Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu ac Addysgu


Mae Gradd Sylfaen yn gymhwyster dysgu seiliedig ar waith ar lefel addysg uwch (Lefel 4 a 5). Mae’n cynnig cymhwyster ffurfiol i’r rheiny sy’n dymuno gweithio mewn lleoliadau addysg mewn rôl gynorthwyol. 

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
2 flynedd yn amser llawn

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
Enw Cyswllt:
Dr Jill Morgan
E-bost Cyswllt:
jill.morgan@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Mae’r rhaglen yn cynnig ystod gynhwysfawr o fodiwlau generig sy’n addas i’r rheiny sy’n dymuno gweithio mewn ysgolion blynyddoedd cynnar, cynradd neu uwchradd, gan gynnwys lleoliadau addysg arbennig.

Mae’n cyfuno astudio yn y brifysgol a lleoliadau gwaith, sy’n galluogi i fyfyrwyr archwilio damcaniaeth ac arfer sy’n gysylltiedig â chefnogi dysgu ac addysgu. 

  • Sgiliau Astudio a Gwaith
  • Ymddygiad
  • Dysgu
  • TGCh
  • Caffael Iaith a Llythrennedd
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY
  • Addysg Bersonol a Chymdeithasol
  • Gwyddoniaeth, Technoleg a Rhifed
  • Cynhwysiant ac Amrywiaeth
  • Ymchwil seiliedig ar yr ystafell ddosbarth 

Mae hon yn elfen ofynnol o’r rhaglen yn ystod y tymor, sy’n cynnwys o leiaf 60 awr y tymor. Mae hyn yn rhoi
cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau gwaith a chymhwyso damcaniaeth a ddysgwyd yn ystod sesiynau yn y brifysgol.
Bydd amrywiaeth o wahanol fathau o leoliadau’n cael eu cynnig yn ystod dwy flynedd y rhaglen. Bydd yn rhaid cael gwiriad DBS. 

Dylai bod gan ymgesiwyr o leiaf 80 pwynt UCAS neu gymhwyster galwedigaethol Lefel 3 perthnasol (e.e. GNVQ Uwch, BTEC). 

Ar ôl cwblhau’r Radd Sylfaen, gall myfyrwyr fynd ymlaen i gwblhau’r flwyddyn ychwanegol i gael gradd Baglor llawn mewn Astudiaethau Addysg yn PCYDDS Abertawe (neu raglenni ychwanegol tebyg). Gall hyn arwain at addysgu neu at yrfa broffesiynol arall ym myd addysg. Fel arall, mae’r Radd Sylfaen ei hun yn gymhwyster o lefel uchel wrth wneud cais i weithio mewn rôl gynorthwyol (Cynorthwyydd Addysgu, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, ayyb) mewn ysgolion. 

Am wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â:

Lesley Morgan
Ffôn: 01792 482070 neu lesley.morgan@sm.uwtsd.ac.uk