Meistr Integredig Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar


Integrated Masters Early Years Education & Care

Roedd 93% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn fodlon ar eu profiad cyffredinol - NSS 2016

Mae’r cwrs Meistr Integredig Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn gwrs arloesol ar gyfer y rheiny a chanddynt ddiddordeb mewn darganfod sut y mae plant ifanc yn datblygu a dysgu. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a diddorol ac mae’n archwilio i’r holl agweddau ar les a datblygiad holistaidd plant. Caiff myfyrwyr eu cefnogi wrth iddynt ddod yn raddedigion hyderus sy'n barod am eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 39G2
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
4 Blynedd

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Plentyndod Cynnar
Enw Cyswllt:
Dr Glenda Tinney BSc
E-bost Cyswllt:
g.tinney@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

Twitter‌  facebook‌  UCAS  You Tube‌‌Mae’r cwrs Meistr Integredig Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn gwrs arloesol ar gyfer y rheiny a chanddynt ddiddordeb mewn darganfod sut y mae plant ifanc yn datblygu a dysgu. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a diddorol ac mae’n archwilio i’r holl agweddau ar les a datblygiad holistaidd plant.  Mae’r rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddeall natur amrywiol a chymhleth plant ifanc a'u teuluoedd. Mae’r radd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer gan roi pwyslais cryf ar les a datblygiad plant. Mae’n archwilio amrywiaeth o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys: seicoleg; cymdeithaseg; hanes; moeseg; iechyd; datblygiad creadigol ac addysg ar gyfer cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae’r radd yn adfyfyrio ar werthoedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gyda phwyslais cryf ar hawliau plant ifanc, pwysigrwydd gwrando ar a pharchu syniadau a phenderfyniadau plant ifanc, a hawl plant ifanc i fynediad at chwarae.

 Yn ystod y radd, bydd gan y myfyrwyr nifer o gyfleoedd i archwilio i bwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad a dysgu plant ifanc. Bydd y syniadau hyn yn cael eu harchwilio yng nghyd-destun y Cyfnod Sylfaen, Dechrau’n Deg ac ymagweddau blynyddoedd cynnar rhyngwladol eraill. 

Mae’r radd yn rhoi pwyslais cryf ar ddysgu ymarferol ac mae’n cynnig nifer o gyfleodd i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau ymarferol sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd. Mae amgylcheddau dysgu a datblygiad creadigol hefyd yn themâu yn y radd a bydd cyfleoedd i fyfyrwyr  ddysgu yn yr awyr agored ac i ddefnyddio’u syniadau a’u menter eu hunain i ymgymryd â thasgau dysgu. Bydd hefyd cyfleoedd i fynd ar ymweliadau a theithiau maes addysgol sy’n rhan o gynnwys gwahanol fodylau. Gall y rhain gynnwys: gweithdai iaith a chwarae; ymweliadau â chanolfannau plentyndod cynnar; gwŷr gwadd o sefydliadau a galwedigaethau blynyddoedd cynnar lleol a chenedlaethol.

Bydd hefyd cyfleoedd i ddewis mynd ar ymweliadau tramor.

Mae blwyddyn olaf y radd yn rhoi cyfle i weithio ar lefel ôl-raddedig ac felly bydd myfyrwyr yn dyfnhau eu gwybodaeth a’u sgiliau dadansoddi beirniadol a gwerthuso ymhellach yngŷd â’u harbenigedd ym maes blynyddoedd cynnar.

Mae modylau nodedig y flwyddyn gyntaf yn cynnwys:

 • Sgiliau astudio academaidd
 • Yr ymarferydd proffesiynol 
 • Datblygiad dynol
 • Chwarae plant: egwyddorion ac arfer
 • Y mathemategydd ifanc: archwilio a datrys problemau
 • Amlieithrwydd, aml-feddwl

Mae modylau nodedig yr ail flwyddyn yn cynnwys:

 • Dulliau ymchwil mewn addysg a gofal blynyddoedd cynnar
 • Adfyfyrio ar ddarpariaeth blynyddoedd cynnar
 • Lles, gofal a byw yn iach
 • Iaith a llythrennedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Amgylcheddau dysgu: dan do a’r awyr agored
 • Amddiffyn yn y blynyddoedd cynnar

Mae modylau nodedig y drydedd flwyddyn yn cynnwys:

 • Arweinyddiaeth a gwaith tîm yn y blynyddoedd cynnar
 • Plant gydag anghenion ychwanegol: cynhwysiant, eiriolaeth a chyfiawnder
 • Prosiect ymchwil personol
 • Cynaliadwyedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Llythrennedd yn y cyfryngau a llythrennedd ddigidol
 • Blynyddoedd Cynnar: safbwyntiau rhyngwladol 

Mae modylau nodedig y bedwaredd flwyddyn yn cynnwys:

 • Ymchwil dros a gyda phlant ifanc
 • Lles yn y blynyddoedd cynnar
 • Prosiect ymchwil

Mae’r Ysgol, a’r radd, wedi’u lleoli ar ein campws yng Nghaerfyrddin sy’n darparu cymuned ddysgu groesawgar a chyfeillgar. Trwy gydol y cwrs, bydd staff yn darparu amgylchedd cefnogol a diddorol lle anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau newydd ac i gymryd rhan mewn profiadau newydd.

