Storio ar y rhwydwaith

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleuster storio canolog a diogel i staff a myfyrwyr.

Storio ffeiliau

Mae darpariaeth amrywiol ar gyfer hyn:

  • Gyriant U: Lle storio personol ar gyfer ffeiliau rydych yn gweithio arnynt ac mae angen gwneud copi wrth gefn ohonynt.  Chi sy’n gyfrifol am gynnwys yr wybodaeth hon.  Dim ond chi sydd â mynediad i’r gyriant hwn (ac eithrio staff technegol at ddibenion gweinyddol)
  • Lle storio sy'n cael ei rannu:  Mae’r lle storio yn cael ei rannu ar lefel adran ac Ysgol. Fe’i darperir er mwyn gallu rhannu gwybodaeth a dogfennau â chydweithwyr agos.  Cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TG am fanylion am y lleoedd storio sy’n cael eu rhannu yn eich adran neu Ysgol.
  • Defnyddwyr gliniaduron: Argymhellir eich bod yn storio gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch pan fyddwch allan o'r swyddfa ar y gyriant C: ar y gliniadur os oes copi wrth gefn o'r data yn rhywle arall.
  • SkyDrive i fyfyrwyr: Lle storio ffeiliau (25GB) yn y cwmwl.  Cedwir y ffeiliau hyn yng nghyfleusterau storio Ewropeaidd Microsoft ac mae’r myfyriwr yn gallu cael mynediad iddynt drwy unrhyw gyfrifiadur sydd â mynediad i'r we.  Gallwch gadw ffeiliau yn eich SkyDrive yn breifat, eu rhannu â phobl benodol neu’u rhannu â phawb.  Ni wneir copi wrth gefn yn awtomatig gan Wasanaethau Gwybodaeth na Microsoft o eitemau a roddir yn SkyDrive. Os bydd ffeiliau ar SkyDrive yn cael eu dileu, ni ellir eu hadfer.  Fe'ch cynghorir i gadw copïau wrth gefn o ffeiliau  pwysig, megis gwaith cwrs, ar gof bach USB personol.  Mae’r Brifysgol yn darparu lle storio cyfyngedig (50MB) ar y rhwydwaith yn eich gyriant U.

Mae atebion cyhoeddus eraill i faterion storio, er enghraifft Google Docs sy’n caniatáu mynediad i wybodaeth o unrhyw system sy'n defnyddio'r rhyngrwyd.  Os byddwch yn defnyddio’r rhain dylech fod yn ymwybodol o’r isod:

  • Ni fydd rhai o’r cwmnïau hyn yn gwarantu ymhle cedwir eich data, a gallai hynny fod yn rhywle lle nad oes parch i ddymuniadau trigolion y DG o ran preifatrwydd.  Hefyd ni chaniateir trosglwyddo data personol y tu allan i’r UE ac eithrio dan amgylchiadau penodol
  • Yn aml nid oes gwarant y gellir adfer eich data os bydd yr isadeiledd yn methu.  Gwnewch yn siŵr bod copi wrth gefn gennych yn rhywle arall
  • Ni ddylid storio gwybodaeth sy’n eiddo i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn y lleoedd hyn
  • Os bydd problem gyda lle storio sy’n cael ei reoli y tu allan i Wasanaethau Gwybodaeth, ni fyddwn yn gallu rhoi cymorth oherwydd bydd unrhyw gontract rhwng yr unigolyn a’r darparwr.

Diogelwch y lle storio

Gwneir copi wrth gefn o bob storfa ffeiliau canolog a gall defnyddwyr adfer gwybodaeth hyd at ddiwrnod oed.

Cael mwy o le storio

Gall Gwasanaethau Gwybodaeth ddarparu lle storio ychwanegol ar gyfer ceisiadau dilys.  Mae’n bwysig iawn eich bod yn dweud wrthym am anghenion o ran mynediad ac argaeledd, maint disgwyliedig y ffeiliau a chyfnod eu cadw.  Gall hyn gymryd amser am ei bod yn bosibl y bydd angen prynu neu aildrefnu lle storio ychwanegol.

Cyfrifoldebau unigolion

Yr unigolyn sy’n cadw gwybodaeth sy’n gyfrifol am sicrhau ei fod yn deall preifatrwydd, sensitifrwydd ei ddata a’i wybodaeth ac mae’n gyfrifol am sicrhau ei fod yn cadw/dileu ffeiliau yn unol â rheoliadau a deddfau.  Dylid rhoi gwybod i Wasanaethau Gwybodaeth am ofynion penodol o ran diogelu er mwyn iddynt allu cydweithio â'r tîm systemau i gefnogi anghenion defnyddwyr.

Er mwyn diogelu costau, asedau ac enw da’r Brifysgol, mae’n bwysig na ddefnyddir lle storio’r Brifysgol ar gyfer data, ffeiliau a delweddau sydd â hawlfraint yn rhywle arall, sydd o natur bersonol yn unig (e.e. casgliadau cerddoriaeth personol) neu sy’n debygol o gael eu hystyried yn amhriodol os bydd ymchwiliad allanol i'n storfeydd data.

Cymorth a Chefnogaeth

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau neu geisiadau am le storio neu gopïau wrth gefn drwy’r Ddesg Gymorth.

Dylid gwneud ceisiadau am adfer copïau wrth gefn drwy gysylltu â’r Ddesg Gymorth.