Adnoddau Dynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol nad ydynt yn Staff Adnoddau Dynol

Adnoddau Dynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol nad ydynt yn Staff Adnoddau Dynol

Adnoddau Dynol

Credydau: 30

Lefel: 4

Hyd - 3 diwrnod o sesiynau a addysgir

Mae niferoedd cynyddol o sefydliadau’n datganoli cyfrifoldebau rheoli Adnoddau Dynol, fel recriwtio, rheoli perfformiad, disgyblu a chwynion i reolwyr llinell.

Bydd y meysydd canlynol yn cael sylw yn ystod y modiwl:

 • Swyddogaethau a gweithgareddau AD sylfaenol, gan gynnwys cyflogaeth, deddfwriaeth ac arferion da cyffredinol
 • Rôl rheolwyr llinell mewn gweithredu prosesau AD
 • Cryfderau personol a meysydd i’w datblygu’n gysylltiedig â’r swyddogaeth AD
 • Gweithgareddau recriwtio a dewis, gan gynnwys polisïau, prosesau a disgrifiadau swyddi, yn ogystal â’r amrywiaeth o ddulliau o gynnal cyfweliadau recriwtio
 • Rheoli perfformiad, gan gynnwys manteision system sy’n addas i bwrpas ar gyfer eich sefydliad eich hun
 • Sefyllfaoedd disgyblu a chwynion drwy ddeall sut gall cadw at weithdrefnau cam wrth gam helpu gydag arwain at ganlyniad teg a diogel

Pob cyflogai sydd eisiau dealltwriaeth lawnach o’r swyddogaeth AD, yn enwedig y rhai sy’n rheoli eraill.

 • Dylai’r modiwl hwn arwain at well perfformiad i’ch sefydliad, a helpu i sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth
 • Bydd hefyd yn datblygu dealltwriaeth lawnach o’r swyddogaeth AD a’r elfennau amrywiol sy’n rhan o’i gweithredu’n llwyddiannus, gan eu perthnasu i’ch anghenion sefydliadol chi eich hun
 • Defnyddio eu dysgu yn amgylchedd ymarferol y gweithle er mwyn hwyluso gwell perfformiad 

Aseiniadau ysgrifenedig sy’n cadarnhau’r wybodaeth am swyddogaethau AD a’r ddealltwriaeth ohonynt, ac yn adolygu prosesau sefydliad y dysgwyr yn erbyn arferion gorau, gyda’r nod o wella.

 • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
 • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk