MA Theatr a Pherfformio

MA Theatr a Pherfformio

Hyfforddiant yn null conservatoire mewn prifysgol fodern.

Mae Canolfan Berfformio Cymru bellach wedi ennill ei phlwyf fel un o brif ddarparwyr hyfforddiant cyfrwyng Cymraeg ym maes perfformio ac bellach yn cynnig gradd Ol-radd mewn Theatr a Pherfformio. Bydd yr MA Theatr a Pherfformio yn cynnig cyfle arbennig i fyfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau, actio, canu a symud, ar draws sawl genres ac arddull.

Mi fydd cyfuniad o artistiaid proffesiynol a staff addysgu craidd yn gweithio gyda’r myfyrwyr sy’n dymuno datblygu sgiliau perfformio ar gyfer gweithio yn broffesiynol.

Mi fydd y myfyrwyr hefyd yn elwa'n fawr o'u dwyieithrwydd sy'n cynyddu eu potensial i weithio ledled Cymru a thu hwnt, yn y ddwy iaith, mewn theatr a ffilm o Pobl y Cwm i Y Gwyll i National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru.

Prif Nodweddion y cwrs:

 • Yr unig gwrs o’i fath yng Nghymru
 • Cwrs ymarferol a dwys
 • Cyfleon cyson i berfformio gyda o leiaf tri chynhyrchiad cyhoeddus y flwyddyn
 • Cysylltiadau cryf gyda’r diwydianau creadigol

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 Flwyddyn
Dyddiad Dechrau: Mis Medi

Lleoliad:
Caerdydd
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Berfformio Cymru
E-bost Cyswllt:
E.griffiths@uwtsd.ac.uk
  Cymraeg

Official Facebook profileOfficial Twitter profileVisit our Instagram profileMae’r cwrs yn canolbwyntio ar bedwar elfen:

1) Perfformiadau Cyhoeddus: Rhoddir cyfle i'r myfyrwyr gynhyrchu, ymarfer a chyflawni nifer o rolau o dan gyfarwyddyd cyfarwyddwr ac amodau cynhyrchu proffesiynol. Bydd amrediad eang o weithiau yn cael eu perfformio mewn ystod o gyd-destunau perfformio. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos lefel uchel o allu i weithio'n annibynnol, gyda chyfarwyddwr, a gyda'u cyfoedion.

2) Prif Astudiaeth: O fewn "Theatr a Pherfformio" mae'r myfyrwyr yn canolbwyntio ar eu actio a / neu ganu. Byddant yn derbyn dosbarthiadau canu a repertoire un-wrth-un a sesiynau actio dwys yn rheolaidd. Penllanw yr astudiaeth yw arddangosiad terfynol (Final Showcase). 

3) Dosbarthiadau sgiliau craidd: Bydd y myfyrwyr yn mynychu nifer o dosbarthiadau sgiliau craidd yn ystod eu hyfforddiant. Bydd y dosbarthiadau hyn yn cynnwys actio, dyfeisio, theatr gorfforol, dawns a dadansoddi testun.

4) Portffolio Datblygiad Proffesiynol: Bydd y Portffolio Datblygiad Proffesiynol yn cynnwys tystiolaeth o ymchwil, ysgrifennu adfyfyriol a chasgliad o ddeunyddiau a luniwyd yn ystod astudiaethau'r myfyrwyr, gan gynnwys rhestr o'r gweithgareddau a'r digwyddiadau y buont yn rhan ohonynt a dogfenau cefnogol. Fe'i datblygir mewn ymgynghoriad agos â Thiwtor Personol a'i deilwra i ofynion proffesiynol penodol pob myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd cynnwys y portffolio yn dystiolaeth o broffil artistig unigol y myfyrwyr a’u gallu i fyfyrio ar eu datblygiad parhaus fel perfformiwr.

