Rhodri Walters

Rhodri  Walters Tystysgrif Ôl-raddedig; Tystysgrif Lefel 7; 20Twenty; PRINCE2; Tystysgrif Ôl-raddedig: BA (Anrh)

Cymrawd Datblygu Gweithlu

Caerfyrddin

E-bost: Rhodri.Walters@uwtsd.ac.uk


Cymrawd Datblygu Gweithlu 

Mae Rhodri yn berchennog busnes profiadol ac yn rheolwr prosiect PRINCE2 cymwys. Mae wedi’i addysgu i lefel ôl radd gyda chefndir yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector. Mae ei yrfa hyd yma wedi bod yn seiliedig ar ddatblygu a rheoli prosiectau mewn meysydd fel addysg uwch, mentrau cymdeithasol, caffael, comisiynu’r sector cyhoeddus a chefnogaeth i grwpiau agored i niwed.            

 

Mae Rhodri yn entrepreneuraidd ei natur a sefydlodd ei fusnes adwerthu cyntaf yn 18 oed. Mae’n dal i redeg y busnes yma ac, ers hynny, mae wedi arallgyfeirio ei ddiddordebau busnes i gynnwys busnes datblygu eiddo preswyl.

 • Entrepreneuriaeth
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • LEAN
 • CSR a Moesau Busnes          
 • Ymgynghoriaeth
 • Datblygu Busnes a Chynllunio Busnes        
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Entrepreneuriaeth
 • Marchnata
 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforedig a Moesau Busnes 

Mae Rhodri’n rhedeg ei fusnesau datblygu eiddo ac adwerthu ochr yn ochr â’i ddiddordebau eraill ac felly mae’n cynnal dealltwriaeth fanwl o broblemau a heriau’r ‘byd go iawn’ a wynebir gan fusnesau yng Nghymru.   

Mae Rhodri wedi rhoi nifer o gontractau ymgynghori ar waith mewn meysydd amrywiol ar gyfer sefydliadau fel Prifysgol Bangor, Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Cymdeithas Dwristiaeth Sir Gaerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin.

Hefyd mae gan Rhodri ddiddordeb mawr yn y trydydd sector ac mae wedi bod yn aelod o fwrdd sefydliadau elusennol fel Artscare Gofal Celf ac yn aelod o grŵp llywio prosiectau mewn sefydliadau fel Shelter Cymru, Tai Cymunedol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.           

Mae Rhodri’n credu’n gryf y gall gweithgarwch prosiect arloesol greu newid cymdeithasol mawr yng nghymunedau Cymru. O’r herwydd, yn ddiweddar roedd yn gyfrifol am helpu i ddod â mudiad 'Men's Sheds' i Gymru a llwyddodd i sicrhau £250,000 o gyllid y Loteri FAWR i greu rhwydwaith o 'siediau' ledled Cymru.