BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

BA Early Years Education and Care (Early Years Practitioner) - 2 Years

Mae hwn yn gwrs arloesol i’r rheiny a chanddynt ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd.

Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a diddorol ac mae’n archwilio i’r holl agweddau ar les a datblygiad holistaidd plant.

Cefnogir myfyrwyr mewn ffordd sy’n galluogi iddynt fod yn raddedigion hyderus a chanddynt allu proffesiynol i ddatblygu’n ymarferwyr effeithiol. Mae'r radd wedi ei chydnabod gan Gofal Cymdeithasol Cymru fel cymhwyster cymhwysedd galwedigaethol.

 • Cymhwyster a gydnabyddir gan Gofal Cymdeithasol Cymru yn drwydded i ymarfer – gan gynorthwyo cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol.
 • Yn rhoi’r grym i fyfyrwyr, plant a theuluoedd.
 • Dysgu ymarferol gan gysylltu damcaniaeth ag ymarfer.
 • Astudiaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn ganolog i’n darpariaeth.
 • Profiad myfyrwyr – yn ehangu gorwelion drwy ymweliadau, siaradwyr gwadd a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol.

Ffeithiau Allweddol

Gwobrau: Mae'r radd wedi ei chydnabod gan Gofal Cymdeithasol Cymru fel cymhwyster cymhwysedd galwedigaethol.
Côd UCAS: 8X56
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 Blynedd

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
E-bost Cyswllt:
g.tinney@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

Twitter‌  facebook‌  UCAS  You Tube‌‌Mae’r rhaglen tair blynedd hon yn caniatáu ichi astudio ar gyfer gradd academaidd yn ogystal â dilyn cymhwyster seiliedig ar allu lle cewch eich asesu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.  Felly, yn ogystal â chael gradd BA lawn, cewch hefyd gyfle i gael cymhwyster gallu galwedigaethol.  Bydd asesiadau a darlithoedd yn eich cefnogi wrth i chi wneud cysylltiadau cadarn rhwng eich gweithgarwch ar leoliad a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar.  Mae’r radd yn ffocysu ar sgiliau cyflogadwyedd ac yn datblygu hyder myfyrwyr mewn sefyllfaoedd gwaith.  Felly bydd graddedigion yn datblygu gwybodaeth, gwerthoedd a dealltwriaeth sy’n hanfodol ar gyfer arfer da gwybodus. 

Byddwch yn astudio amrywiaeth o faterion sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd yn ogystal ag archwilio i agweddau pwysig ar blentyndod fel datblygiad holistaidd, lles, addysg a gofal.

Mae’r radd yn adfyfyrio ar werthoedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gyda phwyslais cryf ar hawliau plant ifanc, pwysigrwydd gwrando ar a pharchu syniadau a phenderfyniadau plant ifanc, a hawl plant ifanc i fynediad at chwarae.

Bydd y syniadau hyn yn cael eu harchwilio yng nghyd-destun y Cyfnod Sylfaen, Dechrau’n Deg ac ymagweddau blynyddoedd cynnar rhyngwladol eraill. 

Mae’r radd yn rhoi pwyslais cryf ar ddysgu ymarferol ac mae’n cynnig nifer o gyfleodd i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau ymarferol sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd. Mae amgylcheddau dysgu a datblygiad creadigol hefyd yn themâu yn y radd a bydd cyfleoedd i fyfyrwyr  ddysgu yn yr awyr agored ac i ddefnyddio’u syniadau a’u menter eu hunain i ymgymryd â thasgau dysgu.

Bydd hefyd cyfleoedd i fynd ar ymweliadau a theithiau maes addysgol sy’n rhan o gynnwys gwahanol fodylau. Gall y rhain gynnwys: gweithdai iaith a chwarae; ymweliadau â chanolfannau plentyndod cynnar; gwŷr gwadd o sefydliadau a galwedigaethau blynyddoedd cynnar lleol a chenedlaethol. Bydd hefyd cyfleoedd i ddewis mynd ar ymweliadau tramor.

Mae modylau nodedig y flwyddyn gyntaf yn cynnwys:

 • Sgiliau astudio academaidd i fyfyrwyr
 • Yr ymarferydd proffesiynol 
 • Datblygiad dynol
 • Chwarae plant: egwyddorion ac arfer
 • Y mathemategydd ifanc: archwilio a datrys problemau
 • Amlieithrwydd, aml-feddwl

Mae modylau nodedig yr ail flwyddyn yn cynnwys:

 • Dulliau ymchwil mewn addysg a gofal blynyddoedd cynnar
 • Adfyfyrio ar ddarpariaeth blynyddoedd cynnar
 • Lles, gofal a byw yn iach
 • Iaith a llythrennedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Amgylcheddau dysgu: dan do a’r awyr agored
 • Amddiffyn yn y blynyddoedd cynnar

Mae modylau nodedig y drydedd flwyddyn yn cynnwys:

 • Arweinyddiaeth a gwaith tîm yn y blynyddoedd cynnar
 • Plant gydag anghenion ychwanegol: cynhwysiant, eiriolaeth a chyfiawnder
 • Arweinyddiaeth ar gyfer systemau ansawdd
 • Sgiliau arweinyddiaeth ar gyfer entrepreneuriaeth
 • Cynaliadwyedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Llythrennedd yn y cyfryngau a llythrennedd ddigidol
 • Blynyddoedd Cynnar: safbwyntiau rhyngwladol

Mae’r Ysgol, a’r radd, wedi’u lleoli ar ein campws yng Nghaerfyrddin sy’n darparu cymuned ddysgu groesawgar a chyfeillgar. Datblygwyd darpariaeth yr Ysgol gan staff a chanddynt amrywiaeth o brofiadau ym maes addysg a gofal blynyddoedd cynnar gan gynnwys addysg a chymorth cynradd, rheoli meithrinfeydd, amddiffyn a gofal iechyd.  O ganlyniad, mae’r radd yn darparu amrywiaeth o bynciau a phrofiadau i fyfyrwyr eu harchwilio. 

Trwy gydol y cwrs, bydd staff yn darparu amgylchedd cefnogol a diddorol lle anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau newydd ac i gymryd rhan mewn profiadau newydd. Yn y radd, ceir hefyd cyfleoedd i ymgymryd â chyrsiau ardystiedig fel Gwobr John Muir. Bydd nifer o gyfleoedd i fynd ar ymweliadau, i wrando ar ddarlithoedd gan arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol blynyddoedd cynnar ac am ymweliadau dewisol â gwledydd eraill yn Ewrop a thu hwnt.

Mae myfyrwyr presennol yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar wedi magu hyder a chael profiadau bywyd gwerthfawr o'r cyfryw gyfleoedd. Dyluniwyd yr holl brofiadau hyn er mwyn i fyfyrwyr allu datblygu CV amrywiol a thrawiadol a chael sgiliau cyflogaeth pwysig.

Mae’r radd wedi’i dylunio i ddatblygu sgiliau ymchwil, gwerthuso a hunan-fyfyrio myfyrwyr fel eu bod yn barod i gwestiynu a datblygu eu datblygiad proffesiynol eu hunain. Rhoddir amser o fewn yr amserlen ar gyfer lleoliadau myfyrwyr a bydd tiwtoriaid yn ymweld â’r myfyrwyr ar leoliad er mwyn asesu eu cynnydd.

 

Asesir y radd drwy ddefnyddio amrywiaeth o wahanol fathau o aseiniadau gwaith cwrs gan gynnwys:

 • traethodau
 • portffolios
 • posteri academaidd
 • papurau briffio
 • dadleuon
 • chyflwyniadau

Fel arfer, mae pob modwl yn cynnwys un neu ddau ddarn o waith cwrs gan alluogi i fyfyrwyr ddangos ystod o sgiliau, o’u sgiliau ysgrifenedig academaidd i gyflwyniad llafar a sgiliau dadlau. Bydd cyfleoedd i wneud tasgau gwaith cwrs mewn grwpiau a pharau yn ogystal ag aseiniadau unigol.  Nid oes dim arholiadau ffurfiol.

Cynnig nodweddiadol ar gyfer y cwrs hwn yw 88-104 o bwyntiau UCAS.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i bobl sy'n gadael ysgol sy'n astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Safon Uwch, BTEC, CACHE a Bagloriaeth Cymru. Gellir cysylltu’r pynciau cwrs hyn i ddatblygiad a gofal plant; fodd bynnag, mae’r radd hefyd yn briodol ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau gofal plant penodol ac sydd wedi astudio pynciau fel iaith, y celfyddydau, cerddoriaeth, drama, mathemateg, y gwyddorau neu’r dyniaethau.

Mae'r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn annog a rhoi gwerth ar geisiadau gan fyfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg.

Rydym hefyd yn cynnig llwybr dysgu hyblyg (gweler y radd Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar 2 flynedd) a ddyluniwyd er mwyn gallu ei astudio gyda’r nos ac ar benwythnosau, ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn meddu ar brofiad helaeth o weithio yn y sector blynyddoedd cynnar.

