Cylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

Cylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

Cylchgrawn ymchwil ysgolheigaidd ac addysgegol mewn Addysg Uwch a olygir gan gymheiriaid ISSN 2396-7285 (ar-lein)

Golygydd (bwriedir sefydlu Bwrdd Golygyddol)

Yr Athro Simon Haslett  MSc PhD  PFHEA  FRGS RSA FGS 

Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi)

Nod a chwmpas

Nod y Wales Journal of Learning and Teaching in Higher Education yw cyhoeddi erthyglau gwreiddiol yn ymwneud â phob agwedd ar ysgolheictod dysgu ac addysgu ac ymchwil addysgegol yn y sector Addysg Uwch yn ei gyd-destun ehangaf.

Fel arfer bydd erthyglau a gyflwynir yn gysylltiedig ag un neu fwy o’r themâu canlynol:

  • Ymarfer Dysgu - erthyglau gan ddarlithwyr sy’n trafod enghreifftiau cyfredol o arfer gorau mewn addysg       
  • Cipolwg ar Ddysgu - erthyglau adfyfyriol gan ddysgwyr yn ymwneud â’u profiadau dysgu yn yr ystyr ehangaf mewn Addysg Uwch.Gall dysgwyr fod yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig, neu weithwyr academaidd proffesiynol a staff cymorth.
  • Datblygu ac Arloesi - erthyglau sy’n archwilio’r broses o lunio, datblygu a/neu ddefnyddio dulliau, ymagweddau, technegau, adnoddau a/neu ymarferion dysgu ac addysgu newydd neu ddiweddaredig, boed yn llwyddiannus yn y pen draw ai peidio. Gallai hyn ymestyn hefyd i ffurfiau newydd o asesu, modylau, cyrsiau a dyfarniadau.
  • Ymchwil Addysgegol- astudiaethau sy’n seiliedig ar lenyddiaeth ymchwil ac sy’n defnyddio methodoleg ymchwil.
  • Adolygu a Mynegi barn – erthyglau sy’n adolygu pwnc penodol (fel arfer gydag arolwg llenyddiaeth helaeth), llyfr, cynhadledd neu ddigwyddiad arall. Neu erthyglau sy’n rhoi barn newydd neu safbwynt personol ar fater penodol.
  • Materion Fframwaith – erthyglau sy’n ymwneud â fframweithiau y cyflwynir cwricwla o’u mewn.Gallai hyn ymwneud â strwythur Adrannol, Ysgol/Cyfadran, neu strwythur Sefydliadol a mecanweithiau cymorth, llwyth gwaith academaidd, materion cyllido, ac ati.

Gall erthyglau fod o unrhyw hyd yn amrywio o ‘Nodiadau Byr’ (hyd at c. 1000 o eiriau) i ‘Bapurau’ (c. 1000-10,000 o eiriau) a gallant fod yn Gymraeg neu yn Saesneg gyda chrynodebau yn y ddwy iaith.Ar ôl eu derbyn, cyhoeddir y papurau yn fuan ar-lein, ond mae’n bosibl y byddant yn ymddangos hefyd mewn cyfrol brintiedig ar ddiwedd y flwyddyn galendr, yn dibynnu ar adnoddau.

Gellir rhoi sylw i ystod eang iawn o bynciau yn y cylchgrawn, yn cynnwys technegau asesu, addysg ddwyieithog, dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg, astudiaethau rhyngddisgyblaethol, cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu, addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, cyflogadwyedd, entrepreneuriaeth, dysgu seiliedig ar waith, agweddau ar addysg gymunedol, i enwi ond rhai.

Canllawiau Cyflwyno

Bydd erthyglau a gyflwynir i’r Cylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid, fel arfer dau ganolwr.Gall erthyglau fod o unrhyw hyd yn amrywio o ‘Nodiadau Byr’ (hyd at c. 1000 o eiriau) i ‘Bapurau’ (c. 1000-10,000 o eiriau). Yn y lle cyntaf, dylid cyflwyno erthyglau’n electronig i’r Uned Gyfoethogi neu i victoria.watkins@uwtsd.ac.uk neu Olygydd Gwadd penodol.

Dylid paratoi llawysgrifau i’w cyflwyno gan ddefnyddio WORD.Gellir creu tablau naill ai yn WORD neu Excel.Fel arfer dylid cyflwyno lluniau (yn cynnwys ffotograffau) gan ddefnyddio fformat JPEG gyda chydraniad o 300 dpi o leiaf, a gallant fod mewn lliw ar gyfer y fersiwn ar-lein, ond gellir eu hatgynhyrchu’n ddu a gwyn mewn unrhyw fersiwn brintiedig o’r papur.Ar gyfer y testun dylid defnyddio Arial 11pt, lliw du, mewn gofod dwbl, wedi tudalennu, gyda llinell wag rhwng paragraffau a’r rheiny wedi’u halinio i’r chwith ac nid eu mewnoli).  Defnyddiwch un bwlch yn unig ar ôl atalnod llawn.

Dylid dilyn y fformat canlynol:

Teitl

Teitl talfyredig a awgrymir i ymddangos ar frig pob tudalen

Enwau a chyfeiriadau llawn yr awdur (yn cynnwys e-bost)

Crynodeb (hyd at 200 o eiriau)

*Geiriau allweddol (nodwch hyd at chwe gair allweddol)

Prif destun (rhannwch eich testun gan ddefnyddio dim mwy na thair haen o benawdau.Dylai fod modd gwahaniaethu rhwng y rhain e.e.:

  • Pennawd Haen Gyntaf (dylai’r testun sy’n dilyn ddechrau ar y llinell nesaf)
  • Pennawd Ail Haen (dylai’r testun sy’n dilyn ddechrau ar y llinell nesaf)
  • Pennawd Trydedd Haen(dylai’r testun barhau ar yr un llinell)

Diolchiadau

Cyfeiriadau (mae Sgiliau Astudio Prifysgol Cymruyn argymellArddull Harvard Prifysgol Caerdydd(a rennir trwy drwydded Creative Commons) a dyna a ddilynir yma, ac eithrio na ddylid defnyddio et al. yn yrhestr o gyfeiriadau ar ddiwedd yr erthygl, ond dylid ei ddefnyddio ym mhrif gorff y testun ar gyfer dyfyniadau o bapurau sydd â mwy na dau awdur).

*Gellir defnyddio atodiadau os oes angen ar gyfer setiau mawr o ddata ac ati.

(*Nid oes eu hangen ar gyfer ‘Nodiadau Byr’)

Dylid rhoi unrhyw dalfyriadau yn llawn wrth gyfeirio atynt am y tro cyntaf, dylid defnyddio unedau gwyddonol safonol, dylid cadw’r defnydd o brint italig ar gyfer enwau Lladin, teitlau cyhoeddiadau a phenawdau ail a thrydedd haen yn unig.

Dylai erthyglau fod yn rhai gwreiddiol, heb eu cyhoeddi yn unlle arall, a chânt eu cyhoeddi dan drwydded Creative Commons.