TAR Uwchradd Celf a Dylunio gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi’n drylwyr ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes.  

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, cymeradwyir y myfyrwyr ar gyfer dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5R
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 blwyddyn

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
shan.samuel-thomas@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegNod y cwrs yw eich paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus ac o safon uchel ym maes Celf a Dylunio. Mae gwybodaeth bynciol ragorol, creadigrwydd, dychymyg a brwdfrydedd am eich pwnc yn hanfodol er mwyn llwyddo, ynghyd â brwdfrydedd dros wneud dysgu mewn Celf a Dylunio’n brofiad pleserus i ddisgyblion.

Gweler calendr academaidd 2014-15 ar dudalen TAR Uwchradd.

Modwl 01: Principles of Teaching, Learning and Pedagogy in Secondary Education (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg yn unig.  Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 02: Sgiliau a Dysgu ar draws y Cwricwlwm (Lefel 6 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.  Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 03: Ymchwilio i Faterion mewn Addysg Uwchradd (Lefel 6 a 7 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 04: Curriculum Development and Enhancement (Lefel 6 - Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg a Lefel 7 – Tystysgrif Addysg i Raddedigion.  Y modwl yn gyfrwng Saesneg yn unig ar y ddau lwybr)

Modwl 05: Profiad Addysgu Proffesiynol (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg neu Gymraeg/dwyieithog. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Mae rhaglen TAR Uwchradd Celf a Dylunio yn Abertawe yn gwrs trefnus, cefnogol ac â strwythur gofalus. Mae'n rhoi pwyslais mawr ar ddefnyddio Celf gyfoes, yn cynnwys enghreifftiau o Gymru.  Mae’r cwrs yn cydweithio’n agos ag asiantaethau allanol megis Oriel Glynn Vivian, Amgueddfa Cymru, Artes Mundi, Oriel Saatchi, Tate Modern a Plantasia - Tŷ Poeth Trofannol.  Cewch gyfle hefyd i weithio fel Artist Preswyl neu i gael profiad addysgu mewn amgueddfa neu oriel am gyfnod o bythefnos ar ddiwedd y rhaglen er mwyn cynyddu’ch cyflogadwyedd.

Os ydych yn dilyn y rhaglen drwy’r Gymraeg, gallwch ymgymryd â lleoliadau profiad addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, cael tiwtorialau yn y Gymraeg, a chael eich Tiwtor i arsylwi ar wersi a rhoi adborth ysgrifenedig a llafar yn y Gymraeg.

Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf addysg a hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru, ac rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd.  Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ymhlith yr holl raglenni hyfforddi athrawon ar draws Cymru ac mae’r cwrs yn cael ei addysgu gan staff o safon uchel â phrofiad diweddar a perthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd. Daw hynny drwy ddarparu hyfforddiant i athrawon cyfredol, cynnal arolygiadau ysgol, gweithio fel ymgynghorwyr a chyda Chyd-bwyllgor Addysg Cymru i osod papurau arholiad a chymedroli gwaith TGAU disgyblion mewn ysgolion.

Hefyd mae gennym leoliadau cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog drwy’r bartneriaeth, ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg ymrwymedig a phrofiadol iawn. Gallwn hefyd gynnig cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.

Mae’r bwrsari isod ar gael i ymgeiswyr â graddau priodol ar gyfer 2014-15. Adolygir y gwobrau hyn yn flynyddol.                                                                                                                                                                                          

Adolygir

 • Dosbarth gradd anrhydedd y myfyriwr - 1af
 • Cwrs TAR Uwchradd mewn Celf a Dylunio - £3000

 Shan Samuel-Thomas (Arweinydd y Celfyddydau) – shan.samuel-thomas@sm.uwtsd.ac.uk

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid.  Cymedroli gan   arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc.   Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch.  Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtor a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ennill dealltwriaeth o rôl athro yn eich maes pwnc ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.  Mae profiad diweddar a pherthnasol o weithio gyda phobl ifanc yn ddymunol iawn a gallai gynnwys gweithio fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, gweithio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion, cynllunio a chyflwyno gweithdai mewn ysgol neu Glwb Ieuenctid, gweithio fel Artist Preswyl, gwneud gwaith gwirfoddol mewn Adran Gelf ac ati.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.  

Noda data’r Brifysgol a Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru lefel recriwtio sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â’r cyfartaledd cenedlaethol yng Nghymru sef 52%.

 

 

 

Yn ogystal â’r wybodaeth am y cwrs a nodir uchod, byddwch yn paratoi i addysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol Celf a Dylunio yng Nghyfnod Allweddol 3, ynghyd â chyrsiau TGAU, UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio, a fydd yn gofyn am gyflwyno sbectrwm llawn a chyffrous o brofiadau creadigol.  Treulir y cyfnod 36 wythnos ar ei hyd yn datblygu arbenigedd pwnc damcaniaethol ac ymarferol drwy leoliadau profiad addysgu, gweithdai, ymweliadau ag orielau a chael cyfarwyddyd a phrofiad o ran cynllunio, cyflwyno ac asesu’r cwricwlwm Celf a Dylunio 11-18.  

Mae methodoleg a rheolaeth dosbarth hefyd yn rhan amlwg o’r rhaglen, ynghyd â datblygu gwybodaeth ymarferol am faterion addysgol ehangach. Maent yn dod at ei gilydd i greu athrawon Celf a Dylunio gwybodus, creadigol ac arloesol.  Hefyd rhoddir pwyslais ar broses chwilio am swydd ac felly cewch brofiad o baratoi am gyfweliad am swydd Celf a Dylunio mewn ysgol uwchradd neu goleg.

Hefyd disgwylir ichi ddangos sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol, trylwyredd academaidd, y gallu i adfyfyrio ar eich perfformiad fel modd o wella, proffesiynoldeb, empathi â phobl ifanc a brwdfrydedd dros weithio'n gydweithredol ag eraill.    Mae’r rhain oll yn nodweddion allweddol rydym yn eu gwerthfawrogi, eu meithrin a'u disgwyl gennych chi os cynigir lle ichi ar y rhaglen hon.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd.  Os dewiswch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, disgwylir ichi sefyll prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Gofynnir hefyd ichi wneud cyflwyniad portffolio, cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp, cwblhau ymarfer ysgrifennu estynedig yn seiliedig ar Gelf a Dylunio a chael cyfweliad ffurfiol gydag Arweinydd y Cwricwlwm a mentor ysgol/coleg.  

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc ac am fod yn athro/athrawes.