BSc Iechyd Cyhoeddus


Chwaraeon

Byddai’r cwrs hwn o ddiddordeb i’r rheiny sy’n dymuno gweithio ym maes Iechyd y Cyhoedd. Yn ystod y dair blynedd bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig ag Iechyd y Cyhoedd a gwella iechyd. Byddwch yn astudio rôl iechyd y cyhoedd yn y Deyrnas Unedig a thramor. Hefyd, mae’r cwrs yn cynnwys modylau sy’n astudio epidemioleg clefydon, seicoleg iechyd, datblygiad strategaethau iechyd, systemau gofal iechyd ar draws y byd. Cewch hefyd y cyfle i astudio maeth iechyd y cyhoedd gan fod diet yn chwarae rhan bwysig mewn ffordd o fyw iach.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 39W9
Côd sefydliad: T80

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Enw Cyswllt:
Alison Connaughton
E-bost Cyswllt:
a.connaughton@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae yna alw cynyddol am ymarferwyr Iechyd y Cyhoedd wrth i ni geisio atal afiechydon a hybu cenedl iachach. Datblygwyd y cwrs i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o’r prif faterion iechyd ac er mwyn iddynt allu defnyddio eu sgiliau i’w rhoi ar waith.

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o systemau gofal iechyd a’r prif faterion iechyd a wynebir yn y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd. Bydd myfyrwyr hefyd yn ennill sgiliau ymarferol i ddatblygu

Addysgir y modylau gan arbenigwyr iechyd sydd wedi, ac sydd yn, gweithio ym maes iechyd y cyhoedd, hybu iechyd a maeth. Mae’r holl staff yn gweithio ar y campws ac mae ganddynt brofiad helaeth o weithio mewn addysg uwch ac maent yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil.

Blwyddyn 1

 • Datblygiad ac Arfer Proffesiynol
 • Cyflwyniad i Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff
 • Maeth er mwyn Iechyd
 • Iechyd, Ymarferol Corff a Chymdeithas
 • Cyflwyniad i Iechyd Cyhoedd a Hybu Iechyd
 • Deall Systemau Gofal Iechyd

Blwyddyn 2

 • Ymchwil i Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Hybu Iechyd ar Waith
 • Iechyd a Lles mewn Addysg
 • Lleoliad Gwaith
 • Iechyd y Cyhoedd trwy Rhychwant Oes
 • Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg

Blwyddyn 3

 • Adolygiad Llenyddiaeth mewn Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Ymchwil Arbrofol i Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Astudiaeth Annibynnol (Traethawd Hir)
 • Iechyd a Chynhwysiant Cymdeithasol
 • Maeth Iechyd y Cyhoedd
 • Polisïau a Strategaethau Cyhoeddus mewn Iechyd
 • Asesu Iechyd y Boblogaeth

Bydd BSc Iechyd y Cyhoedd yn apelio i’r rheiny a chanddynt ddiddordeb mewn atal clefydau a hybu iechyd. Mae yna lawer o gyfleoedd i weithio ym maes iechyd cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymarferol pan fyddant ar leoliadau. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau rhagorol gyda thimau iechyd y cyhoedd lleol a chenedlaethol a gall myfyrwyr roi damcaniaeth ar waith pan fyddant ar leoliad.

Addysgir myfyrwyr gan ddarlithwyr a chanddynt brofiad helaeth o iechyd y cyhoedd, ac sy'n gweithio fel ymarferwyr.

Mae maes iechyd y cyhoedd yn debygol o barhau i ymestyn wrth i gymdeithas geisio mynd i'r afael â'r tor o broblemau iechyd sydd y y Deyrnas Unedig.

Caiff y sgiliau sydd eu hangen i drosglwyddo ymchwil cysylltiedig ag iechyd i sefyllfaoedd ymarferol yn y byd go iawn ar lefel unigolion a chymunedau eu datblygu a'u hasesu dros dair blynedd y rhaglen. I gyflawni hyn, caiff ffocws academaidd cryf y radd ei gefnogi gan fodylau ymarferol mewn hybu iechyd, maeth iechyd y cyhoedd ac asesu iechyd.

Yn ystod eu hamser ar y cwrs, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau unigol a grŵp. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Mae’r mathau o asesiad yn cynnwys: traethodau, adroddiadau labordy, cyflwyniadau (grŵp ac unigol), tasgau ymarferol, arholiadau (papurau a welwyd ac na welwyd).

240 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad

Bydd graddedigion y BSc (Anrh) Iechyd y Cyhoedd yn gallu bwrw mlaen gyda gyrfa mewn Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd. Mae’r maes hwn yn cael ei ddatblygu ar draws y Deyrnas Unedig wrth i awdurdodau geisio atal afiechydon fel Diabetes a chlefyd y galon. Hefyd, gall graddedigion fynd ymlaen i astudio ar lefel ôl-raddedig mewn meysydd fel graddau MA a MSc cysylltiedig ag iechyd a’r cwrs TAR. 

Yn y blynyddoedd diweddar datblygwyd Cofrestr Iechyd y Cyhoedd y DU i raddedigion Iechyd y Cyhoedd ymuno ynddo wedi iddynt gael swydd.

Mae Iechyd y Cyhoedd Cymru yn annog staff yr alwedigaeth i gael eu hachredu.