Archebu ffôn symudol

I wneud cais am ffôn symudol newydd anfonwch gais i’r Ddesg Gymorth gan nodi beth sydd ei angen. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cadw’r hawl i wrthod ceisiadau newydd os nad ydynt yn bodloni’r gofynion busnes. Telir am brynu eitemau newydd gan Wasanaethau Gwybodaeth ac ychwanegir ffonau at gontract y Brifysgol ag Orange.

Ar hyn o bryd mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn argymell defnyddio’r ffonau symudol isod yn unig.

  • Apple iPhone
  • HTC Android
  • RIM BlackBerry

Mynediad i e-byst ar ddyfais iPhone

Mae’n hawdd iawn gosod eich iPhone i gael mynediad i systemau YDDS yn cynnwys e-byst. I osod eich dyfais iPhone edrychwch ar ein canllaw i’r iPhone ar pdf.

Negeseuon Llais

Mae pob ffôn symudol sy'n perthyn i'r Brifysgol yn cael ei ddarparu gyda gwasanaeth negeseuon llais Orange wedi’i droi ymlaen.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn personoli’ch blwch negeseuon llais ac yn gosod cod diogelwch.

Defnyddio’ch ffôn symudol dramor

Gallwch ddefnyddio pob ffôn symudol sy’n perthyn i’r Brifysgol dramor.  Os nad oes angen y gwasanaeth hwn arnoch gellir ei ddiffodd.

Sylwer y bydd costau galwadau yn uwch, ac atgoffir staff am eu cyfrifoldebau wrth ddefnyddio ffonau symudol dramor a’r costau uwch.

Setiau llaw diffygiol

Os oes diffyg ar ffôn symudol sy'n perthyn i'r Brifysgol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG.  Os na ellir cywiro’r diffyg, bydd y Ddesg Gymorth TG yn cysylltu ag Orange i gadarnhau a ydy’r ddyfais dan warant.

Mae gweithdrefn cywiro/prynu teclyn newydd ar gyfer ffôn symudol y Brifysgol yn ddibynnol ar oed y ffôn a'r diffyg:

  • Os ydy’r ffôn yn llai na dwy oed ac wedi cael diffyg yn ymwneud â’r broses gynhyrchu, bydd Orange yn ei gywiro neu’n rhoi ffôn newydd yn ei le.
  • Os ydy’r ffôn yn fwy na dwy oed, gellir cael un newydd yn ei le ar sail cyfnewid oherwydd cynnal a chadw neu gael model mwy newydd yn ei le.  Bydd cael model newydd yn golygu costau ychwanegol felly mae angen cytuno ar hyn gyda Gwasanaethau Gwybodaeth
  • Os ydy’r ffôn wedi cael niwed, fel arfer gellir ei gyfnewid fel uchod.  Os ydy’r ffôn symudol yn fwy na dwy oed, mae cael ffôn newydd yn ei le yn ddewis posibl.

Diogelwch ar y ffôn

Rydym yn argymell eich bod yn gosod rhif adnabod personol (PIN) ar eich ffôn symudol.  Bydd gweithredu’r PIN yn lleihau’r risg i’r ffôn gael ei ddefnyddio heb ganiatâd yn sylweddol.  Mae gwybodaeth am osod PIN ar gael yn llawlyfr eich ffôn.  Wrth osod PIN, gwnewch yn siŵr nad yw’n cael ei adael ar y rhif gosodedig h.y. 0000.

Perchnogaeth y set law

Mae unrhyw set law a ddarperir yn parhau’n eiddo i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Os nad oes angen ffonau symudol/cardiau SIM bellach oherwydd cael ffôn newydd neu derfynu contract, rhaid eu dychwelyd i Gwasanaethau Gwybodaeth, Campws Caerfyrddin, Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP.

Rhaid rhoi gwybod i Wasanaethau Gwybodaeth am unrhyw setiau llaw sbâr sydd gan Ysgolion.

Colled a lladrad 

Os byddwch yn colli eich ffôn symudol, neu os ydych yn amau ei fod wedi’i ddwyn, dylech sicrhau bod y ffôn yn cael ei atal rhag ei ddefnyddio cyn gynted â phosibl.

Er mwyn blocio’r SIM, cysylltwch ag Orange ar 07973 100 345 (os ydych yn y DG) neu +44 7973 100 345 ( os ydych dramor) ddydd neu nos.  Bydd angen i chi roi rhif y ffôn symudol.

Fel arall, gallwch adrodd yn ôl am y golled i’r Ddesg Gymorth TG yn ystod oriau swyddfa ar est. 5055 a gallant hwythau drefnu atal y ffôn.

Er mwyn trefnu cael ffôn arall yn ei le – neu i ddileu ataliad os dewch o hyd i'ch ffôn symudol - cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG.