Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

smily girl


Cysylltwch â’r Gofrestrfa ar unwaith. Bydd y tîm yn gwirio’ch cofnod ac yn ailargraffu’r gwahoddiad pan fo’n briodol. 

Caerfyrddin

Mae angen i chi lenwi’r Ffurflen Cofrestru Gradd amgaeedig gyda’ch gwahoddiad post a’i dychwelyd i’r Gofrestrfa.

Llambed

Mae angen i chi lenwi’r Ffurflen Cofrestru Gradd amgaeedig gyda’ch gwahoddiad post a’i dychwelyd i’r Gofrestrfa.

Abertawe

Mae angen ichi gofrestru ar-lein ar http://graduation.smu.ac.uk. Bydd angen eich rhif myfyriwr (rhif P) a’ch dyddiad geni i gael mynediad i’ch tudalen cofrestru personol. Bydd y safle cofrestru yn agor yn ystod gwyliau’r Pasg. Cewch chi wahoddiad gyda’ch manylion personol pan fydd y safle’n agor.

Cewch chi e-bost i gadarnhau o’r Gofrestrfa cyn gynted ag y daeth eich ffurflen chi i law ac iddi gael ei phrosesu.  Mae’r ffurflen yn cynnwys y cyfeiriad e-bost a ddefnyddir i anfon cadarnhad atoch chi. Os yw’r cyfeiriad e-bost yn anghywir, diweddarwch a chywiro hynny ar y ffurflen.

Caerfyrddin

Mae lleoedd parcio ar gael, a hynny gan amlaf nid nepell ar droed o bob un o ddigwyddiadau’r diwrnod. Fodd bynnag, gan fod prinder lle, y cyntaf i’r felin fydd hi ar gyfer dosbarthu lleoedd parcio. Bydd staff Ystadau ar gael i’ch cyfarwyddo chi tuag at y lleoedd parcio ond cofiwch roi rhagor o amser i ddod o hyd i le.

Os oes gennych chi unrhyw broblemau o ran symudedd ac os oes gennych chi fathodyn glas, nodwch hyn ar eich ffurflen chi i sicrhau, pan fo'n bosibl, y neilltuir lle i chi ger y prif ddigwyddiad. Cysylltwch â’r Gofrestrfa  os dymunwch chi drafod hyn ymhellach.

Llambed

Mae lleoedd parcio ar gael, a hynny gan amlaf nid nepell ar droed o bob un o ddigwyddiadau’r diwrnod. Fodd bynnag, gan fod prinder lle, y cyntaf i’r felin fydd hi ar gyfer dosbarthu lleoedd parcio.  Bydd staff Ystadau ar gael i’ch cyfarwyddo chi tuag at y lleoedd parcio ond cofiwch roi rhagor o amser i ddod o hyd i le.

Os oes gennych unrhyw broblemau o ran symudedd ac os oes gennych chi fathodyn glas, nodwch hyn ar eich ffurflen er mwyn sicrhau, lle bo modd, y dyrennir lle ym maes parcio Canolfan y Celfyddydau yn agos i’r prif ddigwyddiad

Abertawe

Mae peth lle i barcio ar y stryd ar gael yn ardal Neuadd Brangwyn ond mae parcio fel arfer yn anodd gyda chyfyngiadau. Rydyn ni, felly, wedi trefnu hawl i Ddarpar Raddedigion a’u gwesteion ddefnyddio’r Tir Hamdden (Rec) gerllaw i barcio’u ceir. 

Parcio wrth Neuadd Brangwyn

Mae maes parcio’r Rec ar gael oddi ar Heol y Mwmbwls, ger maes San Helen.   Rhaid talu ffi fechan i barcio yma:

  • £3.50 i geir â gyrrwr yn unig
  • £3.00 i geir â gyrrwr a theithiwr/teithwyr
  • £2.00 i geir sy’n parcio ar ôl 1.00p.m.

Bydd y Brifysgol yn rhedeg gwasanaeth bws gwennol i fynd â’r darpar raddedigion a’u gwesteion o faes parcio’r Rec i Neuadd Brangwyn. Darperir amserlen y bws gyda’r neges e-bost i gadarnhau tocynnau’r gwesteion.

Sylwer bod cyfyngiadau parcio yn y strydoedd o gwmpas Neuadd Brangwyn a Neuadd y Ddinas ar ddyddiau’r wythnos rhwng 8a.m. a 6p.m., o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ystod y cyfnodau hyn mae’r maes parcio y tu allan i Neuadd y Ddinas wedi’i neilltuo'n bennaf at ddefnydd deiliaid trwydded barcio’n unig. 

Bydd angen i chi gyrraedd ddwy awr cyn i’r seremoni ddechrau er mwyn rhoi amser i chi gofrestru eich bod wedi cyrraedd ac i gasglu eich gwisg, rhif sedd a thocynnau gwestai.

Bydd angen i chi fod yn eich sedd 45 munud cyn amser dechrau’r seremoni ac yn ystod yr amser hwn byddwch yn eistedd yn y sedd a ddyrannwyd i chi a bydd y Prif Dywysydd yn eich briffio.

