Prosiect System Cofnodion Myfyrwyr (SCM)

Cefndir y Prosiect

Mae’r brifysgol ar hyn o bryd yn ymgymryd â phrosiect trawsffurfio i uno’r ddwy System Cofnodion Myfyrwyr gyfredol (Agresso a SITS) yn un a seilir ar y platfform SITS. Mae gweithrediad y prosiect yn digwydd mewn camau ac yn cael ei weithredu dros gyfnod o ddwy flynedd i’w gwblhau yn Rhagfyr 2017. Bydd amcanion y prosiect yn cynnal cyfeiriad strategol y brifysgol drwy:

  • Resymoli’r llif gwaith busnes er mwyn gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau gweinyddol.
  • Gwella profiadau myfyrwyr drwy gynnig rhyngwynebau hunanwasanaeth ar-lein gwell i ymgeiswyr a myfyrwyr drwy eu taith academaidd.
  • Darparu set ddata wedi’i chysoni ar gyfer adroddiadau ar wybodaeth busnes ar draws y sefydliad.
  • Gwella ansawdd a chywirdeb data.


Llinell Amser y Prosiect

Mae’r prosiect yn cael ei gyflwyno’n raddol ar draws tri gam. 

Cam 1 - Wedi’i gwblhau
Derbyniadau – un system dderbyn unedig  Hydref 2016 
Cam 2 - Wedi’i gwblhau
Un System Cofnodion Myfyrwyr unedig ar draws y sefydliad. Yn ymgorffori symud data a phrosesau o  Agresso i SITS yn ogystal   ag  ychwanegiadau a gwelliannau i swyddogaethau prosesu busnes ar gyfer staff a  myfyrwyr.  Medi 2017
Cam 3 – Ar Waith
Cydgrynhoi a chefnogi systemau.  Ychwanegiadau a gwelliannau pellach i blatfform SITS  Tachwedd 2017

Cam 1 – Derbyniadau i’w derbyn yn 2017 - Wedi’i gwblhau

Cyflwynwyd Cam 1 o’r prosiect ym mis Hydref 2016 gan ddarparu system Derbyniadau unedig ar gyfer ymgeiswyr yn ogystal â staff prosesu derbyniadau. Bydd yr holl ymgeiswyr sy’n gwneud cais i’r Drindod Dewi Sant drwy UCAS ac UTT (UCAS ar gyfer Hyfforddi Athrawon) i gael eu derbyn o 2017/2018 ymlaen bellach yn gwneud cais i un cod sefydliadol - T80. Bydd ymgeiswyr uniongyrchol bellach yn gwneud cais gan ddefnyddio ffurflen ar-lein newydd y Brifysgol.

Cam 2 – Uno, Symud a Gwella Systemau - Wedi’i Gwblhau

Cafodd yr holl elfennau critigol i fusnes eu gweithredu ar amser sy’n golygu bod prif amcan y prosiect wedi’i gyflawni – bellach, mae’r brifysgol yn gweithredu ar un System Cofnodion Myfyrwyr unedig. Y prif eitemau oedd symud ac uno:

  • Data myfyrwyr / rhaglenni / ariannol
  • Pob pwynt integreiddio systemau allanol (Moodle, Cardiau Adnabod ayb)
  • Adroddiadau Staff – System Ymholiadau Cyfadran

A rhoi ymarferoldeb gwell ar waith fesul cam:

  • Cyllid – Symud a gwella’r matrics ffioedd; Rheolwr Cronfeydd (Bwrsariaethau / Ysgoloriaethau Myfyrwyr)
  • Gwasanaethau’r Gofrestrfa – ymarferoldeb newydd a gwell ar gyfer Byrddau Dilyniant ac Arholi; a Chofrestru Ar-lein.
  • Derbyniadau – meddalwedd Clirio newydd i wella’r broses i staff ac ymgeiswyr

Cam 3 - Gwelliannau Pellach i’r System

Bydd cyfnod 3 yn cyfnerthu’r systemau ymhellach ac yn darparu cymorth parhaus ar ôl y symud o system Agresso. Bydd elfennau swyddogaethol eraill yn cael eu cyflwyno ar gyfer Gwasanaethau’r Gofrestrfa gan gynnwys Newid Amgylchiadau Myfyriwr; Rheolau ac Awtomeiddio Dilyniant; a Chofrestru Ar-lein.

Bwriedir i Gyfnod 3 gael ei weithredu erbyn 30 Tachwedd 2017 pan fydd y prosiect ffurfiol yn dod i ben a systemau’n cael eu trosglwyddo i dimau gweithredu.

Cwestiynau Cyffredin

Bellach, dylid prosesu holl ddata ymgeiswyr, myfyrwyr a rhaglenni ar draws y sefydliad gael ei wneud ar y platfform SITS unedig. Mae system Agresso wedi cael ei archifo.

Gallwch gyrchu’r system drwy ddefnyddio’r ddolen hon https://mytsd.uwtsd.ac.uk

Mae’r tîm wedi’i leoli ar gampws Caerfyrddin, Lefel 1 adeilad Norah Isaac a gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost csproject@uwtsd.ac.uk neu dros y ffôn ar yr estyniad Caerfyrddin 5195 / 5194.

Sylwch: bydd y prosiect yn dod i ben yn ffurfiol ar 30 Tachwedd 2017. Ar ôl y dyddiad hwn, anfonwch unrhyw ymholiadau drwy’r Ddesg Gymorth TG - https://webhelp.uwtsd.ac.uk