Diogelu data

Disgrifiad o brosesu

Mae’r hyn sy’n dilyn yn ddisgrifiad bras o’r modd mae’r sefydliad/rheolwr data hwn yn prosesu gwybodaeth bersonol.  Er mwyn deall sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, mae’n bosibl y bydd angen ichi gyfeirio at unrhyw ohebiaeth bersonol rydych wedi’i derbyn, darllen unrhyw hysbysiadau preifatrwydd mae’r sefydliad wedi’u darparu, neu gysylltu â’r sefydliad i ofyn am eich amgylchiadau personol.

Dibenion/rhesymau dros brosesu gwybodaeth

Rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol i’n galluogi i ddarparu addysg a gwasanaethau cymorth i’n myfyrwyr a’n staff; hysbysebu a hyrwyddo’r brifysgol a'r gwasanaethau a gynigiwn; cyhoeddi cylchgrawn y brifysgol a chysylltiadau â chyn-fyfyrwyr; ymgymryd ag ymchwil a chodi arian; rheoli ein cyfrifon a’n cofnodion a darparu gweithgareddau masnachol i’n cleientiaid. Rydym hefyd yn prosesu gwybodaeth bersonol i ddefnyddio systemau CCTV i fonitro a chasglu delweddau gweledol i ddibenion diogelwch ac atal a chanfod trosedd.

Mathau/dosbarthiadau o wybodaeth a brosesir

Rydym yn prosesu gwybodaeth sy’n berthnasol i’r dibenion/rhesymau uchod. Gall hyn gynnwys:

 • manylion personol
 • manylion teuluol
 • ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • manylion addysg a chofnodion myfyrwyr
 • manylion addysg a chyflogaeth
 • manylion ariannol
 • cofnodion disgyblu a phresenoldeb
 • archwiliadau fetio
 • nwyddau neu wasanaethau a ddarparwyd
 • delweddau gweledol, ymddangosiad personol ac ymddygiad
 • gwybodaeth a gedwir er mwyn cyhoeddi cyhoeddiadau’r brifysgol

Rydym hefyd yn prosesu dosbarthiadau sensitif o wybodaeth a all gynnwys:

 • tras hiliol neu ethnig
 • aelodaeth o undeb llafur
 • credoau crefyddol neu gredoau eraill tebyg
 • manylion iechyd corfforol neu feddyliol
 • bywyd rhywiol
 • troseddau a throseddau honedig
 • achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau

Ynglŷn â phwy y prosesir gwybodaeth

Rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol am y canlynol:

 • myfyrwyr
 • cyflogeion, gweithwyr ar gontract
 • cyflenwyr, cynghorwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol
 • cysylltiadau busnes
 • landlordiaid, tenantiaid
 • achwynwyr, ymholwyr
 • cyfranwyr a chyfeillion y Brifysgol
 • awduron, cyhoeddwyr a chrewyr eraill
 • pobl a all fod yn destun ymholiad
 • trydydd partïon sy’n cymryd rhan mewn gwaith cwrs
 • sefydliadau cymdeithasol, iechyd a lles
 • cyfeillion y Brifysgol
 • unigolion wedi’u dal ar ddelweddau CCTV

Gyda phwy y rhennir y wybodaeth

Weithiau bydd angen inni rannu’r wybodaeth bersonol a brosesir gennym gyda’r unigolyn ei hun a hefyd sefydliadau eraill. Lle bo angen, mae’n ofynnol inni gydymffurfio â holl agweddau’r Ddeddf Diogelu Data. Mae’r hyn sy’n dilyn yn ddisgrifiad o’r mathau o sefydliadau y gall fod angen inni rannu peth o’r wybodaeth bersonol a brosesir gennym gyda nhw am un rheswm neu fwy.

Lle bo angen neu lle bo’n ofynnol, rydym yn rhannu gwybodaeth gyda’r canlynol:

 • teulu, swyddogion cyswllt a chynrychiolwyr y person yr ydym yn prosesu ei ddata personol
 • cyn-gyflogwyr, cyflogwyr cyfredol neu ddarpar gyflogwyr
 • sefydliadau gofal iechyd, cymdeithasol a lles
 • addysgwyr a chyrff arholi
 • cyflenwyr a darparwyr gwasanaeth
 • undeb myfyrwyr
 • sefydliadau ariannol
 • asiantaethau casglu ac olrhain dyledion
 • archwiliwyr
 • heddluoedd, sefydliadau diogelwch
 • llysoedd a thribiwnlysoedd
 • gwasanaethau carchar a phrawf
 • cynrychiolwyr cyfreithiol
 • llywodraeth leol a chanolog
 • ymgynghorwyr a chynghorwyr proffesiynol
 • undebau llafur a chymdeithasau staff
 • cymdeithasau arolygu ac ymchwil
 • y wasg a’r cyfryngau
 • sefydliadau gwirfoddol ac elusennol
 • landlordiaid

Trosglwyddiadau

Weithiau gall fod angen trosglwyddo gwybodaeth bersonol dramor. Pan fo angen gwneud hyn, gellir trosglwyddo gwybodaeth i wledydd neu diriogaethau ledled y byd. Bydd unrhyw drosglwyddiadau a wneir yn cydymffurfio’n llawn â holl agweddau’r ddeddf diogelu data.

Datganiad ynghylch prosesu sydd wedi’i eithrio:

Mae’r rheolwr data hwn hefyd yn prosesu data personol sydd wedi’i eithrio rhag ei hysbysu.

Gwneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

I wneud cais i gael mynediad at y data y mae’r Drindod Dewi Sant yn ei ddal amdanoch, cwblhewch y ffurflen atodol, Ffurflen Gais Gwrthrych am Wybodaeth