Os oes gennych chi neu eich gwesteion anabledd / ofynion mynediad penodol y mae angen i ni wybod amdanyn nhw, nam ar y clyw, rhowch fanylion yn adran berthnasol y ffurflen sydd wedi’i hamgáu gyda’ch gwahoddiad a byddwn yn ymdrechu i ddiwallu eich anghenion.

Rhowch wybod i'r staff y gellir cynnig cymorth.

Ni neilltuir seddi penodol i westeion a gallan nhw eistedd yn unrhyw le yn Neuadd Brangwyn ac eithrio’r seddi sydd wedi’u cadw ar gyfer Darpar Raddedigion, gwesteion yr Is-Ganghellor neu ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Bydd y seddi cadw wedi’u marcio’n glir. Ceir mynediad i’r Neuadd trwy docyn yn unig a rhaid rhoi’r tocynnau i’r Stiwardiaid wrth y drysau. Bydd y drysau’n agor i’r cyhoedd ryw hanner awr cyn dechrau’r seremoni.

Rhaid i Ddarpar Raddedigion wisgo gwisg academaidd ar gyfer cael eu cyflwyno yn y seremoni. Rhaid hefyd wisgo’n eithaf ffurfiol. Mae angen i’r cwfl (hood) gael ei ddal yn ddiogel yn ei le wrth siaced, crys neu flows.

Bydd rhaglen argraffedig ar gael, yn rhad ac am ddim, i’r holl raddedigion a’u gwesteion. Bydd hefyd eitemau cofio eraill ar gael i chi eu prynu.

Ar ddechrau’r seremoni, bydd y  graddedigion a’r gwesteion yn sefyll wrth i’r staff academaidd ymdeithio i mewn i’r neuadd. Yn dilyn gair o groeso, bydd yr Is-Ganghellor a/neu uwch swyddogion eraill y Brifysgol yn eich annerch.

Wedi cyflwyniad cerddorol a darlleniad o’r Proclamasiwn, cyflwynir y graddedigion i’r Is-Ganghellor (neu’r sawl a enwebwyd ganddo). Cewch eich annog gan y staff i symud ymlaen yn ôl trefn eich seddau.

Bydd Deon y Gyfadran yn darllen eich enw a phryd hynny byddwch chi’n esgyn i’r llwyfan, yn cerdded at yr Is-Ganghellor ac yn ysgwyd ei law. Wedyn byddwch yn gadael y llwyfan ac yn sefyll gyda’ch cyd-fyfyrwyr mewn llinell nes i aelod o’r staff ddod i’ch tywys yn ôl i’ch sedd.

Wedyn bydd yr Is-Ganghellor yn gofyn i’r holl fyfyrwyr sy’n derbyn yr un dyfarniad i sefyll a bydd yn eich cyflwyno yn ffurfiol i’ch dyfarniad. Dylech chi godi’ch het mewn ymateb a pharhau i sefyll er mwyn derbyn Cyfarchion y Brifysgol.

Gan edrych ar yr Is-Ganghellor, plygwch eich pen ychydig a naill ai cydiwch ym mhigyn blaen eich cap neu codwch eich cap ychydig.

Bydd pob seremoni’n para tua 90 munud. Heblaw pan fyddwch yn cael eich cyflwyno, mae’n ofynnol ichi aros yn eich sedd gydol y seremoni.

Mae’n RHAID i chi sicrhau eich bod chi wedi talu unrhyw ddyledion i’r Brifysgol erbyn 29 Mai 2017. Cysylltwch â’r Swyddfa Gyllid ar unwaith i drafod eich opsiynau.

Os oes gennych unrhyw ddyledion sy’n weddill ac nad ydych wedi gwneud unrhyw drefniadau gyda’r Swyddfa Gyllid i’w clirio, gallech chi gael eich eithrio o’r seremonïau graddio ac ni fydd eich enw yn ymddangos yn y rhaglen.

Wrth i chi raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rydych chi’n aelod ar unwaith o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr. Pan fyddwch chi’n aelod o’r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am newyddion a datblygiadau yn y Brifysgol – mae’n ffordd wych i ni gadw mewn cysylltiad â’n gilydd!

Bydd tystysgrifau’n cael eu hanfon drwy’r post at fyfyrwyr y cafodd eu dyfarniad ei gadarnhau ym Mwrdd Dyfarnu’r Haf, ymhen rhyw wyth wythnos i’r seremonïau graddio.

Bydd myfyrwyr sy’n cael eu dyfarniad wedi ei gadarnhau mewn Byrddau Dyfarnu ar adegau eraill o’r flwyddyn yn derbyn eu tystysgrifau oddeutu wyth wythnos wedi’r Bwrdd. Cewch chi wahoddiad i ddathlu’ch camp mewn seremoni raddio er gwaetha’r ffaith y gallech chi fod wedi derbyn eich tystysgrif eisoes.

Wedi i’r cyfnod hwn ddirwyn i ben, os bydd gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch tystysgrif, cysylltwch â’r Gofrestrfa.

Ni fydd tystysgrifau yn cael eu rhyddhau i fyfyrwyr nad ydynt wedi gwneud trefniadau gyda’r Swyddfa Gyllid i dalu eu dyledion.