Graddio Campws Caerfyrddin

Carmarthen Graduation Ceremony

Y mae Graddio hefyd yn rhoi'r cyfle i rieni, teulu a ffrindiau i rannu yn y dathliadau ac mae'n gyfle i gydnabod eu cyfraniad sylweddol i lwyddiant y rheiny sy'n graddio.

Dyddiadau Graddio

  • Dydd Llun 3ydd Gorffennaf 2017
  • Dydd Mawrth 4ydd Gorffennaf 2017

Anfonir gwahoddiadau personal at ddarpar-raddedigion fel arfer yn ystod Gwyliau'r Pasg. Am wybodaeth dros-dro am ddyddiadau ac amserau seremoniau penodol gweler 

Gwisgoedd Academaidd

Os hoffech fynychu Cynulliad Graddio, bydd angen ichi wisgo'r gwisg acedamidd llawn sy'n addas i'r cymhwyster yr ydych yn ei dderbyn. Eich cyfrifoldeb chi yw archebu eich gwisg oddi wrth Ede and Ravenscroft

Dylech anelu at anfon eich archeb o leiaf un diwrnod ar hugain cyn y Seremoni gan na wnaiff Ede and Ravenscroft gadarnhau'r archeb os gwnânt ei derbyn yn hwyrach. Peidiwch ag aros tan eich bod yn gwybod canlyniadau eich arholiadau.

Y mae ad-daliadau ar gael am unrhyw reswm nad ydych yn gallu mynychu, ond rhaid ichi hysbysu Ede & Ravenscroft o leiaf saith niwrnod cyn y Seremoni. Y mae eu polisi ad-dalu ar gael ar-lein. Bydd Ede & Ravenscroft yn cydnabod derbyn eich archeb ar ôl iddynt ei phrosesu ond efallai na dderbyniwch hyn tan 10 niwrnod cyn y Seremoni. I archebu bydd hefyd angen ichi wybod cylchedd eich pen, a mesuriadau eich brest a’ch taldra.

Fel arall, os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, gallwch arechebu neu brynu gwisg academaidd trwy gysylltu â chanolfan Ede and Ravenscroft ar 01223 861854.

Bydd eich gwisgoedd ar gael ichi i’w casglu o’r Neuadd Chwaraeon ar Ddiwrnod Graddio. Dylech hefyd ddychwelyd eich gwisgoedd i’r Neuadd Chwaraeon ar ôl y seremoni.

Tocynnau i Westeion

Bydd dau docyn gwestai yr un yn cael eu clustnodi i raddedigion.

Yn ddibynnol ar y nifer o raddedigion sy’n cael eu gwahodd i sermoni, y mae weithiau’n bosibl i ganiatáu tri thocyn gwestai. Yr ydym yn cydnabod y gall cyfyngu ar docynnau i westeion yn y ffordd yma fod yn destun siom, ond fe fyddwch yn gwerthfawrogi bod nifer y seddau yn gyfyngedig yn y prif leoliad. 

Y mae croeso wrth gwrs ichi ddod â mwy na dau westai i’r campws i fwynhau dathliadau’r dydd. Fodd bynnag, bydd unrhyw westeion ychwanegol yn eistedd mewn lleoliad ar wahân i wylio darllediad byw o’r seremoni.  Er mwyn inni sicrhau bod digon o le ar gael yn yr ystafelloedd cyswllt fideo, dylech nodi ar y ffurflen sydd wedi ei hamgáu gyda’ch gwahoddiad y nifer o docynnau fydd eu hangen arnoch ar gyfer ystafell cyswllt fideo. 

Bydd tocynnau ar gael ichi i’w casglu o’r Neuadd Chwaraeon ar Ddiwrnod Graddio.

Os bydd unrhyw docynnau dros ben ar gael ar gyfer y prif leoliad, yna bydd y tocynnau hynny yn cael eu dosbarthu yn ystod y broses gofrestru – y cyntaf i’r felin caiff falu!  Noder nad oes rhestr aros ar gyfer tocynnau dros ben. 

Oherwydd hyd a natur ffurfiol y trafodion, nid ydym yn argymell eich bod yn dod â phlentyn o dan bum oed i seremoni raddio. Y mae croeso mawr i blant i wylio’r seremoni mewn ystafell cyswllt fideo os oes oedolyn gyda nhw.  

Os oes gennych chi neu eich gwesteion anabledd / gofynion mynediad penodol y mae angen inni wybod amdanynt, rhowch fanylion ar y ffurflen sydd wedi ei hamgáu gyda’ch gwahoddiad os gwelwch yn dda.

Lluniau Ffurfiol

Bydd lluniau proffesiynol yn cael eu tynnu gan Ede and Ravenscroft. I arbed amser ac arian, fe’ch cynghorir i’w harchebu o flaen llaw ar-lein - pre-order online - neu drwy ffonio +44 (0)1223 861854.  

Ar Ddiwrnod Graddio, bydd y stiwdio tynnu lluniau a’r ddesg werthu wedi eu lleoli yn y Neuadd Chwaraeon. Bydd ffotograffydd hefyd yn ceisio tynnu eich llun wrth ichi siglo llaw â’r Is-Ganghellor ar y llwyfan. Bydd y llun arbennig hwn yn cael ei roi ar dudalen ddiogel ar wefan Ede and Ravenscroft i’chi i’w weld a’i archebu os ydych yn dymuno. 

Darlledu Byw

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu y gallant wylio'r seremoniau'n fyw! Bydd y seremoniau yn cael eu darlledu'n fyw yma: http://www.uwtsd.ac.uk/live-video 

Cinio Gwledd Raddio

Rydym yn falch i gynnig y cyfle i Raddedigion i rannu eu diwrnod arbennig gyda theulu a ffrindiau dros Ginio Dathlu ym Mwyty Myrddin ar Gampws Caerfyrddin. Os hoffech archebu lle, argraffwch y ffurflen Banquet Lunch Booking Form - Carmarthen, ei chwblhau a'i dychwelyd i'r cyfeiriad a ddarperir ar y ffurflen erbyn 21 Mehefin 2017.   

Llety

Os hoffech archebu llety yn y Brifysgol, cwblhewch y ffurflen Accommodation Booking Form - Carmarthen Campus a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 23 Mehefin 2017.

Archebwch DVD o'ch seremoni

Os hoffech archebu DVD o'ch seremoni, cwblhewch y DVD Order Form ac ebostiwch hi i Wasanaethau'r Cyfryngau (mae'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen).

Cwestiynau Cyffredin