Yn rhan o’r broses gwneud cais bydd myfyrwyr yn cael cyfle i fynychu diwrnodau ymweld. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ymweld â’r campws, gwrdd â’r darlithwyr a gofyn cwestiynau am y radd a chael taith o gwmpas y safle gydag un o’n myfyrwyr presennol.

Yn ystod diwrnodau ymweld, mae darlithwyr y cwrs bob tro’n ymddiddori mewn profiadau’r ymgeiswyr o wirfoddoli a gweithio gyda phlant, er enghraifft, ar leoliadau ysgol / coleg. Mae’r tîm hefyd yn hoffi clywed am ddiddordebau, hobïau a chyfrifoldebau ymgeiswyr.

Golyga’r radd aml-ddisgyblaeth hon y gall y myfyrwyr gyrchu nifer o yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd, gan gynnwys:

 • Cydlynydd Cyfnod Sylfaen
 • Swyddog datblygu blynyddoedd cynnar / plentyndod cynnar
 • Swyddog chwarae
 • Darlithydd addysg bellach ac addysg uwch
 • Personél Canolfannau Teuluoedd a Meithrinfeydd

Mae graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i weithio yn y llywodraeth, ac yn y sectorau gwirfoddol a phreifat.

Mae’r radd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar myfyrwyr yn ogystal â rhoi iddynt sgiliau rheoli amser a threfnu rhagorol. Mae galw mawr am y sgiliau hyn oll gan amrywiaeth o wahanol gyflogwyr, ac felly gellir trosglwyddo’r sgiliau a geir yn ystod y radd i wahanol lwybrau gyrfa. Mae’r radd hefyd yn darparu tystiolaeth o allu galwedigaethol myfyrwyr i weithio yn y sector gofal plant.

Rydym yn gweithio’n agos iawn â chyflogwyr ac mae hyn yn helpu’r tîm darlithio i sicrhau bod cynnwys y radd yn cefnogi’r mathau o sgiliau a phrofiadau sydd eu hangen ar raddedigion wrth wneud cais am waith.

blynyddoedd cynnar info.

Mae yna ddwy gost orfodol yn ychwanegol at y ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n dilyn y rhaglenni Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

1. Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44. 

2. Mae’n rhaid i fyfyrwyr gael cyfwerth â 700 awr o brofiad ymarferol mewn lleoedd fel lleoliadau blynyddoedd cynnar. Bydd costau teithio a chostau lluniaeth yn sgil hyn.

 Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr dalu costau ychwanegol gan fod rhaid iddynt fynychu rhai darlithoedd modwl gyda dillad addas ar gyfer astudio yn yr awyr agored. 

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn trefnu profiadau astudio gorfodol a gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr. Bydd yr Ysgol yn talu am y costau teithio ac astudio a gyfyd yn sgil hyn. Fodd bynnag, ar gyfer rhai ymweliadau, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflenwi eu lluniaeth eu hunain. 

Yn ogystal â hyn, mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn trefnu cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gael cymwysterau ychwanegol yn ystod rhan olaf eu rhaglen, er enghraifft Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn. Bydd y rhain yn gofyn i’r myfyrwyr dalu costau; a chaiff y gost ei phennu gan y darparwr.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr i gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd, Llundain, Sweden a Chanada. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Mae gan yr Ysgol Plentyndod Cynnar enw da am ddarparu addysg uwch o ansawdd uchel. Mae gan y darlithwyr amrywiaeth eang o arbenigedd o’u gyrfaoedd blaenorol gan gynnwys y rheiny sydd wedi gweithio fel personél mewn ysgolion meithrin a chynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant yr heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar, ymwelwyr iechyd ac ymchwilwyr.

Mae’r darlithwyr hefyd yn cadw mewn cysylltiad agos â'r sector blynyddoedd cynnar er mwyn sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i gysylltu'r hyn a ddysgant yn y Brifysgol gyda materion go iawn yn y gweithle. Yn ogystal â hyn, mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â’r gymuned leol a ffocws cryf ar ehangu mynediad fel bod myfyrwyr annhraddodiadol yn gallu dychwelyd i addysg.

Rhoddir i fyfyrwyr sy’n astudio’r rhaglen hon gwrs arloesol a chyffrous, sy’n cael ei deilwra i hwyluso cysylltiad a chyfranogiad myfyrwyr â'u dysgu eu hunain fel eu bod yn datblygu'n raddedigion hyderus yn y dyfodol. Mae’r radd hefyd yn darparu tystiolaeth o allu galwedigaethol myfyrwyr i weithio yn y sector gofal plant.