Celf Gain a Ffotograffiaeth

A ydych chi’n berson creadigol sy’n hoffi arbrofi gyda syniadau trwy fynegiant gweledol?  Yn ganolog i bob rhaglen o fewn yr ysgol mae awydd i archwilio sut y gallwch fynegi eich syniadau trwy amrywiaeth o gyfryngau gweledol.

Mae’r Ysgol Celf Gain a Ffotograffiaeth yn cynnig rhaglenni cyffrous yn y meysydd canlynol:

Mae'r holl raglenni o fewn yr Ysgol yn rhoi’r rhyddid i archwilio a chreu eich arfer gweledol hunangyfeiriedig eich hun, sydd wedyn yn cael ei gymhwyso gan ddefnyddio ein cysylltiadau proffesiynol helaeth, i bosibiliadau lluosog y diwydiannau cyfryngau, celf a masnachol cyfoes.

Mae’r rhaglenni’n sicrhau bod gan raddedigion y sgiliau i ddilyn nifer o lwybrau gyrfa. Mae graddedigion diweddar mewn Celf Gain wedi mynd rhagddynt i ddod yn arlunwyr gweledol a churaduron, gan ennill gwobr Artist y Flwyddyn Cymru a churadu ac arddangos yn rhyngwladol. Mae rhai wedi cychwyn orielau celfyddydau gweledol megis Elysium a Red Door, tra bod eraill wedi dilyn gyrfaoedd mewn addysgu, darlithio, gweinyddu’r celfyddydau a chymorth technegol. Mae eraill wedi dilyn cyrsiau hyfforddi ac ôl-radd.

Mae’r rhaglenni Ffotograffiaeth yn darparu llwyfan cyffrous ar gyfer archwilio'r ddeialog unigryw a hanfodol rhwng y ddelwedd lonydd a symudol o fewn diwylliant cyfoes. O arfer celf ffotograffig arbrofol i bosibiliadau naratif cynhyrchu’r cyfryngau cyfoes, fe’ch anogir i ystyried traddodiadau sefydledig eich dewis gyfrwng ac yna i herio’r confensiynau hyn trwy ddatblygu eich llais unigryw eich hun. Mae gan y rhaglenni hyn yn Abertawe draddodiad hir o raddedigion llwyddiannus yn gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn lleol a ledled y byd.

Rydym yn cydnabod mai’r ffordd fwyaf effeithiol o ddatblygu eich arfer personol yw trwy drafod syniadau a delweddau gyda’ch darlithwyr a’ch cyfoeswyr. Mae’r ddeialog barhaus hon yn digwydd ar ffurf grwpiau trafod, seminarau a thiwtorialau rheolaidd. Mae tiwtorialau (boed yn rhai a amserlennwyd neu fyrfyfyr, mewn grwpiau neu’n unigol) yn elfen hanfodol o’r holl raglenni ac maent ar gael yn rheolaidd.

Ar draws yr Ysgol addysgir mewn darlithoedd, seminarau a gweithdai, ac fe’ch gwahoddir i gyfrannu a datblygu eich sgiliau dadansoddol ac ymarferol, eich hyder a’ch meddwl cysyniadol Wrth ichi gynyddu mewn hyder a gwybodaeth, daw eich astudiaethau i benllanw gyda phrosiect mawr yn y flwyddyn olaf lle gallwch fynegi eich sgiliau a’ch creadigrwydd yn llawn yn eich dewis faes. Mae pob rhaglen yn cynnwys prosiectau allanol ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer prosiectau ‘byw’ ac interniaethau.

facebook  Instagram  twitter  pinterest  youtube