TAR Uwchradd Addysg Grefyddol gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd Addysg Grefyddol yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi’n drylwyr ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes.

Nod y cwrs yw’ch paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus a rhagorol ym maes Addysg Grefyddol mewn ysgolion uwchradd. Mae creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol, trylwyredd academaidd a phroffesiynoldeb yn nodweddion allweddol rydym yn rhoi parch mawr iddynt, yn eu meithrin ac yn eu disgwyl gennych chi os cewch eich derbyn ar y cwrs.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X6H
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 blwyddyn

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Rachel Kay Bendall
E-bost Cyswllt:
Rachel.bendall@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegModwl 01: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg mewn Addysg Uwchradd (Lefel 6 - Saesneg yn unig. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 02: Sgiliau a Dysgu ar draws y Cwricwlwm (Lefel 6 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 03: Ymchwilio i Faterion mewn Addysg Uwchradd (Lefel 6 a 7 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 04: Datblygu a Chyfoethogi Cwricwlwm (Lefel 6 - Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg a Lefel 7 – Tystysgrif Addysg i Raddedigion. Y modwl yn gyfrwng Saesneg yn unig ar y ddau lwybr)

Modwl 05: Profiad Addysgu Proffesiynol (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg neu Gymraeg/dwyieithog. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Ar y cwrs hwn, byddwch yn derbyn arweiniad a chymorth staff newydd a hirsefydlog o safon uchel ac â phrofiad diweddar a pherthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd. Mae gan yr Adran Addysg Grefyddol ddarpariaeth ddwyieithog lawn, sy’n cael ei hategu gan ysgolion partneriaeth cyfrwng Saesneg a Chymraeg hirsefydlog a mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn.

Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu De Cymru i gyd ac mae gennym y gyfradd cyflogaeth orau yng Nghymru. Felly, mae’n hawdd deal pam mai ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd a hyfforddiant TAR Uwchradd Addysg Grefyddol yng Nghymru. Pe baech yn dewis y cwrs hwn, gallech fanteisio ar amrywiaeth eang o adnoddau Addysg grefyddol a TGCh ardderchog, a mwynhau ystod o Gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.

Modwl 01 Egwyddorion addysgu, dysgu ac addysgeg mewn addysg uwchradd

  • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
  • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

  • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
  • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

  • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
  • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Datblygu a Chyfoethogi Cwricwlwm

  • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
  • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

  • Lleoliad [100%]
  • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtor a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ennill dealltwriaeth o rôl athro yn eich maes pwnc ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.  Wrtyj gwrs, byddai treulio peth o'ch amser gyda'r adran Addysg grefyddol yn fanteisiol.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru o 52% yn ystod yr un flwyddyn.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd a Rhifedd ac os dewiswch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, disgwylir ichi sefyll prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Gofynnir hefyd ichi wneud y canlynol: cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, tasg ysgrifenedig gwybodaeth pwnc a dadansoddiad beirniadol, a chyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am Addysg Grefyddol, ynghyd ag ymwybyddiaeth o ddatblygiadau diweddar a gofynion statudol mewn Addysg Grefyddol.