Os ydych chi’n astudio neu’n gweithio yn y Brifysgol, mae gennym ddwy feithrinfa – Y Gamfa Wen ar gampws Caerfyrddin a Gwdihŵs yng Nghampws Llambed sy’n darparu gofal plant o ansawdd uchel i fyfyrwyr, staff a rhieni lleol.

Mae Y Gamfa Wen ar gampws Caerfyrddin a Gwdihŵs ar gampws Llambed yn gyfleusterau a godwyd yn bwrpasol ar gyfer babanod a phlant ifanc. Mae’r meithrinfeydd yn darparu amgylchedd saff a chroesawgar lle caiff plant y gofal a’r sylw gorau. Mae yna ddigonedd o le chwarae, y tu fewn a thu allan, offer o ansawdd uchel a staff dwyieithog cymwys iawn – ac mae hyn oll yn darparu profiad arbennig i’r plant.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01267 676645 ar gyfer campws Caerfyrddin neu 01570 423426 ar gyfer Llambed.

I fyfyrwyr ar gampws Abertawe, cysylltwch â’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar 01792 481206 am wybodaeth ar opsiynau gofal plant yn yr ardal.

Ffôn: 01267 676645
E-bost: ygamfawen@ydrindoddewisant.ac.uk


mae’n fwy na meithrinfa....mae'n eich ysbrydoli!
rhowch gychwyn cadarn i’ch plentyn mewn bywyd...

Mae'r Gamfa Wen yn feithrinfa ddydd bwrpasol a leolir ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Mae wedi’i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Mae’r feithrinfa’n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle bydd eich plentyn yn derbyn y gofal a’r sylw gorau. Mae digon o le chwarae, tu fewn a thu allan, cyfarpar o ansawdd uchel a staff cymwysedig ..... ac mae’r oll yn cyfuno i ddarparu profiad cyfoethog i’ch plentyn. Croeso i bawb – plant myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd

Ystod oedran:
O enedigaeth tan 5 oed

Oriau agor:
Llun - Gwener 8am - 6pm

Pam dewis Y Gamfa Wen?

Mae’r feithrinfa’n gweithredu’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Pa un a ydynt yn siarad Cymraeg fel mamiaith neu fel ail iaith, cefnogir y plant wrth ennill sgiliau iaith yn ystod gweithgareddau chwarae pwrpasol. Mae pob aelod o’r staff yn siarad Cymraeg yn rhugl ac felly yn gallu cefnogi’ch plentyn a chi mewn ffordd naturiol.

Rydym yn dilyn fframwaith Y Cyfnod Sylfaen gyda’ plant 3 blwydd oed lle mae’r plant yn dysgu drwy weithgareddau sydd yn cynnig profiadau uniongyrchol gyda’r busnes difrifol o ‘chwarae’ yn darparu’r cyfrwng. Drwy eu chwarae, mae’r plant yn ymarfer a chyfnerthu eu dysgu, yn chwarae gyda syniadau, arbrofi, cymryd risgiau, datrys problemau ac yn gwenud penderfyniadau’n unigol ac mewn grwpiau.

Pam byddai hi’n syniad da i’m plentyn siarad a deall Cymraeg?

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn a brofwyd gan ymchwil:

 • mae dysgu iaith arall yn helpu datblygiad deallusol
  • mae plant yn dysgu meddwl mewn ffyrdd gwahanol/yn ddargyfeiriol
 • mae canlyniadau ysgolion yn dangos perfformiad gwell gan blant dwyieithog
 • os bydd 2 iaith gan blentyn bydd yn ei chael yn haws dysgu trydedd iaith
 • cyfleoedd gyrfaoedd yn y dyfodol

Mae staff y feithrinfa’n cydweithio’n agos gyda darlithwyr Ysgol Blynyddoedd Cynnar

Sut gall hyn helpu fy mhlentyn?

 • gellir cyflwyno syniadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol arloesol sydd wedi’u profi fel rhai sy’n helpu datblygiad plentyn yn ei gyfanrwydd e.e. chwarae hewristig (darganfod ac archwilio pethau newydd)
 • mae darlithwyr yn rhannu gwybodaeth am ymagweddau gwahanol megis High/Scope a Reggio Emilia sy’n gallu annog plant i fod yn annibynnol
 • gellir rhannu adnoddau o ansawdd da e.e. offer cerddorol amlddiwylliannol, doliau â chadeiriau olwyn i helpu plant deall cynhwysiant
 • mae cefnogaeth/cyngor arbenigol wrth law pan fydd ei angen e.e. wrth reoli ymddygiad penodol y bydd plant yn ei arddangos – wedyn gellir rhannu’r cyngor hwn gyda rhieni er mwyn eu helpu yn eu rôl, sydd weithiau’n un anodd

Cyfarpar arbenigol o ansawdd da

Pam mae hyn yn bwysig?

 • rydym wedi dewis prynu cyfarpar o’r ansawdd gorau gan Community Playthings am ei fod yn ddiogel, yn wydn, yn ymarferol ac yn ystyriol o blant. Am fanylion ynglŷn â pham mae’r cyfarpar hwn yn helpu plant, gweler communityplaythings.co.uk
 • rydym wedi gwario’n helaeth ar 2 fath o flociau pren oherwydd gall chwarae â blociau gwmpasu holl agweddau'r cwricwlwm a phob maes datblygiad:
  • Corfforol: datblygu sgiliau echddygol manwl a bras, magu cyhyrau, meistroli cydsymud
  • Deallusol: datrys problemau, canolbwyntio, cysyniadau mathemategol, cofio, defnyddio’r dychymyg
  • Ieithyddol a chymdeithasol: cyfleoedd i drafod gwaith sydd ar y gweill, cydweithio ag eraill, cydweithredu, cymryd eu tro, rhannu
  • Emosiynol: mae’n eu helpu perfformio sefyllfaoedd, gwneud synnwyr o’r byd, mynegi’u teimladau, cael hwyl

Cyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored

Mae lle chwarae tu allan â feranda dan do gennym gan ein bod yn teimlo’n gryf iawn bod rhaid i blant gael digon o ymarfer corff ac awyr iach. Pam mae chwarae awyr agored yn bwysig?

