Meddylgarwch yn y Gweithle

Meddwlgarwch yn y Gweithle

Meddwlgarwch

Credydau: 30

Lefel: 4 / 7

Hyd: 4 diwrnod o sesiynau a addysgir

Mae’r modiwl hwn yn defnyddio’r ymchwil cysylltiedig â’r cyrsiau Lleddfu Straen yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Gwybyddol yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar, ochr yn ochr ag arferion ymwybyddiaeth ofalgar allweddol, ac yn gofyn i’r myfyriwr ystyried y rhain mewn perthynas â’i weithle ei hun.

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar, gan gynnwys astudio canfyddiadau ymchwil a’r effaith o ganlyniad ar y gweithle, gan gynnal arferion ymwybyddiaeth ofalgar byrion hefyd
  • Astudio sut gall dull o weithredu sy’n seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar helpu i wella materion problemus yn eich gweithle
  • Astudio’r ymchwil cysylltiedig â sut mae arferion ymwybyddiaeth ofalgar yn effeithio ar y rhannau o’n hymennydd sy’n gysylltiedig ag empathi, ac ystyried sut gall hyn fod yn fuddiol mewn sefyllfa waith
  • Datblygu lefel o ymarfer personol a fydd yn fwy effeithiol ar gyfer bywyd bob dydd 

Byddai’r modiwl hwn yn fuddiol i bob cyflogai mewn unrhyw sefydliad

Mae sicrhau’r ymwybyddiaeth ofalgar estynedig yma’n canolbwyntio’r meddwl ar y dasg mewn llaw sydd, yn eidro, yn:

  • Cynyddu cynhyrchiant

  • Gwella hunanymwybyddiaeth a hunanreoleiddio

  • Lleddfu straen

Mae’r asesu mewn dwy ran:

Aseiniadau ysgrifenedig yn seiliedig ar ymchwil llenyddiaeth ac adlewyrchu beirniadol ar eu harferion eu huna in.

Ar sail y modiwl hwn, mae’r dysgwyr yn gallu creu cysylltiadau â’u gweithle eu hunain ac ystyried unrhyw fanteision neu anfanteision mewn perthynas â’u perfformiad eu hunain ac unrhyw fanteision sefydliadol.

  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.

  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk