TAR Uwchradd Mathemateg 11-18 gyda SAC

Mae’r rhaglen lawn amser flwyddyn o hyd yn paratoi hyfforddeion i addysgu Mathemateg hyd at ac yn cynnwys Safon Uwch o fewn y sector uwchradd (yn cynnwys cyfrwng Cymraeg ar gais).

Mae’r rhaglen yn adnewyddu ac yn ymestyn gwybodaeth fathemategol myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyheadau pobl ifanc.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X65
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
Helen.denny@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Rhennir y cwrs yn nifer o fodylau a phob un wedi’i lunio er mwyn rhoi ichi’r holl sgiliau sy’n angenrheidiol er mwyn bod yn athro/athrawes yn y sector uwchradd.  Byddwch yn astudio arddulliau amrywiol o addysgu Mathemateg i ddisgyblion, yn cynnwys cynllunio gwersi, paratoi a dethol adnoddau, dulliau addysgu ar gyfer cyrsiau ag arholiadau, rheolaeth dosbarth, asesu cyrhaeddiad ac effaith Mathemateg ar ddysgu.  Cewch gymorth i ddatblygu ystod eich gwybodaeth a’ch sgiliau arbenigol er mwyn cwmpasu’r holl gynnwys sy’n angenrheidiol ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnod allweddol tri, TGAU yng nghyfnod allweddol pedwar a TAG Safon Uwch yng nghyfnod allweddol pump ynghyd â chyrsiau galwedigaethol cyfatebol.

Bydd y cwrs yn cynnwys datblygu cysyniadau a sgiliau ymhob agwedd ar Fathemateg.  Disgwylir ichi weithio gyda’ch gilydd mewn grwpiau i gyflwyno seminarau megis TGCh mewn Mathemateg, pynciau Safon Uwch ac ymchwil i gamsyniadau mathemategol.

Mae agweddau eraill ar y cwrs yn cynnwys y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac fel myfyriwr TAR Mathemateg disgwylir ichi arwain sesiynau cymorth ar Rifedd i'r holl garfan TAR Uwchradd.  Ceir cyfleoedd hefyd i addysgu a bod yn rhan o addysgu Safon Uwch Mathemateg Bellach ac i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr Mathemateg gyda disgyblion blwyddyn 9 lleol, y ddau ddigwyddiad ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.

Mae ystafell TAR Mathemateg ag adnoddau da'n cynnwys cyfrifiaduron wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd ynghyd â bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd ar y rhwydwaith. Gwneir defnydd da o ystafelloedd TGCh eraill ar gyfer sesiynau ar yr amserlen ac mae digonedd o gyfleusterau TGCh ar agor i hyfforddeion.

Mae’r cwrs TAR Mathemateg yn defnyddio ysgolion a cholegau partner ar draws de Cymru.  Penderfynir ar leoliadau yn sgil ymgynghori rhwng mentoriaid, tiwtoriaid pwnc a’r Cyfarwyddwr Rhaglen.  Bydd pob lleoliad o fewn pellter teithio realistig, fodd bynnag disgwylir bod hyfforddeion yn barod i deithio i leoliadau.

Modwl 01: Principles of Teaching, Learning and Pedagogy in Secondary Education (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg yn unig. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 02: Sgiliau a Dysgu ar draws y Cwricwlwm (Lefel 6 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 03: Ymchwilio i Faterion mewn Addysg Uwchradd (Lefel 6 a 7 - cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Modwl 04: Curriculum Development and Enhancement (Lefel 6 - Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg a Lefel 7 – Tystysgrif Addysg i Raddedigion.  Y modwl yn gyfrwng Saesneg yn unig ar y ddau lwybr)

Modwl 05: Profiad Addysgu Proffesiynol (Lefel 6 - cyfrwng Saesneg neu Gymraeg/dwyieithog. Llwybr Ôl-raddedig neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ar gael)

Mae'n cynnig darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg gan ddefnyddio ysgolion a cholegau partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog.

Yn bwysicaf oll, ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.

Diweddarwyd y cwrs yn ddiweddar i adlewyrchu materion a newidiadau cyfoes ym maes addysg.  Addysgir y cwrs gan diwtoriaid uchel eu parch sydd â chryn wybodaeth yn eu maes a’u dewis arbenigedd.

Mae’r cwrs yn heriol, ond yn ysgogol ac yn fywiog, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol ag ymholi a damcaniaethau academaidd.

Ceir cyfleoedd i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbenigol.

Rhennir y cwrs rhwng y Brifysgol a phrofiad addysgu proffesiynol, gydag oddeutu 12 wythnos ac ambell ddiwrnod, ynghyd â 24 wythnos wedi'i rhannu rhwng dau leoliad.  Cynllunnir yr wythnosau yn y Brifysgol er mwyn ichi brofi prif ddarlithoedd gyda'ch maes pwnc personol ynghyd â myfyrwyr o feysydd pwnc amrywiol, er mwyn ichi gael dealltwriaeth o'r modd y mae mater penodol yn cysylltu â phynciau arbenigol amrywiol.  Mae’n bosibl mai staff y Brifysgol neu ddarlithwyr gwadd arbenigol a fydd yn cyflwyno’r darlithoedd hyn.

Mae digon o gyfleoedd lle gellir cyfoethogi'ch profiad megis ymwneud â'r cynllun Mathemateg Bellach, dosbarthiadau meistr mathemateg i Flwyddyn 9, sesiynau cymorth rhifedd a siaradwyr arbenigol o ysgolion lleol a byrddau arholi. O fewn y cwrs ar ei newydd wedd, os ydych yn cyflawni SAC yn gynnar ac os hoffech fanteisio ar y cyfle, rhagwelir y gallwch drefnu lleoliad pythefnos o hyd mewn sefydliad o'ch dewis o fewn y sector Uwchradd neu’r sector 14-19. Bydd hwn yn eich galluogi i arsylwi a phrofi maes arbenigol efallai rydych yn dymuno ymddiddori ynddo.  Gallai gynnwys ysgolion anghenion arbennig, ysgolion annibynnol a sefydliadau hyfforddi.  Mae’n debygol y bydd y cyfle hwn yn cynyddu'ch profiad a'ch cyflogadwyedd.

Mae’r Brifysgol yn cynnig cefnogaeth ragorol i hyfforddeion wrth iddynt chwilio am eu swyddi cyntaf.  Bydd myfyrwyr yn cael hyfforddiant mewn technegau cyfweliad.  Hefyd bob blwyddyn ym mis Ionawr cynhelir Ffair Cyflogi Athrawon fawr a phoblogaidd.

Mae’r cwrs hwn ag un o’r cyfraddau cyflogaeth orau yng Nghymru ac mae llawer o raddedigion y cwrs bellach yn Benaethiaid Adran neu’n Uwch Athrawon ac yn gweithredu fel mentoriaid i’r rhaglen.

  • Helen Denny - Uwch Ddarlithydd mewn Mathemateg
  • Libby Chancer - Darlithydd mewn Mathemateg

Mae’r cwrs yn cynnwys 120 credyd, a 40 ohonynt ar lefel Meistr. Fe'i hasesir drwy gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig a Phrofiad Addysgu Proffesiynol.

Mae’r aseiniadau’n gyfuniad o aseiniadau lefel 6 a lefel 7 ac fe’u lluniwyd i gyfuno strategaethau addysgu ymarferol ac ymholiad academaidd.

Asesir y Profiad Addysgu Proffesiynol drwy arsylwadau addysgu gan fentoriaid lleoliad profiadol a thiwtoriaid prifysgol yn erbyn safonau Statws Athro Cymwysedig.

Bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg. Disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd mewn Mathemateg neu mewn disgyblaeth gytras iawn, â chanran uchel o Fathemateg o fewn eich gradd.

Mae gofynion eraill yn cynnwys:

  • Datgeliad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  

Byddai’n fanteisiol petaech yn cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd.

Yn y cyfweliad cewch eich herio i ddangos eich:

  • Sgiliau llythrennedd a rhifedd
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Ymrwymiad i fod yn athro/athrawes
  • Penderfyniad a safbwyntiau


Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae cyfraddau cyflogaeth ein Hathrawon Newydd Gymhwyso ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru ac mae nifer o adrannau ysgolion a cholegau, yn lleol ac yn genedlaethol, â sawl aelod o staff a fu’n fyfyrwyr yma. Mae llawer o’n hyfforddeion wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus fel athrawon ar lefelau strategol, proffesiynol ac fel rheolwyr, gartref a thramor.

Mae ein graddedigion TAR fel arfer yn aros mewn cysylltiad agos â ni wrth iddynt ddilyn eu gyrfa yn y proffesiwn addysgu ac yn aml byddant yn dod yn Fentoriaid Pwnc ar y rhaglen. Mae hyn yn creu rhwydwaith proffesiynol cynaliadwy a chadarn iawn o athrawon Mathemateg, sy'n ffynhonnell gyfoethog ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud y canlynol: cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, trafodaeth grŵp, ymarfer ysgrifennu estynedig, cyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.

Mae’n ofynnol bod gan bob hyfforddai gymhwyster gradd anrhydedd. Mae bwrsarïau ar gael hefyd ar gyfer graddau priodol:

Cymhwyster gradd anrhydedd y myfyriwr

Cyrsiau TAR Uwchradd mewn   ieithoedd modern, TGCh a Chymraeg

1af

£20,000

2.1

£10,000

2.2

£6,000