Rheoli Prosiectau

Rheoli Prosiectau

Credydau: 30

Lefel: 4 / 5 / 7

Hyd: 4 diwrnod o sesiynau a addysgir

Drwy gyfrwng y modiwl hwn, byddwch yn gallu adnabod a disgrifio manteision rheoli prosiectau, esbonio’r egwyddorion, a nodi adnoddau a thechnegau priodol i reoli prosiectau’n effeithiol. 

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol mewn theori ac ymarfer wrth Reoli Prosiectau:

• Egwyddorion rheoli prosiectau
• Adnoddau a thechnegau ar gyfer cynllunio a rheoli prosiectau
• Risg: adnabod, dadansoddi a rheoli
• Rheoli ansawdd mewn amgylchedd prosiect
• Monitro prosiectau, adrodd yn ôl a rheoli cyllidebau

Mae’r modiwl hwn yn berthnasol i unrhyw un sy’n rheoli neu’n gweithio ar brosiect yn eu gweithle.

  • Dyma rai manteision o ddefnyddio dull rheoli prosiectau o weithio; cynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran darparu gwasanaethau; gwella ansawdd gwasanaethau a chynyddu asesiad risg.
  • Drwy weithredu dull rheoli prosiectau o weithio gyda phrosiect penodol, mae’n darparu ‘map ffordd’ hawdd ei ddilyn i bawb cysylltiedig.

Aseiniad yn dangos sut gallai rheoli prosiectau fod o fudd i’ch gweithle chi.

  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk