MA Cyfarwyddo header image

Hyfforddiant yn null conservatoire mewn prifysgol fodern.

Mae’r MA mewn Cyfarwyddo yn cynnig hyfforddiant trylwyr i gyfarwyddo ar gyfer y theatr. O ddadansoddi testun a chyfarwyddo actorion i weithio gyda thîm creadigol a chyfarwyddo drama o’ch dewis byddwch yn cael cyfleoedd ymarferol ac arweiniad i ddatblygu a dysgu eich crefft ar gyfer galwedigaeth gystadleuol iawn.

Bydd y cwrs yn gweithio ochr yn ochr â’r garfan MA Theatr a Pherfformio ac yn elwa o gymysgedd eclectig o ddisgyblaethau a ddarperir gan staff y Brifysgol yn ogystal â chwmnïau ac ymarferwyr gwadd rhyngwladol o’r safon uchaf sy’n gallu cyfrannu at y drafodaeth ar sut y gellir creu celf theatr ac annog meddwl a dadansoddi annibynnol. Bydd yr astudiaeth yn brofiad dwys wedi’i wreiddio ym mhroses ddadansoddi Stanislavsky gan hefyd elwa gan ymarferwyr eraill o bob rhan o’r byd fel Sanford Meisner, Michael Chekhov ac Anne Bogart.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 Flwyddyn
Dyddiad Dechrau: Mis Medi

Lleoliad:
Caerdydd
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Berfformio Cymru
E-bost Cyswllt:
E.griffiths@uwtsd.ac.uk
  Cymraeg

Official Facebook profileVisit our Instagram profileOfficial Twitter profileEr mwyn gwreiddio’r dysgu bydd y cyfarwyddwr yn cael ei dywys trwy ymagwedd ddadansoddi gam wrth gam sy’n broses fforensig i ddeall amgylchiadau’r stori. O’r fan honno, gall y cyfarwyddwr adeiladu proses lwyddiannus ddaliadwy i weledigaeth yr ysgrifennwr. Yna, bydd y cyfarwyddwr yn cael cyfres o ymarferion a fydd yn helpu i ddatblygu crefft lwyfan. Astudiaethau fel cyfleu cymeriad trwy gelfi a set yn unig, tawelwch, seibiant dramatig, golygfa sy’n galw am sgiliau arbennig fel ymladd neu ymateb emosiynol dyfnach fel crio neu chwerthin, modelu nodedig, golygfa o sioe gerdd a Chekhov neu Shakespeare.

Bydd y cyfarwyddwr yn cyfarwyddo’r myfyrwyr MA Theatr a Pherfformio yn y darnau hyn a fydd yn cael eu dangos a’u beirniadu.

Bydd y cyfarwyddwr yn cael adborth ac yn dysgu sut i ddefnyddio hwn wrth fynd ymlaen. Hefyd, bydd y cyfarwyddwr yn archwilio’r math o waith a straeon y maent am eu hadrodd, yn cael eu hannog i wylio cymaint o theatr â phosibl er mwyn deall celfyddyd gwneuthurwyr theatr eraill. Bydd cyfleoedd i gynorthwyo cyfarwyddwyr gwadd yn y coleg a gweithio ar ddrama a sioe gerdd. Yn ystod y cyfnod hwn byddant yn dysgu am reoli llwyfan, cyfarfodydd cynhyrchu a chreadigol, marchnata, trefnu taith ac archebu lleoliadau a byddant hefyd yn gyfrifol am gyflwyno pecyn gweithdy addysgol i ysgolion. Yn olaf, bydd y myfyriwr-gyfarwyddwr yn dewis drama a chyfarwyddo’r myfyrwyr BA Perfformio.

Y nod fydd casglu'r hyn mae'r unigolyn wedi'i ddysgu at ei gilydd a rhoi iddynt broses ymarfer hirach a mwy o gyfle i ddysgu am adborth cynulleidfa gyda nifer o berfformiadau. Bydd y myfyriwr yn gorffen y cwrs gyda set o arfau sydd hefyd yn drosglwyddadwy i ddadansoddi sgript sgrin a gweithio gydag actorion. Yn ystod eu hamser yn astudio byddant hefyd wedi cael y cyfle i arsylwi ar brosesau ymarfer gyda chwmnïau theatr o Gymru a chânt eu hannog ar ddiwedd y cwrs i wneud cais am swyddi cyfarwyddwr cynorthwyol yn y lleoliadau hyn.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar bedair agwedd:

1) Perfformiadau Cyhoeddus: Rhoddir cyfle i'r myfyrwyr gynhyrchu, ymarfer a chyflawni nifer o rolau o dan gyfarwyddyd cyfarwyddwr ac amodau cynhyrchu proffesiynol. Bydd amrediad eang o weithiau yn cael eu perfformio mewn ystod o gyd-destunau perfformio fydd yn rhoi profiadau amhrisiadwy i ddarpar gyfarwyddwtr. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos lefel uchel o allu i weithio'n annibynnol, gyda chyfarwyddwr, a gyda'u cyfoedion. Penllanw yr agwedd hon fydd cyfle i’r myfyrywr gyfarwyddo prosiect gyda myfyrywr BA Perfformio.