Mae hon yn rhaglen arloesol sy’n galluogi i fyfyrwyr archwilio gwahanol agweddau ar addysg a gofal blynyddoedd cynnar gyda ffocws ar ddatblygiad holistaidd, lles, hawliau plant, addysg a chwarae blynyddoedd cynnar. Mae’r radd yn rhaglen pedair blynedd. Mae’r dair blynedd gyntaf yn cynnig astudiaethau cyfwerth â’r BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar. Fodd bynnag, mae’r bedwaredd flwyddyn yn caniatáu i fyfyrwyr astudio ar lefel Meistr (lefel 7) ac felly caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymchwil yn ddwfn ac i werthuso’r drafodaeth mewn perthynas â lle a datblygiad plant. Mae’r flwyddyn olaf hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect ymchwil sy’n rhoi’r cyfle iddynt archwilio pwnc sydd o ddiddordeb arbennig i’r myfyriwr ac i ddatblygu arbenigedd ymchwil arbenigol sy’n gysylltiedig â blynyddoedd cynnar. Mae’r Meistr Integredig yn datblygu gallu’r myfyriwr i weithio ar lefel ô-raddedig ac mae’n cefnogi datblygiad sgiliau pwysig fel: dadansoddi; gwerthuso beirniadol; dadlau academaidd; ymwybyddiaeth o faterion moesegol ymchwilio gyda ac ar ran plant ifanc yn ogystal â gallu i archwilio materion sy’n gysylltiedig â phlentyndod cynnar mewn manylder. Mae’r rhain hefyd yn rinweddau pwysig sy’n gysylltiedig â chyflogaeth yn y dyfodol. 

Yn y radd, ceir hefyd cyfleoedd i ymgymryd â chyrsiau ardystiedig fel Gwobr John Muir. Bydd nifer o gyfleoedd i fynd ar ymweliadau, i wrando ar ddarlithoedd gan arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol blynyddoedd cynnar ac am ymweliadau dewisol â gwledydd eraill yn Ewrop a thu hwnt. Mae myfyrwyr presennol yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar wedi magu hyder a chael profiadau bywyd gwerthfawr o'r cyfryw gyfleoedd. Dylunnir yr holl brofiadau hyn fel bod myfyrwyr yn gallu datblygu CV amrywiol a thrawiadol ochr yn ochr â’u gradd academaidd.

Mae’r radd wedi’i dylunio i ddatblygu sgiliau ymchwil, gwerthuso a hunan-fyfyrio myfyrwyr fel eu bod yn barod i gwestiynu a datblygu eu datblygiad proffesiynol eu hunain. O fewn yr amserlen, rhoddir hefyd amser i fyfyrwyr wirfoddoli mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i gael profiad gwaith ymarferol pwysig.

 

Asesir y radd drwy ddefnyddio amrywiaeth o wahanol fathau o aseiniadau gwaith cwrs gan gynnwys:

 • traethodau
 • portffolios
 • posteri academaidd
 • papurau briffio
 • dadleuon
 • chyflwyniadau

Fel arfer, mae pob modwl yn cynnwys un neu ddau ddarn o waith cwrs gan alluogi i fyfyrwyr ddangos ystod o sgiliau, o’u sgiliau ysgrifenedig academaidd i gyflwyniad llafar a sgiliau dadlau. Bydd cyfleoedd i wneud tasgau gwaith cwrs mewn grwpiau a pharau yn ogystal ag aseiniadau unigol.  Nid oes dim arholiadau ffurfiol.

Mae’r prosiect ymchwil yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â darn sylweddol o ymchwil mewn maes sy'n gysylltiedig â blynyddoedd cynnar. Cewch eich cefnogi yn ystod y broses gan oruchwyliaeth unigol gan aelod profiadol o’r staff academaidd.

Cynnig nodweddiadol ar gyfer y cwrs hwn yw 88-104 o bwyntiau UCAS.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i bobl sy'n gadael ysgol sy'n astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Safon Uwch, BTEC, CACHE a Bagloriaeth Cymru. Gellir cysylltu’r pynciau cwrs hyn i ddatblygiad a gofal plant; fodd bynnag, mae’r radd hefyd yn briodol ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau gofal plant penodol ac sydd wedi astudio pynciau fel iaith, y celfyddydau, cerddoriaeth, drama, mathemateg, y gwyddorau neu’r dyniaethau.

Mae'r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn annog a rhoi gwerth ar geisiadau gan fyfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg.

Rydym hefyd yn cynnig llwybr dysgu hyblyg (gweler y radd Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar 2 flynedd) a ddyluniwyd er mwyn gallu ei astudio gyda’r nos ac ar benwythnosau, ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn meddu ar brofiad helaeth o weithio yn y sector blynyddoedd cynnar.

Yn rhan o’r broses gwneud cais bydd myfyrwyr yn cael cyfle i fynychu diwrnodau ymweld. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ymweld â’r campws, gwrdd â’r darlithwyr a gofyn cwestiynau am y radd a chael taith o gwmpas y safle gydag un o’n myfyrwyr presennol.

Yn ystod diwrnodau ymweld, mae darlithwyr y cwrs bob tro’n ymddiddori mewn profiadau’r ymgeiswyr o wirfoddoli a gweithio gyda phlant, er enghraifft, ar leoliadau ysgol / coleg. Mae’r tîm hefyd yn hoffi clywed am ddiddordebau, hobïau a chyfrifoldebau ymgeiswyr.

Golyga’r radd aml-ddisgyblaeth hon y gall y myfyrwyr gyrchu nifer o yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd, gan gynnwys:

 • Cydlynydd Cyfnod Sylfaen
 • Swyddog datblygu blynyddoedd cynnar / plentyndod cynnar
 • Swyddog chwarae
 • Darlithydd addysg bellach ac addysg uwch
 • Phersonél Canolfan Teuluoedd

Yn ogystal â’r rhain, mae graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i weithio yn y llywodraeth, ac yn y sectorau gwirfoddol a phreifat.

Mae’r radd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar myfyrwyr yn ogystal â rhoi iddynt sgiliau rheoli amser a threfnu rhagorol. Mae galw mawr am y sgiliau hyn oll gan amrywiaeth o wahanol gyflogwyr, ac felly gellir trosglwyddo’r sgiliau a geir yn ystod y radd i wahanol lwybrau gyrfa. Mae’r radd hefyd yn darparu tystiolaeth y gall myfyrwyr weithio ar lefel ôl-raddedig a allai fod yn fanteisiol ar gyfer rhai swyddi lefel uwch.

Rydym yn gweithio’n agos iawn â chyflogwyr ac mae hyn yn helpu’r tîm darlithio i sicrhau bod cynnwys y radd yn cefnogi’r mathau o sgiliau a phrofiadau sydd eu hangen ar raddedigion wrth wneud cais am waith.

blynyddoedd cynnar info.

Mae yna un gost orfodol yn ychwanegol at y ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n dilyn y rhaglenni Statws Non Practitioner

1. Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44. 

Gall myfyrwyr orfod talu costau ychwanegol oherwydd:

a)   mae’n rhaid iddynt fynychu rhai darlithoedd modwl gyda dillad addas ar gyfer astudio yn yr awyr agored. 

b)   o bryd i’w gilydd, yn amodol ar ymchwil cefndir myfyriwr ar gyfer pynciau aseiniad, efallai y bydd angen iddynt deithio i leoliadau blynyddoedd cynnar. 

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn trefnu profiadau astudio gorfodol a gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr. Bydd yr Ysgol yn talu am y costau teithio ac astudio a gyfyd yn sgil hyn. Fodd bynnag, ar gyfer rhai ymweliadau, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflenwi eu lluniaeth eu hunain. 

Yn ogystal â hyn, mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn trefnu cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gael cymwysterau ychwanegol yn ystod rhan olaf eu rhaglen, er enghraifft Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn. Bydd y rhain yn gofyn i’r myfyrwyr dalu costau; a chaiff y gost ei phennu gan y darparwr.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr i gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd, Llundain, Sweden a Chanada. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Mae gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar enw da am ddarparu addysg uwch o ansawdd uchel. Mae gan y darlithwyr amrywiaeth eang o arbenigedd o’u gyrfaoedd blaenorol gan gynnwys y rheiny sydd wedi gweithio fel personél mewn ysgolion meithrin a chynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant yr heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar, ymwelwyr iechyd ac ymchwilwyr.

Mae’r darlithwyr hefyd yn cadw mewn cysylltiad agos â'r sector blynyddoedd cynnar er mwyn sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i gysylltu'r hyn a ddysgant yn y Brifysgol gyda materion go iawn yn y gweithle. Yn ogystal â hyn, mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â’r gymuned leol a ffocws cryf ar ehangu mynediad fel bod myfyrwyr annhraddodiadol yn gallu dychwelyd i addysg.

Rhoddir i fyfyrwyr sy’n astudio’r Meistr Integredig gwrs arloesol a chyffrous, sy’n cael ei deilwra i hwyluso cysylltiad a chyfranogiad myfyrwyr â'u dysgu eu hunain fel eu bod yn datblygu'n raddedigion hyderus yn y dyfodol.