Dulliau Ymchwil ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith

Dulliau Ymchwil ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith

Dulliau Ymchwil

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio er mwyn creu ymwybyddiaeth o’r meysydd allweddol i’w hystyried wrth gynnal ymchwil mewn sefyllfaoedd seiliedig ar waith. Bydd cefndir ac iaith yr ymchwil yn cael eu hastudio, a hefyd y dulliau mwyaf priodol i’w defnyddio ar gyfer ymchwiliadau penodol.

Pob cyflogai sy’n ymwneud ag ymchwil, nawr ac yn y dyfodol (a dadansoddiad).

Datblygir sgiliau ymchwilio, dadansoddi, gwerthuso a chrynhoi drwy gydol y modiwl hwn.

  • Dealltwriaeth o’r broses ymchwil ac ystod o ddulliau ymchwil
  • Gwerthfawrogiad o sut gall prosesau ymchwil fod o fudd i’r gweithiwr proffesiynol a’r gweithle.
  • Mae’r modiwl hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau gwerthuso ac ysgrifenedig

Mae’r asesu’n seiliedig ar bortffolio o 2 adroddiad, sy’n cynnwys y canlynol:

  • Adroddiad byr i esbonio sut gallai ymchwil fod yn bersonol ac yn broffesiynol berthnasol.
  • Gwerthusiad beirniadol o ddulliau posib o weithredu gyda methodoleg, strategaethau ymchwil a thechnegau ymchwil seiliedig ar waith.
  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 15 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach os ydych yn dymuno. Mae’r modiwl ar gael ar lefelau 4, 5, 6 a 7 a bydd yn cynnwys 1 diwrnod hyfforddi y mis.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk