Mae’r holl staff a myfyrwyr sydd â chyfrif TG yn y Brifysgol yn gallu defnyddio’r rhwydwaith a chyfrif e-bost.

Ar hyn o bryd mae tri math o gyfrif ar gael:

  • Staff
  • Myfyriwr
  • Cysylltiol, er enghraifft Cymrodyr Anrhydeddus

Gall staff a myfyrwyr hefyd ddefnyddio nifer o systemau ychwanegol yn YDDS a chyfleusterau cysylltiol, yn ddibynnol ar eu rôl.

Ni fydd gan ddeiliaid cyfrif cysylltiol fynediad i holl systemau’r Brifysgol.  Mae’n bosibl gofyn am nifer cyfyngedig o systemau a chyfleusterau at ddefnydd staff a myfyrwyr dros dro ac ymwelwyr, yn ddibynnol ar eu rôl.

Bydd cyfrifon TG staff yn cael eu creu ar gyfer holl aelodau’r staff (ac eithrio staff 'achlysurol') unwaith y bydd staff wedi cael sesiynau cynefino ac mae ffurflen ‘Mynediad i’r Rhwydwaith’ wedi’i chwblhau. Ni fydd cyfrifon yn cael eu creu nes i ni dderbyn cadarnhad gan AD ar ffurf cais i’r Ddesg Gymorth.  Sylwer bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn creu cyfrifon dim ond ar ôl derbyn cais gan AD.

Unwaith bod y cyfrif wedi’i greu, rhoddir gwybod i AD ynghyd â’r manylion mewngofnodi i’r aelod newydd o staff.

Bydd staff yn cadw eu cyfrif TG tra ydynt yn cael eu cyflogi gan y Brifysgol.  Bydd y cyfrif yn cael ei ddiffodd ar eu dyddiad ymadael swyddogol.  Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw gwneud copi wrth gefn o unrhyw ddata ac e-byst a gedwir mewn cyfrifon cysylltiedig cyn ymadael.  Darllenwch y Polisi Defnydd Derbyniol am fwy o wybodaeth.

Bydd cyfrif TG y Brifysgol yn cael ei greu i fyfyrwyr unwaith bod myfyriwr yn cwblhau’r broses o greu cyfrif ar-lein.

Unwaith y bydd myfyrwyr wedi cwblhau'r broses gofrestru (boed hynny drwy'r post, ar-lein neu'n bersonol) byddant yn derbyn e-bost i'r cyfeiriad e-bost personol a nodwyd ganddynt i gadarnhau eu bod wedi cofrestru, ac wedyn maent yn gymwys i gwblhau’r broses o greu cyfrif ar-lein. Gellir gwneud hyn yn https://login.tsd.ac.uk drwy unrhyw ddyfais sydd â mynediad i'r we.

Os oes unrhyw broblemau â'r broses cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG.

Bydd y cyfrifon hyn yn ddilys tra ydy’r myfyriwr yn parhau â’i astudiaethau yn y Brifysgol ac mae’r cyfrifon yn cael eu diffodd dri mis ar ôl ei ddyddiad ymadael swyddogol ar system cofnodion myfyrwyr y Brifysgol.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwneud copi wrth gefn o unrhyw ddata ac e-byst sy’n gysylltiedig â’r cyfrifon hyn cyn ymadael.

Mae'n bosibl gwneud cais am fynediad cysylltiol ar ran y rheini sy'n dymuno cael mynediad i wasanaethau TG y Brifysgol ond nad ydynt wedi'u cofrestru yn y system AD (ac eithrio staff 'achlysurol') neu yn y system cofnodion myfyrwyr.

Fel unigolyn cysylltiol bydd gofyn i chi wneud cais i AD am gyfrif. Os bydd y cais yn cael ei gymeradwyo dilynir yr un broses ag ar gyfer staff, a’r adran AD yn gwneud cais i’r Ddesg Gymorth am greu cyfrif.

Bydd y broses ymgeisio gysylltiol yn eich galluogi i gael mynediad i nifer cyfyngedig o wasanaethau ar sail eich anghenion a’ch rôl gysylltiol o fewn y Brifysgol.

Os byddwch yn cael problemau o ran mynediad i wasanaethau neu os oes cwestiynau gennych am gyfrifon TG, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TG ar estyniad 5055 (yn allanol 0300 500 5055)