STRWYTHUR

Tymor cyntaf (Medi - Rhagfyr)

Mae’r tymor cyntaf yn cynnig dosbarthiadaui craidd mewn actio clasurol a chyfoes, dyfeisio, theatr gorfforol a dawns ochr yn ochr â chanu unigol ac ensemble. Daw'r tymor i ben gyda'u Perfformiad Cyhoeddus cyntaf sy'n rhoi cyfle i gyfuno'r sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y modiwlau eraill ar y cwrs. Rhaid i'r myfyrwyr gyflwyno cyfres o berfformiadau o ansawdd proffesiynol.

Ail dymor (Ionawr - Mawrth)

Mae dosbarthiadau wythnosol yn parhau yn ystod y tymor hwn ac mae'r ganolfan yn llwyfanu cynhyrchiad ar daith. Cynhelir perfformiadau ar nifer o gampysau'r brifysgol (Llanbedr Pont Steffan, Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd). Daw'r tymor hwn i ben gydag arddangosfa (showcase) ble mae cyfle i’r myfyriwr berfformio o flaen cynulleidfa o wahoddedigion, asiantwyr o’r diwydiant, cyfarwyddwyr castio a chyflogwyr posibl eraill.

Mae’r tymor hwn yn canolbwyntio a’r brif gynhyrchiad y flwyddyn. Mae’r dosbarthiadau dawnsio a chanu yn parhau i baratoi ar gyfer y perfformiad. Yn dilyn y cynhyrchiad mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu Portffolio Datblygiad Proffesiynol terfynol a chynhelir Arholiad Viva Voce gyda phob myfyriwr i gwblhau eu hastudiaethau.

 • Perfformiadau Cyhoeddus (60 Credyd)
 • Actio (20 Credyd)
 • Dadansoddi Tetun (20 Credyd)
 • Dyfeisio a Theatr Gorfforol (20 Credyd)
 • Prif Astudiaeth: Perfformio (30 Credyd)
 • Portfolio Datblygiad Proffesiynol (30 Credyd)
 • Eilir Owen Griffiths (Cyfawrwyddwr y Rhaglen)
 • Elen Bowman (Theatr/Cyfarwyddwr)
 • Robbie Bowman (Theatr)
 • Tori Johns (Dawns)
 • Dan Fullham (Hyfforddiant Lleisiol)
 • Angharad Lee (Theatr/Cyfarwyddwr)
 • Morgan Thomas (Theatr a Theatr Gorfforol)
 • John Quirk (Cyfarwyddwr Cerdd)

Gradd baglor y DU ( o leiaf 2:1) neu brofiad

Fel rhan o’r broses gyfweld bydd disgwyl i’r ymgeiswyr baratoi hyd at 8 munud o gyflwyniad, boed hynny’n fonologau, yn ganeuon neu’n gyfuniad o’r ddau. Os ydynt yn offerynnwr a bod yr awydd i arddangos yr elfen honno hefyd, bydd cyfle i chi gynnwys hynny o fewn yr 8 munud. Mi fydd y diwrnod cyfweld yn cynnwys y clyweliad unigol a sesiynau ymarferol mewn Actio a Dawns.

Gall myfyrwyr dwyieithog wella eu dealltwriaeth o sgiliau llwyfan yn y ddwy iaith gan hefyd wneud cysylltiadau defnyddiol yn y diwydiant drwy ymweld â chwmnïau a gweithwyr proffesiynol a chael cwrdd â darpar gyflogwyr yn yr alwedigaeth. Hefyd, bydd asiantau ac asiantau castio yn cael eu gwahodd i gwrdd â’r actorion i gyflwyno eu gwaith a’u hymagwedd.

Bydd y myfyrwyr yn elwa gan diwtoriaid a gweithwyr proffesiynol gwadd yn y ddwy iaith yng Nghaerdydd, Bryste a Llundain a fydd yn taflu goleuni ar eu maes gwaith penodol nhw yn yr alwedigaeth gan annog y myfyriwr i ystyried eu diddordeb penodol yn y byd actio, p’un a yw hynny ym maes theatr mewn addysg, actio clasurol, actio sgrîn, sioeau cerdd, radio a llais sylwebydd, amlgyfrwng, y gair llafar a gwaith dyfais.

 • BA Perfformio
 • MA Cyfarwyddo
* I'w ddilysu