Cynaliadwyedd yn y gweithle

Cynaliadwyedd yn y Gweithle

Cynaliadwyedd yn y Gweithle

Credydau: 30

Lefel: 4 / 5 / 7

Hyd – 4 diwrnod o sesiynau a addysgir

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno’r cyfranogwyr i gysyniad hynod gymhleth cynaliadwyedd, ac yn eu paratoi i wneud eu gweithle eu hunain yn fwy cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Bydd y meysydd canlynol yn cael sylw yn ystod y modiwl:

• Astudio’r diffiniadau a’r ddealltwriaeth o gynaliadwyedd mewn cyd-destun hanesyddol a modern
• Edrych ar y ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol sy’n llywodraethu arferion cynaliadwy
• Dadansoddi’r rhyngweithio rhwng ffactorau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, ac ystod o ddamcaniaethau ar sicrhau cydbwysedd rhwng y tair elfen er mwyn creu darlun o gynaliadwyedd sy’n addas i weithle unigryw'r dysgwr
• Ymarfer yr adnoddau a’r technegau y gellir eu defnyddio i wneud gweithleoedd yn fwy cynaliadwy, gan baratoi’r dysgwr i wneud newid parhaus

Mae’r modiwl hwn ar gyfer pob dysgwr sydd eisiau ehangu ei wybodaeth am gynaliadwyedd a’i effeithiau ar weithleoedd.

Mae’r modiwl hwn yn rhoi ffocws cyfartal ar ehangu dealltwriaeth y dysgwr o gynaliadwyedd fel cysyniad a darparu’r adnoddau a’r wybodaeth angenrheidiol i’r dysgwr i sicrhau effeithiau cynaliadwy cadarn yn ei weithle ef/hi. Bydd y dysgwyr yn gwneud y canlynol:

• Datblygu gwybodaeth am yr hinsawdd ddeddfwriaethol gyfredol a sut mae’n effeithio ar arferion cynaliadwy
• Meithrin y sgiliau angenrheidiol i asesu effaith eu gweithle hwy eu hunain ar arferion cynaliadwy, a gwneud argymhellion ar gyfer newid
• Dysgu sut i ddefnyddio adnoddau rheoli newid i oruchwylio newid cynaliadwy yn eu gweithle eu hunain

Bydd y dysgwyr i gyd yn cwblhau aseiniadau ysgrifenedig yn seiliedig ar eu gwybodaeth am gynaliadwyedd yn ogystal â’u hasesiad o’u gweithle eu hunain a’u cynlluniau ar ei gyfer. Hefyd bydd dysgwyr uwch yn cwblhau cyflwyniad o’u gwaith.

  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk