TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh gyda SAC

Mae’r rhaglen lawn amser flwyddyn o hyd yn paratoi hyfforddeion i addysgu Cyfrifiadura a TGCh o fewn y sector uwchradd (yn cynnwys cyfrwng Cymraeg ar gais).

Rydym mewn cyfnod cyffrous o ran Cyfrifiadura a TGCh ym maes addysg. Cewch gyfle i archwilio dulliau newydd a blaengar o addysgu gan ddefnyddio rhaglenni cyffrous a deniadol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X62
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
janine.barnes@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Mae'n cynnig darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg gan ddefnyddio ysgolion a cholegau partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog.

Yn bwysicaf oll, ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.

Diweddarwyd y cwrs yn ddiweddar i adlewyrchu materion a newidiadau cyfoes ym maes addysg.  Addysgir y cwrs gan diwtoriaid uchel eu parch sydd â chryn wybodaeth yn eu maes a’u dewis arbenigedd.

Mae’r cwrs yn heriol, ond yn ysgogol ac yn fywiog, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol ag ymholi a damcaniaethau academaidd.

Ceir cyfleoedd i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbenigol.

Rhennir y cwrs rhwng y Brifysgol a phrofiad addysgu proffesiynol, gydag oddeutu 12 wythnos ac ambell ddiwrnod, ynghyd â 24 wythnos wedi'i rhannu rhwng dau leoliad.  Cynllunnir yr wythnosau yn y Brifysgol er mwyn ichi brofi prif ddarlithoedd gyda'ch maes pwnc personol a chyda myfyrwyr o feysydd pwnc amrywiol a chael dealltwriaeth o'r modd y mae mater penodol yn cysylltu â phynciau arbenigol gwahanol.  Mae’n bosibl mai staff y Brifysgol neu ddarlithwyr gwadd arbenigol a fydd yn cyflwyno’r darlithoedd hyn.

Hefyd ceir llawer o gyfleoedd lle gellir cyfoethogi'ch profiad, megis bod yn gysylltiedig â chynadleddau a gweithdai lleol.  Eleni aeth myfyrwyr i gynhadledd Technocamps yn Stadiwm Liberty, Abertawe, lle cawsant gyfle i wrando ar siaradwyr gwadd o fusnesau TG a chyfrifiadura lleol megis Raspberry Pi a gweinidogion Llywodraeth Cymru.  Cawsant gyfle hefyd i weld drostynt eu hunain nifer o gymwysiadau rhaglennu blaengar, megis ‘Blockly’ a ‘SCRATCH’, yn cael eu defnyddio’n ymarferol mewn amgylcheddau addysgu.  

Hefyd eleni gobeithir y bydd cyfle i fyfyrwyr TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh ymuno â’u cyd-fyfyrwyr yn y sector cynradd yn eu cynhadledd eu hunain ar y safle yn Abertawe.

O fewn y cwrs ar ei newydd wedd, os ydych yn cyflawni SAC yn gynnar ac os hoffech fanteisio ar y cyfle, rhagwelir y gallwch drefnu lleoliad pythefnos o hyd mewn sefydliad o'ch dewis o fewn y sector Uwchradd neu’r sector 14-19. Bydd hwn yn eich galluogi i arsylwi a phrofi maes arbenigol efallai rydych yn dymuno ymddiddori ynddo.  Gallai gynnwys ysgolion anghenion arbennig, ysgolion annibynnol a sefydliadau hyfforddi.  Mae’n debygol y bydd y cyfle hwn yn cynyddu'ch profiad a'ch cyflogadwyedd.

Modwl 01: Principles of Teaching, Learning and Pedagogy in Secondary Education (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg yn unig.  Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 02: Sgiliau a Dysgu ar draws y Cwricwlwm (Lefel 6 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 03: Ymchwilio i Faterion mewn Addysg Uwchradd (Lefel 6 a 7 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 04: Curriculum Development and Enhancement (Lefel 6 - Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg a Lefel 7 – Tystysgrif Addysg i Raddedigion.  Y modwl yn gyfrwng Saesneg yn unig ar y ddau lwybr)

Modwl 05: Profiad Addysgu Proffesiynol (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg neu Gymraeg/dwyieithog. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Mae'n cynnig darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg gan ddefnyddio ysgolion a cholegau partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog.

Yn bwysicaf oll, ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.

Diweddarwyd y cwrs yn ddiweddar i adlewyrchu materion a newidiadau cyfoes ym maes addysg.  Addysgir y cwrs gan diwtoriaid uchel eu parch sydd â chryn wybodaeth yn eu maes a’u dewis arbenigedd.

Mae’r cwrs yn heriol, ond yn ysgogol ac yn fywiog, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol ag ymholi a damcaniaethau academaidd.

Ceir cyfleoedd i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbenigol.

Rhennir y cwrs rhwng y Brifysgol a phrofiad addysgu proffesiynol, gydag oddeutu 12 wythnos ac ambell ddiwrnod, ynghyd â 24 wythnos wedi'i rhannu rhwng dau leoliad.  Cynllunnir yr wythnosau yn y Brifysgol er mwyn ichi brofi prif ddarlithoedd gyda'ch maes pwnc personol a chyda myfyrwyr o feysydd pwnc amrywiol a chael dealltwriaeth o'r modd y mae mater penodol yn cysylltu â phynciau arbenigol gwahanol.  Mae’n bosibl mai staff y Brifysgol neu ddarlithwyr gwadd arbenigol a fydd yn cyflwyno’r darlithoedd hyn.

Hefyd ceir llawer o gyfleoedd lle gellir cyfoethogi'ch profiad, megis bod yn gysylltiedig â chynadleddau a gweithdai lleol.  Eleni aeth myfyrwyr i gynhadledd Technocamps yn Stadiwm Liberty, Abertawe, lle cawsant gyfle i wrando ar siaradwyr gwadd o fusnesau TG a chyfrifiadura lleol megis Raspberry Pi a gweinidogion Llywodraeth Cymru.  Cawsant gyfle hefyd i weld drostynt eu hunain nifer o gymwysiadau rhaglennu blaengar, megis ‘Blockly’ a ‘SCRATCH’, yn cael eu defnyddio’n ymarferol mewn amgylcheddau addysgu.  

Hefyd eleni gobeithir y bydd cyfle i fyfyrwyr TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh ymuno â’u cyd-fyfyrwyr yn y sector cynradd yn eu cynhadledd eu hunain ar y safle yn Abertawe.

O fewn y cwrs ar ei newydd wedd, os ydych yn cyflawni SAC yn gynnar ac os hoffech fanteisio ar y cyfle, rhagwelir y gallwch drefnu lleoliad pythefnos o hyd mewn sefydliad o'ch dewis o fewn y sector Uwchradd neu’r sector 14-19. Bydd hwn yn eich galluogi i arsylwi a phrofi maes arbenigol efallai rydych yn dymuno ymddiddori ynddo.  Gallai gynnwys ysgolion anghenion arbennig, ysgolion annibynnol a sefydliadau hyfforddi.  Mae’n debygol y bydd y cyfle hwn yn cynyddu'ch profiad a'ch cyflogadwyedd.

Bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.  Disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn, â chanran uchel o TGCh o fewn eich gradd. Rhoddir ystyriaeth hefyd i fyfyrwyr aeddfed â phrofiad priodol.

Mae gofynion eraill yn cynnwys:

  • Datgeliad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd   
  • Byddai’n fanteisiol petaech yn cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd  

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.  

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%.  Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Ac yn benodol erbyn mis Medi 2013 roedd 76% o’r myfyrwyr TAR Uwchradd Cyfrifiadura a TGCh mewn swydd addysgu neu gysylltiedig ag addysgu. Roedd y swyddi hyn yn cynnwys cyfleoedd dramor, yma yng Nghymru, yn Lloegr ac o fewn y sector annibynnol.  

Ceir cyfleoedd i addysgu hefyd mewn colegau yn y sector Addysg Bellach, yn ogystal â maes hyfforddiant TG ac ysgolion arbenigol, os dyna yw'ch dymuniad.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol.  Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud y canlynol:  cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, trafodaeth grŵp, ymarfer ysgrifennu estynedig, cyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.