
  • Dod o gymdogaeth Brifysgol â chyfranogiad isel
  • Bod ag Anabledd neu Gyflwr Iechyd sy’n cyfyngu ar eich gallu i weithio (WLHC)

Os hoffech wybod mwy am y rhaglen a gweld a ydych yn gymwys i gymryd rhan, ewch at y ddolen ganlynol www.gowales.co.uk NEU cysylltwch â gowales@uwtsd.ac.uk a gall un o’n Swyddogion Prosiect eich arwain drwy’r broses.

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn un o raglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop a ddarperir gan Brifysgolion yng Nghymru.