 • mae’n gwella pob maes datblygiad
 • mae plant yn ei fwynhau – mae’n rhoi rhyddid iddynt
 • mae plant yn dod yn fwy iach – mae’u system imiwnedd yn cael ei chryfhau
 • mae ymddygiad plant yn gwella pryd maent yn gallu rhedeg o gwmpas a gollwng stêm

Mae myfyrwyr BA Addysg Blynyddoedd Cynnar Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yn cydweithio'n agos gyda staff a phlant Y Gamfa Wen, meithrinfa ddydd y Brifysgol, i ddatblygu'u hamgylchedd chwarae awyr agored.To date they have created 2 structures from willow: a tunnel and a den.

Hyd yn hyn maent wedi creu 2 beth o goed helyg: twnnel a ffau.

Rydym yn darparu amgylchedd croesawgar i rieni

Mae staff y feithrinfa’n credu’n gryf mewn gwerth partneriaeth gyda rhieni. Nid rhywle i wneud ichi deimlo’n euog am adael eich plentyn mo Y Gamfa Wen, yn hytrach byddwch yn teimlo'n hapus y bydd yn cael profiad dysgu cadarnhaol mewn amgylchedd gofalgar. Teimlwch yn rhydd i rannu unrhyw faterion yn ymwneud â datblygiad eich plentyn – mae help a chyngor bob amser wrth law.

Byddem yn hapus i’ch tywys o gwmpas ein cyfleusterau a/neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol - cysylltwch â:

Ffôn: 01267 676645
E-bost: ygamfawen@trinitysaintdavid.ac.uk

Ffôn: 01570 423426
E-bostgwdihws@trinitysaintdavid.ac.uk


Mae Gwdihŵs yn uned gofal plant bwrpasol ar y Campws a weithredir gan Undeb y Myfyrwyr yn y Brifysgol. Mae’n croesawu plant o gartrefi Cymraeg a Saesneg.

Ystod oedran: 
eu hiaith o 0-4 oed.

Oriau agor:
Llun - Gwener 8:30yb - 5.30yh
drwy’r flwyddyn ar wahân i gyfnod dros y Pasg a’r Nadolig.

Rhennir y diwrnod yn ddwy sesiwn:
8.30 a.m. - 12.15 p.m. a 1.30 p.m. - 5.30 p.m. Mae staff ar gael dros yr awr ginio a gellir darparu cinio.

Cynhelir sesiwn Cylch Meithrin bob bore i blant sy’n fwy na 2 oed. Natur y sesiynau hyn yw darparu gweithgareddau dysgu strwythuredig drwy gyfrwng y Gymraeg gyda phwyslais ar chwarae a mwynhau. Bob tymor dilynir thema o gyfres Cynllun yr Enfys a gynhyrchir gan Fudiad Ysgolion Meithrin – mudiad â grwpiau cysylltiedig ar draws Cymru. Mae rhifau, lliwiau, siapiau a sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol yn bynciau rheolaidd ym mhob un o'r themâu hyn. Dewisir gweithgareddau priodol i gyfateb i oed a gallu pob plentyn.

Mae gweithgareddau crefftau, chwarae corfforol, drama, canu a cherddoriaeth oll yn elfennau cyson yn y sesiynau. Mae croeso i rieni ac fe’u hanogir i gymryd rhan.

Cymraeg yw’r brif iaith a siaredir yn y sesiynau hyn, ond mae’r Mudiad yn gynhwysol gan groesawu plant o gartrefi Cymraeg a Saesneg eu hiaith. Mae cymryd rhan yn y sesiynau hyn yn darparu sylfaen ardderchog yn y Gymraeg cyn symud i’r Ysgol Gynradd.

Rhaid i rieni gadw lle ymhob sesiwn, gyda disgownt i 5 a 10 sesiwn yn ystod yr un wythnos.

Gofal ar ôl Ysgol

Mae Clwb Gofal ar ôl Ysgol ar gael i blant 4 oed a hŷn mewn addysg lawn amser. Gall staff Gwdihŵs gasglu plant o Ysgol Ffynnonbedr – yr ysgol leol i’r babanod a’r plant iau. Rhaid i rieni wneud eu trefniadau’u hun os ydy’u plant yn mynychu ysgolion eraill.

Cynhelir cynllun chwarae am oddeutu 4/5 wythnos yn ystod gwyliau’r haf ac yn ystod yr holl wyliau eraill, gan gynnwys hanner tymor yr ysgolion. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys teithiau diwrnod amrywiol, cerdded, nofio, gwaith crefft ac yn yr haf gwersylla.

Sylwer bod y Cynllun Chwarae’n boblogaidd iawn felly cadwch le yn gynnar!!

Cymdeithas y Teulu

Nod Cymdeithas y Teulu yw bod yn fan cyfarfod i fyfyrwyr sy’n rhieni a’u plant, ynghyd â chymorth ymarferol megis defnyddio bws mini’r Brifysgol ar gyfer teithiau siopa, teithiau diwrnod a gwyliau byr ar hyd cyfnod y gwyliau.

Ffôn: 01570 423426
E-bostgwdihws@trinitysaintdavid.ac.uk