2) Prif Astudiaeth: Bydd y myfyrwyr yn derbyn sesiynau wythnosol un-wrth-un gyda thiwtor y cwrs i ddyfnhau eu hastudiaeth o ddadansoddi testun a hefyd rhoi arweiniad ar sut i ddyfnhau eu hymwybyddiaeth. Mae ymwybyddiaeth o’u hunan yn sgil allweddol ar gyfer cyfarwyddo. Drwy nodi'n raddol sut rydym ni'n byw, mae gennym fwy o ddealltwriaeth o sut mae cymeriadau'n byw a'r dewisiadau mae’n nhw'n eu gwneud. Drwy ganolbwyntio ar y broses ddadansoddi bydd y cyfarwyddwr yn dysgu deall mwy a mwy trwy weld a theimlo'r stori. Bydd yr amser hwn hefyd yn gyfle i ddatblygu strategaethau arweinyddiaeth a llais creadigol unigryw'r unigolyn a fydd yn eu cynorthwyo i ddeall y math o waith y maent am ei greu.

3) Dosbarthiadau sgiliau craidd: Bydd y myfyrwyr yn mynychu nifer o dosbarthiadau sgiliau craidd yn ystod eu hyfforddiant. Bydd y dosbarthiadau hyn yn cynnwys actio, dyfeisio, theatr gorfforol, dawns a dadansoddi testun.

4) Portffolio Datblygiad Proffesiynol: Bydd y Portffolio Datblygiad Proffesiynol yn cynnwys tystiolaeth o ymchwil, ysgrifennu adfyfyriol a chasgliad o ddeunyddiau a luniwyd yn ystod astudiaethau'r myfyrwyr, gan gynnwys rhestr o'r gweithgareddau a'r digwyddiadau y buont yn rhan ohonynt a dogfenau cefnogol. Fe'i datblygir mewn ymgynghoriad agos â Thiwtor Personol a'i deilwra i ofynion proffesiynol penodol pob myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd cynnwys y portffolio yn dystiolaeth o broffil artistig unigol y myfyrwyr a’u gallu i fyfyrio ar eu datblygiad parhaus fel perfformiwr.

 • Perfformiadau Cyhoeddus (60 Credyd)
 • Actio (20 Credyd)
 • Dadansoddi Tetun (20 Credyd)
 • Dyfeisio a Theatr Gorfforol (20 Credyd)
 • Prif Astudiaeth: Cyfarwyddo (30 Credyd)
 • Portfolio Datblygiad Proffesiynol (30 Credyd)
 • Eilir Owen Griffiths (Cyfawrwyddwr y Rhaglen)
 • Elen Bowman (Theatr/Cyfarwyddwr)
 • Robbie Bowman (Theatr)
 • Tori Johns (Dawns)
 • Angharad Lee (Theatr/Cyfarwyddwr)
 • Morgan Thomas (Theatr a Theatr Gorfforol)

Gradd baglor y DU ( o leiaf 2:1) neu brofiad

Mae diffyg cyfarwyddwyr sy’n siarad Cymraeg yma yng Nghymru ac felly mae’n amser da i hyfforddi a cheisio gwaith yn yr hinsawdd bresennol. Gall y myfyriwr-gyfarwyddwr adael y cwrs gyda sgiliau i weithio yn y Gymraeg neu Saesneg gan ddyblu eu rhagolygon gwaith mewn diwydiant cystadleuol. Mae’r cwrs wedi’i leoli yng Nghaerdydd sydd wedi datblygu’n ferw o weithgarwch drama boed ar y teledu neu yn y theatr.

Nod y cwrs fydd cysylltu’r cyfarwyddwr gyda chyflogwyr y dyfodol i wneud yn fawr o’u cyfleoedd i gael gwaith. Gyda’r arbenigedd theatr gerdd ychwanegol a gyflwynir ar y cwrs BA Perfformio, gall cyfarwyddwyr fynd i mewn i’r alwedigaeth gyda sylfaen da i ddatblygu eu sgiliau ymhellach mewn gwahanol genres theatr fel Opera neu Sioeau Cerdd neu i hyfforddi ymhellach mewn cwrs byr cyfarwyddo sgrin.

Mae’r radd arbennig hon yn cael ei rhedeg mewn cydweithrediad a’r elusen “Living Pictures”. Sefydlwyd yr elusen yn 1999 gan Elen a Robbie Bowman dau gyfarwyddwr blaenllaw iawn sydd wedi cael hyfforddiant trylwyr yn Rwsia yn y 90au. Ffurfwyd yr elusen i ddarganfod ffurf newydd o hyfforddi a pherfformio gweithiau theatrig.

Mae Elen Bowman yn gyfarwyddwraig broffesiynol, sy’n cael ei hystyried yn un o brif hyfforddwyr cyfarwyddwyr y DU ac mae ganddi wybodaeth eang am ymarferwyr a chwmnïau’r DU sy’n gallu bod yn gymorth i addysg y cyfarwyddwr. Mae ei gwaith yn llunio rhan o “The Director’s Craft” gan y gyfarwyddwraig Katie Mitchell OBE Mae Elen yn rhedeg Living Pictures sy’n darparu hyfforddiant bellach i gyfarwyddwyr bob blwyddyn yn Llundain gyda chyfarwyddwyr blaenllaw'r DU fel y cyfarwyddwr ffilm a theatr Dominic Cooke a chyfarwyddwr Broadway/West End Ian Rickson ynghyd â chyfarwyddwyr cyhoeddedig fel Mike Alfreds, ‘Different Every Night’, a Bella Merlin, ‘The Stanislavsky Toolkit’. Felly, gall ei phrofiad helpu i gyflenwi proses gystadleuol ac ysbrydoledig i ddarpar gyfarwyddwyr.

* I'w ddilysu