Marchnata Digidol

Marchnata Digidol

Credydau: 30

Lefel: 4 / 5

Hyd - 3 diwrnod o sesiynau a addysgir

Pwrpas y modiwl Rheoli Timau hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r adnoddau y mae arnoch eu hangen i chi, i wella eich sgiliau yn eich gweithle. Erbyn diwedd y modiwl hwn, bydd gennych ddealltwriaeth eang o wahanol ddulliau theori ac ymarferol o reoli tîm, a byddwch wedi ystyried eich rôl a’ch cyfrifoldebau chi eich hun, a’ch arddulliau a’ch dulliau gweithredu.

Dyma ffocws y modiwl hwn:

 • Sefydlu beth sy’n gwneud tîm effeithiol
 • Gwaith tîm, swyddogaethau a chyfrifoldebau tîm
 • Rheoli perfformiad unigolion a thimau
 • Damcaniaethau ym maes timau sy’n perfformio ar lefel uchel, cymhelliant a rheoli perfformiad
 • Delio â gwrthdaro mewn sefydliadau
 • Sgiliau cyfathrebu

Mae’r cwrs hwn yn addas iawn ar gyfer y rhai sydd mewn swydd reoli neu arwain yn eu sefydliad, yn ogystal â’r rhai sydd eisiau dod yn rheolwyr neu’n arweinwyr yn y dyfodol.

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys ffocws cryf ar ddatblygu sgiliau arwain a’u rhoi ar waith yn ymarferol. Mae ganddo gyswllt cryf ag amcanion a nodau cyffredinol y sefydliad a sicrhau bod cyflogeion yn deall sut mae eu hamcanion personol yn cyd-fynd â’r strategaeth fusnes gyffredinol.

Bydd y dysgwyr yn:

 • Deall pwysigrwydd gwaith tîm effeithiol a rheoli timau’n effeithiol

 • Gwella eu perfformiad eu hunain a pherfformiad y tîm

 • Defnyddio eu dysgu yn amgylchedd ymarferol y gweithle er mwyn hwyluso gwell perfformiad, gwell ansawdd a chynhyrchiant, defnydd mwy effeithiol o adnoddau

 • Bydd y dysgwyr yn gwerthuso eu harddulliau a’u hymddygiad rheoli eu hunain, a pherfformiad eu tîm eu hunain, gyda’r nod o ddatgan gwelliannau

Aseiniad ysgrifenedig yn seiliedig ar adolygu perfformiad y tîm a nodi meysydd ar gyfer gwella

Rhagor o wybodaeth:

 • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.

 • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk