TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern gyda SAC

Mae’r cwrs TAR mewn Ieithoedd Tramor Modern yn paratoi myfyrwyr i addysgu eu prif iaith darged i ddisgyblion 11-18 oed a, lle bo’n briodol, eu hiaith atodol i ddisgyblion 11-14 oed. Mae’r pwyslais ar ryngweithio, adfyfyrio beirniadol, lefelau ieithyddol uchel, dychymyg a gwaith caled.

Cod UCAS:

Ffrangeg: 2X6B
Ffrangeg ac Almaeneg: 2X67
Ffrangeg gyda Sbaeneg: 2X69
Almaeneg gyda Ffrangeg: 2X6C
Sbaeneg gyda Ffrangeg: 2X6F

 

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
Marie-christine.davies@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Modwl 01: Principles of Teaching, Learning and Pedagogy in Secondary Education (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg yn unig. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 02: Sgiliau a Dysgu ar draws y Cwricwlwm (Lefel 6 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 03: Ymchwilio i Faterion mewn Addysg Uwchradd (Lefel 6 a 7 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 04: Curriculum Development and Enhancement (Lefel 6 - Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg a Lefel 7 – Tystysgrif Addysg i Raddedigion. Y modwl yn gyfrwng Saesneg yn unig ar y ddau lwybr)

Modwl 05: Profiad Addysgu Proffesiynol (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg neu Gymraeg/dwyieithog. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

 • Cwrs cynefino ar gyfer gwladolion tramor
 • Sesiynau gwella ieithoedd
 • Teithiau maes
 • Cymhellion ariannol (grant hyfforddi)
 • Lleoliadau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg
 • Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd
 • Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru
 • Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn
 • Adnoddau pwnc a TGCh ardderchog ar gael i fyfyrwyr
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs
 • Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru
 • Marie-Christine Davies

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary   education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Gradd yn y brif iaith sydd i’w haddysgu ynghyd â, lle bo’n briodol, gymhwyster Safon Uwch neu'r cyfwerth yn yr iaith arall. Dylai fod gan siaradwyr brodorol radd brifysgol, fel arfer yn y Saesneg. Mae’r broses dderbyn yn cynnwys cyfweliad gyda chyflwyniad a thasgau ysgrifenedig yn yr iaith darged / ieithoedd targed.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro yn yr ystafell ddosbarth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol.  

Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, ymarfer ysgrifennu estynedig, tasgau ysgrifenedig yn eich iaith darged/ieithoedd targed a chyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.