Graddio Campws Abertawe

Swansea Graduation Ceremony

Y mae Graddio hefyd yn rhoi'r cyfle i rieni, teulu a ffrindiau i rannu yn y dathliadau ac mae'n gyfle i gydnabod eu cyfraniad sylweddol i lwyddiant y rheiny sy'n graddio. Cynhelir Seremoniau Graddio 2017 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.

Dyddiadau'r seremoniau

  • Dydd Llun 10fed Gorffennaf 2017
  • Dydd Mawrth 11fed Gorffennaf 2017
  • Dydd Mercher 12fed Gorffennaf 2017

Anfonir gwahoddiadau personal at ddarpar-raddedigion fel arfer yn ystod Gwyliau'r Pasg. Am wybodaeth dros-dro am ddyddiadau ac amserau seremoniau penodol gweler Graddio Abertawe 2017 Swansea Graduation

Gwisgoedd Academaidd

Os hoffech fynychu Cynulladi Graddio, bydd angen ichi wisgo'r gwisg acedamidd llawn sy'n addas i'r Cynhwyster yr ydych yn ei dderbyn. Eich cyfrifoldeb chi yw archebu eich gwisg oddi wrth Ede and Ravenscroft

Dylech anelu at anfon eich archeb o leiaf un diwrnod ar hugain cyn y Seremoni gan na wnaiff Ede and Ravenscroft gadarnhau'r archeb os gwnânt ei derbyn yn hwyrach. Peidiwch ag aros tan eich bod yn gwybod canlyniadau eich arholiadau.

Y mae ad-daliadau ar gael am unrhyw reswm nad ydych yn gallu mynychu, ond rhaid ichi hysbysu Ede & Ravenscroft o leiaf saith niwrnod cyn y Seremoni. Y mae eu polisi ad-dalu ar gael ar-lein. Bydd Ede & Ravenscroft yn cydnabod derbyn eich archeb ar ôl iddynt ei phrosesu ond efallai na dderbyniwch hyn tan 10 niwrnod cyn y Seremoni. I archebu bydd hefyd angen ichi wybod cylchedd eich pen, a mesuriadau eich brest a’ch taldra.

Fel arall, os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, gallwch arechebu neu brynu gwisg academaidd trwy gysylltu â chanolfan Ede and Ravenscroft ar 01223 861854.

Bydd eich gwisgoedd ar gael ichi i’w casglu o Neuadd y Brangwyn ar eich Diwrnod Graddio. Dylech gasglu eich gwisg cyn gynted ag y byddwch wedi casglu rhif eich sedd a thocynnau eich gwesteion. Cofiwch ddychwelyd eich gwisg ar ôl y seremoni.

Tocynnau i Westeion

Oherwydd y niferoedd uchel o fyfyrwyr y disgwylir i raddio, bydd dau docyn gwestai cael eu clustnodi i ddechrau i bob myfyriwr. Gall myfyrwyr ofyn am un tocyn ychwanegol pan yn cofrestru ar gyfer graddio. Cyn gynted ag y bydd nifer y graddedigion sydd am fynychu yn cael ei gadarnhau, bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch dyrannu'r trydydd tocyn. Ni fydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud tan pythefnos cyn y seremoniau, felly peidiwch â ffonio'r Gofrestrfa i ofyn am argaeledd tocynnau ychwanegol. Bydd tocynnau gwesteion ar gael i'w casglu ar ddydd y seremoni ond byddwch yn cael ebost o flaenllaw i gadarnhau nifer y tocynnau y byddwch yn eu derbyn. Dewch â chopi o'r ebost hwnnw gyda chi ar eich Diwrnod Graddio er mwyn cyflymu'r broses.

Os bydd unrhyw docynnau dros ben ar gael ar gyfer y prif leoliad, yna bydd y tocynnau hynny yn cael eu dosbarthu ar y dydd - y cyntaf i’r felin caiff falu - a bydd rhain ar gael ar y Ddesg Gymorth. Yr ydym yn cydnabod y gall cyfyngu ar docynnau i westeion yn y ffordd yma fod yn destun siom, ond fe fyddwch yn gwerthfawrogi bod nifer y seddau yn gyfyngedig yn y prif leoliad. 

Os oes gennych chi neu eich gwesteion anabledd / gofynion mynediad penodol y mae angen inni wybod amdanynt, rhowch fanylion wrth gofrestru ar gyfer Graddio. 

Lluniau Ffurfiol

Bydd lluniau proffesiynol yn cael eu tynnu gan Ede and Ravenscroft. I arbed amser ac arian, fe’ch cynghorir i’w harchebu o flaen llaw ar-lein - pre-order online - neu drwy ffonio +44 (0)1223 861854.  

Ar Ddiwrnod Graddio, bydd y stiwdio tynnu lluniau a’r ddesg werthu wedi eu lleoli yn Neuadd Siôr. Bydd ffotograffydd hefyd yn ceisio tynnu eich llun wrth ichi siglo llaw â’r Is-Ganghellor ar y llwyfan. Bydd y llun arbennig hwn yn cael ei roi ar dudalen ddiogel ar wefan Ede and Ravenscroft i’chi i’w weld a’i archebu os ydych yn dymuno. 

Darlledu Byw

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu y gallant wylio'r seremoniau'n fyw! Bydd y seremoniau yn cael eu darlledu'n fyw yma: http://www.uwtsd.ac.uk/live-video 

Llety

Os hoffech archebu llety yn y Brifysgol, cwblhewch y ffurflen ‌‌Accommodation Booking Form - Swansea Campus a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017.

Archebwch DVD o'ch seremoni

Os hoffech archebu DVD o'ch seremoni, cwblhewch y DVD Order Form ac ebostiwch hi i Wasanaethau'r Cyfryngau (mae'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen).

Cwestiynau Cyffredin